Kültür Evreni 10
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 9:
Eski Hun ve Uygur Kişi Adı ve Unvanları Üzerine

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
About Previous “Hun” And “Civilized” Person Names And Titles
О Названиях «Хун» И «Уйгур» Как Имя И Звание
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 19:
Evaluation Of Drought Tolerance And Tolerance Indices In Advance Bread
Wheat Lines Of Caspian Coast

Bahram MEHRİ-Shahram MEHRİ
Hazar Denizi Sahilinde “Advange” Ekmek Buğdayına İlişkin
Susuzluğa Dayanma ve Direnç İndekslerinin Değerlendirilmesi
Оценка Индексов Терпимости И Терпимости Засухи Заранее Линии
Зерна Каспийского Побережья
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 27:
Araz Nehri Havuzunun Akımına İnsan Amilinin Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr.Gita EİNOLLAHİ - Dr. Mir Mahmood HOSSEİNİ
Mohammad HOSSEİNİ - Dr. Alireza PİLPAYEH

The Assessment Of The Influence Of Humanactivity To Araz Basin’s Rivers
Оценка Влияния Человека Активность К Рекам Бассейна Аракс
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 33:
28957 No’lu İrade-i Dahiliye’ye Göre Nogay Muhacirleri Üzerine

Değerlendirme
Dr. Derya DERİN PAŞAOĞLU
An Evalution On Noghay Immıgrants According To Internal Decree With No 28957
Исследование О Ногайских Мигрантах По «Ираде-И Дахилийе» Под Номером 28957
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 60:
Assessment Of Pahs Pollution In Caspian Sea Through Analysis Of Adipose
And Liver Tissue Of Rutilus Frisıı Kutum And Sea Water

Elhame EİNOLLAHİ - Payam HAMİDİ- Dr.Gita EİNOLLAHİ
Hazar Denizindeki Kütüm Balığının Yağlı ve Siyah
Ciğer Parçalarının ve Deniz Suyunun İncelemeler Aracılığıyla Çok Silindirli Kokulu
Karbohidrojenle(PAHS) Kirlenmesinin Değerlendirilmesi
Оценка Загрязнения Pahs В Каспийском Море Через Анализ Жирных
И Ткань Печени “Rutılus Frısıı Kutum” И Морской Воды
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 68:
The Role Of Psychological Sciences In Cross-Cultural Communication

Zharas SEİTNUR - Alma MURTAZAEVA
Zeinegül TLEUGABYLOVA

Psikoloji İlminin Kültürlerarası İletişimdeki Rolü
Роль Психологии Как Науки В Мужкультурном Общении
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 74:
Sustained Competitive Advantage Criteria And Human Resources
Management Practices

Senymgül DOSSOVA
İnsan Gücünü Yönetme Tecrübesinin ve Sabit Rekabetin Önemi
Критерии Устойчивого Конкуретного Преимущества И Практики Управления
Человеческим Ресурсом
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 83:
“Sabahın Seher Vahdı Türküsü” ve Varyantları

Dr. Şevket ÖZNUR
“Sabahın Seher Vahdı Türküsü” And Variants
Песня «Сабахын Сехер Вакти Тюркюсю» И Его Варианты
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 94:
The Medical Generation From The View Of Religious Jurisprudence And
Islamic Rights
Soheila Adeli ARDABİLİ

İslam Yasalarına ve Dinî Hukuk Kurallarına Göre Tıbbî Nesil Sahibi Olmak
Медицинское Зарождение От Представления
Религиозной Юриспруденции И Исламских Прав
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 99:
Şahkerim Felsefesinin Tasavvufi Şiirdeki Görünüşü

Akbota AHMETBEKOVA - Canat MOMİNKULOV
Philosophical Aspects Of Shakhkarim`S Sufi Poetry
Шәкәрім Фәлсапасының Сопылық Поэзиядағы Көрініс
і
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 110:
Türk Halk İnançlarında Zile ve Çevresi Örnekleri ile Soğan

Dr. Yaşar KALAFAT
In Turkish Folkloric Beliefs, Samples From Zile And Environ And Onion
Лук В Турецких Верованиях На Примере Региона Зиле
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 124:
Gençlerde İnternet Bağımlılığının Belirtileri

Cəfər Taliboğlu PAKNƏZƏR
Characteristic Of Internet Dependence At Youth
Особенность Интернет-Зависимости В Молодежи
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 130:
Қытай Тіліне Жаңа Терминдер Мен Сөздердің Ену Үдерісі

Doç. Dr. Madina Amabaikızı OMAROVA
Çin Diline Yeni Terim ve Kelimelerin Girme Süreci
The Process Of New Terms And Words Inclusion Into The Chinese Language
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 137:
Philosophy Of Environment And Its Effects

Iran SOLEİMANİ
Çevre Felsefesi ve Onun Yansımaları
Философия Oкружающей Среды И Eе Эффектов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 148:
Azerbaycan Tüketim Pazarının Sistemleştirilmesinin İç ve Dış Etmenleri

Prof. Dr. Nazim ƏHMƏDOV
Internal And External Factors Of Formation Of Consumer Market Of Azerbaijan
Внутренние И Внешние Факторы Формирования Потребительского Рынка Азербайджана
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 155:
Azərbaycanın İqtisadi Əlaqələri və Dünya Təsərrüfat Sisteminə İnteqrasiya

Prosesləri
Ekberi Nagihacıalioğlu QERALERİ
Economic Relations Of Azerbaijan And Integration Processes Of World Economy
System
Экономические Связи Азербайджана И Процессы Интеграции В Мировую
Хозяйственную Систему
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 160:
Azerbaycan’da Yenilikçi Girişimciliğin Gelişimi

Eldəniz Oruçoğlu HESENLİ
Тще Девелопмент Оф Iнновативе Ентерпрепеурсщип iн Азербаижан
Развитие Инновационного Владельчества В Азербайджане
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 166:
Psikoloji Təsir Prosesinde Şəxsiyyət Amilin Rolu
Behruz İmamverdioğlu ELMAMUZ - Jafar Taliboğlu PAKNƏZƏR

Psychological Impact Of Personality Factor
Психологическое Воздействие Фактора Индивидуальности
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 172:
To Evaluate The Ability Of The Agricultural Plaıns Zonation Mahidasht Using Gis

Mansor PARVİN - Dr. Mohammad Reza SERVATİ
Parviz KARDAVANİ

Mahidaşt Köyünün Tarımında Verimli Alan Ortaya Koymada Camdan Yararlanma
İmkânlarının Değerlendirilmesi
Оценить Способность Сельскохозяйственного Зонирования Равнин
Махидашт Использование Стекла
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 178:
The Review And Analyze Of The Factors Affecting Divorce

Malahat Yousefi FAROKHİ-Khadije Yousefi FAROKHİ
Boşanmaya Sebep Olan Etmenlerin Tahlileri
Обзор И Анализирует Факторов, Затрагивающих Развод
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 186:
Biolinguistik Bakış Açısı Altında Dil Edinimi ve Afazi (Söz Yitimi) Çeşitleri

Yrd. Doç. Dr Bülent ÇİFTPINAR
Language Learning In The Light Of Bio-Linquistik Viewpoint And Types Of Aphasia
Виды Афазии И Овладение Языкoм С Биолингвистической Точки Зрения
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

Copyright © 2015 by Recep DAĞCI