Kültür Evreni 27
İçindekiler / contents / содержание


Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak 7

Seyit  Küçükbezirci’nin Konya olkloru Üzerine
Seyit  Küçükbezirci’s Vıews On olklore In Konya
Мученик Кучукбезирджи  Фольклоре Конии
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 9

Hint-İran:   Aj; Türkçe: As / A(R)S Kelimeleri ve Hayvan Adlarına Gelen +Lan Ve +Lak Ekleri
Indıan-Iranıan: Aj; Turkısh: As/A (R)S Words And Suffıx Of +Lan For Anımal Names
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy 15

Çar İskitlerin “Kör Oğulları Efsanesi” İle“Köroğlu Destanı” Özdeşleşebilir Mi?
Can Czar Scythıans’ “Kör Oğulları Legend” BeIdentıfıed Wıth “Köroğlu Saga”
Возможна Ли Идентификация  Скелета Царя Через «Легенду О Сыновьях
Слепца» И«Дестан О Слепце»
Hayrettin İvgin 22

Қазіргі Қыпшақ Тілдеріндегі
Отыр, Тұр, Жүр, Жатыр Көмекші Етістіктері
Günümüz Türk Lehçelerinde “Otır”, “Tur”,
“Jür”, “Jatır” Yardımcı Fiilleri
" Otır ", " Tır ", " Jür" , " Jatır " Auxılıary Verbs Of Today’s Turkısh Dıalects

Yrd. Doç. Dr. Kenan Koç 29

Nahçıvan-Anadolu Türk Kültür Köprüsünde Halkbilim   Çalışmaları
Folklore Studıes Between The Brıdge Of Nakhchıvan- Anatolıan Turkısh Culture
Народоведческие Исследования В Контексте Нахичеванско-
Анатолийского Культурного Моста
Dr. Yaşar Kalafat 50

Узбекская Традиционная Вокальная Музыка
Özbek Geleneksel Vokal Müzik
Uzbek Tradınıonal Vokal Musık
Şavkat Matyakubov 62

Роман-Эссе  Жанрының Қазақ Әдебиетінде Алатын Орны
Roman Ve Denemenin Kazak Edebiyatındaki Yeri
Sıgnıfıcance Of The Novel And The Essay In Kazakh Lıterature
Место Романа И Эссе В Казахской Литературе
Ruda Zaykenova- Nargiza Baltayeva 69
(Зайкенова Руда)         ( Балтабаева Наргиза)

Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Şiirinde Savaşın İdeolojik Görünümleri
The Ideologıcal Vıews In Turkısh Poems  From The Tanzimat Era To Republıc
Идеологические Взгляды На Войну В Турецкой Поэзии От Танзимата До
Республики
Doç. Dr. Özlem Fedai 82

Nizami Genceli Yaraticiliğinda Eğitimci Kadin Obrazlari
Educatior Woman Caracters In Nizami Ganjavi Creativity
Образы Женщины-Воспитателя В Творчестве Низами Генджели
Dr. Şəhla Mehdiqizi Fətəliyeva 106

Halk Şairi Süleyman Özerol’dan Şah İbrahim Veli’ye Medhiyeler
Prasıng To “Şah İbrahim Veli” From The Poet “Süleyman Özerol”
Восхваления Народного Поэта Сулеймана Озерала Шаха Ибрагима Вели
Alpaslan Karabağ 112

Түркі Ескерткіштеріндегі Көк Бөрі Бейнесі
Türk Abidelerinde Kurt Motifi
The Motif Of Wolf In Turkish Monuments
Мотивы Волка В Турецких Памятниках
Bolathan Sarbasov 124

Kitap Tanıtımı/Book Revıews/Книга Отзывов
(Dr. Reşide Gürses) 146
Copyright © 2015 by Recep DAĞCI