Kültür Evreni 12
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 9:
Türk Halk İnançlarında Zile ve Çevresi Örnekleri İle  Soğan
In Turkish Folkloric Beliefs Samples Of Zilen And its Environ And Onion
Лук В Народных Поверьях На Примере Зиле И Окрестностей
Dr. Yaşar KALAFAT
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 20:
Жүсіп Баласағұн Ұрпақ Тәрбиесі Хақында
Yusuf Belasaguni Genç Nesillerin Eğitimiyle İlgili
Zhusip Balasaguni About The Upbringing Of Generations
Doç. Dr. Bakıtgül R. KULZHANOVA

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 25:
О Неоромантических Тенденциях В Мелодике Азербайджанских Композиторов
Azerbaycan Bestekarlarının Melodikasında Neoromantik Eğilimler
Of The Neo - Romantic Trends In Melodies Of Azerbaijani Composers
Doç. Dr. Gönül NASIROVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 32:
Managing Stress And Anxiety During Pregnancy
Gebelikte Gerilim Ve Korkuları Yönetme
Управление Напряжением И Беспокойством Во Время Беременности
Elhameh EİNOLLAHİ-Payam HAMİDİ-Zahra Ghomi MOHAMADİEH
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 36:
Профессиональные Культурные Тенденции В Начале Хх Века В Азербайджане
Azerbaycanda XX. Yüzyıldan Önce Profesyonel Kültür Eğilim ve Yetenekleri
Professional Culture Tendency In The Beginning Of Xx Century In Azerbaydjan
Mina QADSİEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 41:
The Comparison Of "Siyavash" Story Written By Ferdowsi With The"
Ramayana” Epic  By Valmiki
Firdevsi’nin “Siyavuş” Eseri Ve Valmiki’nin “Ramayana” Destanının Mukayesesi
Сравнение Истории "Сиявуш" Написанной Фирдовси С Əпосом “Ramayana”  Валмики
Abdulreza BALAZADEH
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 49:
Malatyalı Fahri’nin Çileli Yaşamı Ve Türk Halk Müziğindeki Yeri
Malatyalı Fahri’s Suffering Life And Its Place In Turkish Folklorıc Music
Страдальческая Жизнь Фахри Из Малатьи И Его Место В Турецкой Народной Музыке
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 76:
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hocalı Soykırımı Sonrası Yapılan Değerlendirmeler
Evaluation Works Carrıed Out After The Genocide With Hodja In The
Turkish Grand National Assembly
Итоги, Проведенные В Великом Национальном Собрании Турции
После Национальной Резни В Ходжали
Doç. Dr Selçuk DUMAN

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 89:
Түркі Жазба Ескерткіштерін Зерттеудің Жаңа Әдістері
Eski Türklere Ait Yazılı Eserlerin Araştırılasının Yeni Metodları
New Methods Of Turk Written Records
Prof. Dr. Berikbay SAGİNDİKULİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 98:
Azərbaycan Bəstəkarlarının Yaradicılığında Kantata, Oratoriya və Oda
Janrlarına Müraciət
Müzik Türü Parçaların (Kantata), Oratorya ve Oda Musiki Türlerini Azerbaycan
Bestekârlarının Eserlerinde Kullanmaları
The Appeal Of The Azerbaijan Composers To The Genres Of Cantata, Oratorio And Ode
Обращение Азербайджанских Композиторов К Жанру Кантаты, Оратории И Оды
Aytən BABAYE
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 105:
Climate And Its Impact On Transportation System
İklim Ve Nakliye Sistemi Üzerinde Olan Etkisi
Климат И Его Воздействие На Систему Транспортировки
Dr. Mir Mahmood HOSSEİNİ-Elham HOBBI-Dr.Gita EİNOLLAHİ

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 109:
Дала Ғұламаларының Тәрбие Мәселелері Туралы Ойлары
Türk Halkları I İlim Adamlarının İyi Terbiye Görme Konusundaki Düşünceleri
Turkish Speaking Scientists' Opinions About Upbringings
Педагогические Взгляды Философов Тюркоязычных Народов
Doç. Dr. İkramova Anar ŞANŞARHANOVA-Sıpırındiyeva Gülzade KUDİŞEVNA

