Kültür Evreni 3
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 17:
AZERBAYCAN’IN HATIRA MÜZELERİ: TARİH VE ÇAĞDAŞLIK
Memorial Museums of Azerbaijan: History and Модернiтй
Мемориальные Музеи Азербайджана: История И Современность
Fahriyye Havilkızı HAVİLOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 25:
AZƏRBAYCAN TEATRLARI VƏ DÜNYA DRAMATURGİYASI
The World Drama And Azerbaijan Theatres
Мировая Драматургия И Театры Азербайджана
Ələkbər QASIMOV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 33:
ƏLİ BİN ƏBİ TALİB (Ə)-İN “DİVAN”INDA İMAM HƏSƏN (Ə) VƏ İMAM HÜSEYN (Ə)-A NƏSİHƏTLƏRİ
The Admonitions Of Ali Bin Abi Talib (Pbuh) To Imam Hasan (Pbuh) And Imam Huseyn (Pbuh) In His “Divan”
Наставления Имамы Гасана И Имамы Гусейна В "Диван"Е Али Бин Абу Талиба
Şəhla Əvəzqızı MƏCİDOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 40:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПОНЯТИЕ «СТРАСТЬ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ТУХФАТ АЛ-АХРАР» АБД АР-РАХМАНА ДЖАМИ
Abdurrahman Caminin “Töhvetül-Ehrar” Eserinde “Ehtiras” Manasinda Kullanilan Kelimelerin Lingustik İncelenmesi
The Linguistic Analysis Of The Words In "Passion" Concept In Abd Ar-Rahman Jami’s “Tuhfat Al-Ahrar”
Sevinç E. MEMMEDOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 47:
XIX. YÜZYIL KARABAĞ EDEBİ MÜHİTİNİ FORMALAŞTIRAN SOSYAL-SİYASAL VE KÜLTÜREL AMİLLER
The Social-Political And Cultural Factors Which Formed The XIX Century’s Garabagh Litrerary Conditıon
Общественно -Политические Факторы, Формировавшие Литературную Среду В Карабахе В Хıх Веке
Zemfira ASLAN
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 54:
TEYMUR ELÇİN POEZİYASINDA FORMA VƏ MƏZMUN VƏHDƏTİ, VƏZN, BƏND VƏ QAFİYƏ SİSTEMİ
In The Teymur Elchin's Poetry The Unity Of Form And Content, The Sustem Of Rhythm, Couplet And Rhyme
Единство Форма И Содержания, Система Слога,Четверастищий И Ритмы В Творчестве Теймура Елчине
Tənzilə səttarqızı ƏLİYEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 61:
ANAR DRAMATURGİYASINDA FƏRDİN PSİXOLOGİYASINDA SƏTİRALTI MƏQAMLAR
The Psychology Of An Indıvıdual In Anar’s Dramaturgy
Случаи Психологического Отражения И Самоанализа В Драматургии Анара
Təranə məhəmmədqızı ƏZİMOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 68:
СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Mevsim Değişmeleri Zamanı Hazar Denizinde Isının Yükselmesinin Sputnik Ölçmelerle Gözlemlenmesi
Seasonal Temperature Variability Of Kaspian Sea Surfa By Data Of Sputnik Ov Servation
Hecer Hacımailkızı MİKAYİLOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 74:
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ SÖZ KÖKÜNDƏ QƏNAƏT
Economy Of Sounds In The Word Root In The Azerbaijan Language
Экономия Звуков В Корне Слова В Азербайджанском Языке
Rena Memmedkızı MEMMEDOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 82:
THE COMPARATIVE CRITIQUE OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE RECOGNITION WITH GNOSTIC KNOWLEDGE RECOGNITION
İrfani Düşünce ile  Felsefi Düşüncenin Mukayesesi
