Kültür Evreni 26
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 7:
Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 9:
Türkiye’de “Altayistik” Çalışmaları
Studies Of “Altayistic” In Turkey
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 14:
Bosna Hersek’in Osmanlı Siyasal ve Kültürel
Hayatındaki Yeri ve Bu Eyalette Alevî Bektaşî Edebiyatının İzleri
Bosnia and Herzegovina in the Ottoman Political and Cultural Life and The Traces of This State Alevi Bektashi Literature
Nail Tan
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 23:
XIX.  Yüzyıla Ait Bir Yazmada Bulunan Nasreddin Hoca Fıkralarında  Söz Varlığı
Located in The XIXth Century Manuscript Vocabulary of Nasreddin Hodja Jokes
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 32:
Karşılaştırmalı Gacal-Gerlova-Çıtak-Tozluk Türkleri Halk İnançları

Comparatively “Gacal-Gerlov-Citak-Tozluk Turks” Folk Beliefs
Dr. Yaşar Kalafat-Hakan Ulutin
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 50:
Sarısözen’in Vezirköprü’de Derlediği “Annoş-Minnoş” Doğaçlama Türküsü
Sarisozen’s Compiled Improvisation Folk Song “Annosh-Minnosh” in Vezirkopru
Hayrettin İvgin
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 59:
Sessiz Ev: Toplumsal ve Bireysel Yabancılaşma Salgını Ve Yitirilen Gelecek Kurgusu
The Silent House: An Endemic of Personal and Social Alienation And Fictive Loss of Prospect
Тихий Дом : Эпидемия Индивидуального И Социального Отчуждения И Потеря Будущих Вспышек Фантастики
Yrd. Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 75:
Sivas Halk Şairlerinin Beddua Şiirleri
Sivas Folk Poets’ Curse Poems
Dr. Doğan Kaya
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 102:
Gürcüce-Türkçe Deyimlerin Variyantlara Göre Kültürel Dialoglar
Intercultural Dialogue According to Georgian-Turkish Phraseological Variants
Диалог Культур По Грузинско-Турецким Фразеологическим Вариантам Проблемы Перевода Фразеологизмов На Турецктий Язык
Lile Tandilava - Nana Tsetskhladze
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница108:
Принцип Концертмейстерской Работы Сарвара Ганиева С Билькентским
Симфоническим Оркестром
Server Ganiyev’in Bilkent Senfonik Orkestrası ile Konsermayster İş Prensibi
Server Ganiyev's Konsermayster’s Work Principle  With Bilkent Symphony Orchestra
Arif Möhsünoğlu
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 114:
Türkçemizin Kendi Bünyesinde Oluşturduğu Bir Dil:  Kuş Dili
A Language Which Established in Our Turkish Language Structure: Bird Language
Mehmet Aydın
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 119:
Amonashvili’s Humane-Personal Pedagogikal Technology
Amonashvili'nin İnsani-Kişisel Pedagoji Teknolojileri
Гуманно-Личная Педагогика Амонашвили
Prof. Dr. Imeri Basiladze - Doç. Dr.  Shalva Kirtadze
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 125:
Milli  Azərbaycan Dramaturgıyasında Psixologizm
Millî Azerbaycan Drama Eserlerinde Psikolojizm
Psycologisme In National Azerbaijan Dramaturgy
Психологизм Национальный В Азербайджанской Драматургии
Xanverdi Turaboğlu
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

Copyright © 2015 by Recep DAĞCI