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 113:
Ü. Hacıbeyli ve M. Maqomayevin Opera
Çalışmalarının Karşılaştırmalı Özellikleri
Comparatively Characteristics of Opera creativeness of Uzeyır Hajibeyli and
Muslim Magomayev
Cравнительная Xарактеристика Oперного творчества
узеира гаджибейли и муслима магомаева
Doç.Dr. İnara Eldarkızı MEHERREMOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 118:
Comparison Of Anxiety Between Individual And Team Athletes Of Iran- Paralympics
İran-Paralimpik Bireysel ve Takım Sporcuları Arasında Anksiyete Karşılaştırılması
Сравнение Беспокойства Между Человеком И Атлетами Команды Ирана
Паралимпийских Игр
Dr. Mansour HASANPOUR
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 124:
Лингвистикалық Терминдердің Жасалуы Мен Қолданысы
Dilbilimi Terimlerinin Yapılışı Ve Kullanılışı
Тhe Formation And Use Of Linguistic Termis
Doç. Dr Abdibek Cetpisuli AMİROV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 130:
Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Sümmânî İle Gülperi/ Perizât Hikâyesi Eş
Metninin Hüseyin Sümmânîoğlu/Sümmânoğlu Ve Mevlüt İhsanî Eş
Metinleriyle Farklılıkları
The Differences Between Sümmanî And Gülperi/Perizât Story Identical Text I Collected
From Âsik Şeref Tasliova And Hüseyin Sümmânîoğlu/Sümmânoğlu And
Mevlüt İhsanî  Identical Texts
Различия  В Текстах «Сюммани И Гюльпери /Рассказ Феризат», Записанных От
Ашуга Шереф Ташлыова, С Текстом «Хусеин Сюмманиоглу/ Сюмманиоглу
И Мевлют Ихсани»
Nail TAN
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 142:
Şimdiki Arap Edebiyatındaki Bilim Kurgu Romanı
Science Fiction In Modern Arabic Literature
Научно-Фантастический Роман В Современной Арабской Литературе
Doç. Dr. Dina  Turgalikızı KOPTİLEUOVA-Kundyzai Kıdırbaykızı AUBAKİROVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 149:
Azerbaycan Girişimcilikte Devlet Düzenlemesinde Uluslararası Deneyimin
Kullanılması
Вопросы Использования В Азербайджане  Международной Практики
По Государствен- Ному Урегулированию Предпринимательства
Issues About The International Experience Apply In State  Regulation Of
Enterpreneurship In Azerbaijan
Prof. Dr. Nazim ƏHMƏDOV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 157:
Avrasya Birliği’yle İlgili Kazakların Milli Çıkarları
National Interests Of Kazakhs In The Eurasıan Unıon
Еуразия Одағындағы Қазақтардың Ұлттық Мүдделері
Doç. Dr. Canat MOMINKULOV-Rabiga TUMBAYEVA-Ardak KALİOLLAKIZI
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 165:
Modern Poem, Classic Poetical Traditıon And Folklore
Çağdaş Şiir, Klasik Nazam Geleneği Ve Folklor
Современное Стихотворение, Классическая Поэтическая Традиция И Фольклор
Aliakbar RADPOOR
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 173:
Economic Evaluation Of Collecting And Transferring Of Solid Waste İn Tehran
Metropolis By Using Wags Software (Case Study: Municipality Of Tehran 6th Region)
Wags Yazılımından Yararlanmakla Tahran Büyük Şehirde Çöp Toplama ve
Taşınmasının Ekonomik Değerlendirilmesi (Tahran Belediyesi Altıncı Bölgesi Esasında)
Экономическая Оценка По Сбору И Передаче Твердых Бытовых Отходов
В Метрополии Тегеран С Помощью Программного Обеспечения Wag
(На Примере Муниципалитета Тегерана Шестой Область)
Aysan CHALAK-Abdolreza KARBASİ-Masoud MONAVARİ-Zahra ABEDİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 186:
“Şur” Muğaminin Musiqişünasliqda Tədqiqinə Dair
“Şur Mugami”nin Musikişinaslıkta Araştırılmasına Dair
Reserach On Musical Art Of “Şur Mugami”
К Исследованиям В Музыковедении «Мугама Шур»
Arzu ƏKBƏROVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 192:
Dil ve Edebiyat Öğretiminde “Duygudaşlık”
“Empathy” For The Teaching Of Language And Literature
«Чувственность» В Преподавании Языка И Литературы
Ar. Gör. Esra USLU
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text


Copyright © 2015 by Recep DAĞCI