Сопоставление Философского Мыщления С Человеческим
Bijan ZAHİRİ-Amin Navakhti MOGHADDAM-Shokrollah POOROLKHAS
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 88:
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ YARANMASI VƏ FORMALAŞMASI
Creation Of Economic Coorperation Organization: Its Devolopment And Formation
Создание И Форманирование Организация Экономицеского Сотрунидничество
Müqəddəsi İbrahimoğlu QULAMİRZA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 96:
FUZULİNİN DİLİ VE KAYNAKLARI
Fuzili Language And Sources
Язык Физули И Его Источники
Rəfiqə Ağabalaqızı QASIMOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 104:
TÜRKMEN EDEBÎ GELENEĞİNDE YUNUS EMRE, KARACAOĞLAN, MAHTUMKULU ÇİZGİSİ
Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Line in Turkmenian Literary Traditıon
Юнус Эмре Караджаоглу В Туркменской Литературной Традиции: Линия Махтумкулы
Fikret TÜRKMEN
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 112:
MİLLÎ KİMLİKTEKİ YERİ BAKAKIMINDAN HALK İNANÇLARI KÜLTÜR KAYNAĞI OLARAK NEVRUZ/YENİGÜN BAYRAMI
Nevruz/Newday Holiday As Folkloric Cultural Source In Point Of Its Place In National Identity
Прадник Невруз Как Источник Культуры Народных Верований С Точки Зрения Его Места В Национальной Идентификации
Yaşar KALAFAT
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 122:
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Azerbaycan Organ Musiki Medeniyetinin Ortaya Çıkış ve İnkişaf Tarihi
The History of Formation and Development of an Orqan Musical Culture
Afag Fazilkızı AŞUMOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 129:
ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО Ф.АМИРОВА В КОНТЕКСТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ XX ВЕКА
XX. Asır Azerbaycan Fortepiano Musikisi Kontekstinde F.Amirovun Fortepiano Yaratıcılığı
Fikret Amirov’s Pianoforte Art in The Context Of The Azerbaijani Music of the XX Century
Səbinə Mətləbqızı MEHDİYEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 136:
ORTA ASIRLAR AZERBAYCAN EDEBİ ANANESİNDE İRFANİ REMZLERİN TEKAMÜLÜ
The Evolution of Theosophical Symbols in The Medieval Azerbaijan Literary Tradition
Эволюция Теософических Символов В Средневековой
Азербайджанской Литературной Традиции
Qurbansoy FİRUDİN
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 143:
QARA QARAYEV YARADICILIĞINDA NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİNİN ROLU VƏYERİ
Место И Влияние Низами Гянджеви В Творчество Кара Караева
The Role and The Place of Nizami Ganjavy’s  Heritage in G. Garayev Creation
Farman Muradoğlu RZAYEV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 149:
BESTEKAR FİRENGİZ ELİZADENİN «VAHE» YAYLIKVARTETİ HAQQINDA ELMİ-METODİKİ MAKALE
Scientific - Methodical Article Adout Compozer Franghiz Alizadeh`S Quartet «Oazis»
Научно - Методическая Статья Про Квартет «Оазис» Композитора Фирангиза Ализаде
Yavər Sərdaroğlu NEMƏTLİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 158:
Gurban Prİmovun yaraTıcılığı Azerbaycan musİKİ medenİyetİ kontekstİnde
Creativity of Qurban Primov in a Context Of The Azerbaijan Musical Culture
Творчество Курбана Примова В Контексте Азербайджанской Музыкальной Культуры
Nermin Aydınkızı İBRAHİMOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 166:
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО   АЗЕРБАЙДЖАНА XIII-XIV ВЕКОВ
Azerbaycanin XIII-XIV. Asırlarda Dekorativ Tatbiki Sanatina İpek Yolu Medeniyetinin Tesiri
The Influence of the Ilk Road Culture on the Dekorative-Applied Art of Azerbaijan During the 13th -14th cc
Nermine Nureddin TAGİYEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 174:
INDUSTRIAL DESIGN: THE OPTIMIZATION OF COLOURS ACCORDING TO ERGONOMIC FACTORS

Endüstriyel Dizajm: Renklerin Ergonomik Faktörler Üzere Optimallaştırılması
Индустриальный Дизайн: Оптимизация Цветов По Эргономическим Факторам
İmash Adıshirin HACIYEV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 179:
TÜRK HALKLARININ MUSİKİSİNDE (TÜRKÜ TÜRÜNDE) ARKAİK ELEMENTLERİN YAŞAMASI
The Elemehts of Archaic Intonations in The Music of Turkic Nations (in the song gentre)
Элемэнты Архаических Интонаций В Музыке Тюркских Народов (в песенном жанре)
Xatirə HƏSƏNZADƏ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 186:
О ВАРИАНТНОСТИ В МУЗЫКЕ УЗ.ГАДЖИБЕЙЛИ
Üzeyir Hacıbəyli Musikisində Varianthk Makamı
The Alternatıveness of The Music of Uzeir Hadjbeyli
İnna PAZIÇEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 195:
ТРАКТОВКА РОМАНА «ДОН КИХОТ» М.ДЕ СЕРВАНТЕСА  В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.РУБИНШТЕЙНА, Р.ШТРАУСА, К.КАРАЕВА
M.De Cervantes in Don Kışot Romanının A. Rubeınsteın,  R. Straus, G. Garayev Tarafından Yorumu
Interoretatıon Of “Don Chıcot” Novel By M. De Cervantes in Works By A. Rubenstein, R.Straus, K.Karayev
Anastasiya MİHAYLENKO
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 202:
HACI HANMEMMEDOVUN HAYAT VE YARATICILIQ YOLU
Life and Creative Activity Way of Haji Khanmammadov
Жизнь И Творческий Путь Гаджи Ханмамедова
Sevda Şıxseyidqızı MÜTELLİMOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 209:
MÜZİK PEDAGOJİSİ-MÜZİK EĞİTİMİ BİLİMİ
Musical Pedagogy -Science on the Musical Education
Музыкальная Педагогика-Наука О Музыкальном Воспитании
Cemile Memmedkızı CABBAROVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 214:
ТЕТРАХОРД КАК ОСНОВА ЛАДОВЫХ СИСТЕМ В МУЗЫКЕ НАРОДОВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Tetrakort Yakın Şark Halkları Musikisinin Lad, Makam Sistemlerinin
Esası Gibi
Tetrachord As a Basis of Mode Systems In Music of People of the Near East
Elmira Penahqızı PENAHOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 221:
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Konsertmeyster Ustalığı Azerbaycan Musiki Medeniyetinin Ayrılmaz Hissesi Gibi
The Consertmaster Skill, As an Integral Part of Azerbaijan Musical Culture
Kamilla Ridvankızı SEDİRHANOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 229:
MUSA MİRZEYEV YARATICILIĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Некоторые Особенности Творчества Мусы Мирзоева
Şəhla Həsənqızı HƏSƏNOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 236:
MOTIVATION
Motifler
Мотивы
Behruz Elmamuz İMAMVERDİOĞLU
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 245:
ƏLİSA NİCATIN BƏDİİ NƏSRİNDƏ TARİXİLİK VƏ MÜASIRLIK
Historicism and The Present in Art Prose of Алиса Ниджат
Исторзм И Современностъ В Художественной Прозе Алисы Ниджат
Cemile Sabirkızı HÜSEYNOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 252:
ÜZEYİR HACIBƏYOV VƏ ANA DİLİ PROBLEMİ
Uzeyir Hajibeyov and of the Mother-Tongue Problem
Узеир Гаджибеков И Проблема Родного Языка
Şəlalə Abdullaqızı ABBASOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 258:
FAMILY, SCHOOL AND CREATIVITY
Aile, Mekteb ve Yaratıcı Tefekkür
Семъя, Школа Итворческое Мышления
Mohammed Rashidi MİRMUSAOĞLU
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 267:
«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD»DA SİFƏTLƏRİN SƏCİYYƏSİ

The Features of Adjectıves In «The Book of Dede Korkut »
Особенности Прилагательных В «Китаби-Деде Коркут»
Zemfira Celilkızı CƏLİLOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 273:
COMPOSITE TEXT PROBLEM
Birleşik Metin Problemi
Проблема Сложное Текста
Kanire BEYZADE
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 284:
AZƏRBAYCANDA KAĞIZ İSTEHSALI TARİXİNDƏN

From The History of Paper Production in Azerbaijan
Из Истории Производства Бумаги В Азербайджане
İmameddin Şahverdioğlu ZEKİYEV

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 291:
ALLEQORİYANIN FÜZULİ YARADICILIĞINDA ÖZƏLLİKLƏRİ
Allegory Problems in Poems Fuzuli
Особенности Аллегории В Творчестве Физули
Lale Əlikramqızı ƏLİZADƏ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 300:
FEL ZAMANLARININ TƏDRİSİ
The Teachıng of Verb Tenses
Обучение Глаголам Времени
Ramizə Xanəhmədqızı RƏCƏBOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 307:
OVÇULARIN İCAD ETDİYİKAMAN, HƏM DƏ ÇALĞIALƏTİDİR
Kaman Created By Hunters is Also a Musical Instrument
Каман Созданный Охотниками Так Же Является Музыкальным Инструментом
Abbasgulu NECEFZADE
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 314:
AZƏRBAYCANDA JURNAL PUBLİSİSTİKASI ƏNƏNƏLƏRİ
Traditions Journalism of Publicism in Azerbaijan
Традиции Журналисткой Публицистики В Азербайджане
Aygün Qubadqızı ƏzimOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 322:
OĞUZNAMELER’DE MÜSLÜMAN-OĞUZ VE OĞUZNAMELER’İN MEYDANA GELMESİ MESELESİ
The Originality of Oghuznames and The Place of Oghuz-Muslims in Them
Огузе - Муселмании В Огузнаме И Поевление Огузнаме .
Efzeleddin ASKER
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 336:
HZ. MUHAMMED’E ADANAN ŞİİRLERİN TÜRÜ VE EDEBİ ÖZELLİKLERİ
Genre and Art Features of the Verses Devoted to Hazret Mohammed
Формы И Литературные Особенности Стихотворений, Посвящённых  Пророку Мухаммеду
Fatime ŞEYXLUVEND
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 343:
РУССКИЕ НАРЕЧИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Azerbeycan Konuşma Dilinde Rus Zarfları
Russian Adverbs in The Azerbaijan Informal Conversation
Xumara Tofikqızı ALEKPEROVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 349:
RİYAZİ DƏRKETMƏNİN METODLARI HAQQINDA
О Методах Математического Понимая
About Methods Mathematical Understanding
Məhəmməd Şahbazoğlu HACIYEV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 354:
ALMAN VƏ AZƏRBAYCAN ATALAR SÖZLƏRİNDƏ CÜMLƏ NÖVLƏRİ
Elliptical Sentences in The German and Azerbaijani Sentences
Типы Предложений В Немецеских И Азербайджанских
Поговорках
Xatir
ə Saleh ƏHMƏDOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 361:
QRAMMATİK İNTERFERENSİYA HAQQINDA
About Grammatical Interference
По Грамматической Интерференции
Zəhra İdriskızı ƏLİYEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 367:
İSLAM DÖVLƏTÇİLİYİNDƏ ƏXLAQİLİK PRİNSİPİ
The Prinsipl Morality in Stateship of Islam
Принцип Нравственности В Исламской Государственности
Şünasi Əhədoğlu MƏMMƏDYAROV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 376:
STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ATTITUDE, HOPEFULNESS AND ACADEMIC PERFORMANCE IN THE STUDENTS OF PERSIAN LITERATURE AND LANGUAGE FIELD
Fars Dili ve Edebiyati Tahsili Alan Öğrencilerin İlmi Bakişlari, Ümidsizlik ve İlmi Tahlilleri Arasindaki İlişkiler
Академические Взгляды Студентов, Обучаещихся Персидском Языку И Литературе
Bijan Zahiri NAV-Soran RAJABİ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 388:
FRANKFURT MƏKTƏBİNDƏ ETİK FİKİR NORMALAR SİSTEMİ KİMİ
The Ethical Thoghuts As Norms Sestem of Frankfurt School
В Франкфуртском Школе Етическое Мышление Как Нормотивное Системе
Xudanlı Faiq ELMANOĞLU
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 394:
NAХÇIVANIN ХATİRƏ ABİDƏLƏRİ HAQQINDA
About Nakhchivan Historical Monuments
О Мемориальных Памятниках Нахчывана
Sara Adilqızı HACIYЕVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 400:
SANATSAL ÜSLUPTA TOPONİMLER-YER ADLARI
(19. YY’IN İKİNCİ YARISININ ESERLERİ ESASINDA)
Toponymies in Art Style
Топонимы В Творческом Стиле
Azize Nurkalemkızı MİKAYİLOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 406:
THE MAIN DEVELOPING SIDES OF PSYCHOLOGY IN IRAN AND AZARBAYJAN IN TWENTIETH CENTURY
Xx Yüzyılda İran’da ve Azerbaycan’da Psikoloji Fikrin Esas İnkişaf İstikametleri
Оснавные Направление Психологическое Мысле В Хх Века В Иране
Vahid Khodai MAJD
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 415:
ESKİ TÜRKLERDE SOSYAL KÜLTÜR
Sociological Culture of Ancient Turkish
Социалъная Кулътура В Древнетюркских Дастанах
Nezaket Hüseyinkızı HÜSEYNOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 422:
KİTAB-I DEDE KORKUT'UN MUSİKİ SÖZLÜĞÜNE İLAVE
Supplements to Music Dictionary of  Dede Korkut Epos
Дополнение  К  Музыкальному  Словарю Эпоса “Деде  Коркуд”
Nazlı Qardaşbalaqızı MİRZƏYEVA

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 428:
İSLAM RIZAYEV'İN AZERBAYCAN HANENDELİK SANATININ İNKİŞAFINDAKİ ROLÜ
The Role Of İslam Rzayev in the Development Of Azerbaijanian Song Perfomance
Роль Ислама Рзаева В Развитии Азербайджанского Испольнительского (Ханенде ) Искусства
Səadet VERDİYEVA

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 433:
С ПОРТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ.
Эdman Юahsiyetinin Sosyallaюmasэ, Sosyal Эntegrasyonu ve Uluslararasэ Alakalarэnэn Ortaya Зэkэюэ
Sport As a Reason of Sosialization of Person, Sosial Integration and International Relations
Zemfira HЬSEYNOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 439:
MUSİKİDE URBANİZM MEVZUSU (ХХ esrin birinci yarısı)
Урбанизм В Музыке (первая половина ХХ века)
Reflectıon Of Urbanıstıc Theme In Musıc (first half of XX-th century)
Ülkər Sabirqızı ƏLİYEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 444:
GARA GARAYEVİN FORTEPİANO PRELÜDLERİNDE MERHALELİK ("24 FORTEPİANO PRELÜDLERİ SİLSİLESİNDEN"-II. DEFTERİ)
The Stage Development in Cara Carayev’s Preludes For Pianoforte” (From The List  Of “24 Pianoforte Preludes”  - Two Notebooks )
Этапное Осмысление Фортепианных Прелюдий Кара Караева (Из Цикла «24-Х Фортепианных Прелюдии» - Тетрадь Ыы)
Elnare ABBASOVA

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 455:
NAXÇIVANDA ŞƏRQ ÜÇLÜKLƏRİNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI

The Creation And Development Of Eastern Trios
О Создании И Развитии Восточных Троек В Нахчыване
Yaqut QULİYEVA

Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 460:
AZERBAYCANDA ÇOCUK KORO KOLLEKTİFLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI VE İNKİŞAF YOLLARI
The Birth and the Ways of Children Chorus Teams-Collectives Development in Azerbaijan
Возникновение И Пути Развития Детских Хоровых Коллективов В Азербайджане
Allahverdi XƏLƏFOV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 467:
THE CHARACTERISTIC FEATURES OF ”TURAGI ”-AZERBAIJANIAN FOLK DANCE, IN THE CONTEXT OF TOTAL CULTURAL VALUES
Azerbaycan «Turacэ» Halk Raksэnэn Karakteristik Hususiyetleri Umumi, Medeni Deyerler Kontekstinde
Характерные Особенности Азербайджанского Народного Танца «Тураджы» В Контексте Общекультурных Ценностей
Gьlnaz Abutalibqэzэ ABDULLAZADEH-Vefa Agarzaqэzэ ALЭEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 475:
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ ОПЕРЫ «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» УЗЕИРА ГАДЖИБЕКОВА В РАЗВИТИИ МУГАМНОГО ИСКУССТВА
Üzeyir Hacıbeyovun «Leyli Ve Mecnun» Operasının Muğam Sanatının İnkişafmdaki Tarihi Rolü
About The Opera ”Leyli And Medjnun”  By Uzeyir Gadjibekov Historical Role  in Mugam’s Art Development
Nuridə İSMAİLZADƏ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 482:
SƏFƏVİLƏR DÖVRÜNƏ QƏDƏRKİ AZƏRBAYCAN GEYİMLƏRİ İLƏ QONŞULARIN VƏ ZAMAN-ZAMAN AZƏRBAYCANA YÜRÜŞ ETMİŞ İŞĞALÇILARIN GEYİMLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ (ALINMA VƏ VERİLMƏ ELEMENTLƏR)
“To Safavid the Period of Culture and History of The Azerbaijan Clothes, Its Comparison With the Next People and Culture of Conqueros of Different Times Interfering on Territory of Azerbaijan”
«Сравнение Видов Азербайджанской Одежды Досефевидского Периода С Одеждами Жителей Как Соседних Народов,Так И С Одеждами Захватчиков, Которые Осуществляли Набеги На Азербайджан»
Sabrə Səfiqızı DÜNYAMALIYEVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 489:
АНАЛИЗ ФОРМЫ, ГАРМОНИЧЕСКОГО ПЛАНА И ВЗАИМОСВЯЗИ С  АЗЕРБАЙДЖАНСКИМИ ЛАДАМИ «КОНЦЕРТА Б-MOLL»  ЯШАРА ХАЛИЛОВА
Yaşar Xalilovun « B-Moll Konserinin» Forma, Harmonik Plan ve Azerbaycan Halk Ladları İle Karşılıkk Alakasının Tahlili
Analysis of Forms, Harmonik Plans and Interrelation With The Azerbaijani National Tonality « Consert B-Moll» By Yashar Khalilova
Svetlana AHMADOVA
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 503:
NAXÇIVAN TARİXİ: XANLIQ DÖVRÜNÜN YERİ VƏ ROLÜNA DAİR
История Нахичевани: О Месте И Роли Ханской Эпохи.
Zahmet E. ŞAHVERDİYEV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 512:
ESKİ TÜRKLERDE SOSYAL SİYASET ANLAYIŞI
The Practice of Social Policy The Practice of Social Policy in Ancient Turks
Понятие Общественной Политики У Древних Тюрков
Timur B. DAVLETOV
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text


Copyright © 2015 by Recep DAĞCI