Kültür Evreni 4
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 13:
“İncinir” Redifli Şiirle İlgili Sorunlar

Nail Tan
The Problems Related to the Poem Wıth “İncinir” Rhyme
Проблемы, связанные со стихотворениями с редифом "İncinir"
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 25:
H. Aliyev Fonunun Azerbaycan’da Sağlık Kültür ve Sosyal Dayanışma
Alanındaki Çalışmaları

Aynur Ramizkızı Aliyeva
Actıvıty of the Fund Named After H.Alıyev in Health Area of Azerbaıjan
Деятельность Фонда Имени Г.Алиева В Области Здравоохранения Азербайджана
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 32:
İran Qanunvericiliyində İşdən Boyun Qaçıran Şəxsin Cəza Cavab Dehliyi Şərtləri
Şahbazi Əli Yusifoğlu
The Conditions of Penal Responsibility of the Quitter in Iran's L
Условия Уголовной Ответственности Прогульщика Иранском Законодательстве
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 40:
Müasir Memarliq vя Ənənə
Aytən Kamandarqızı Şərifova
Modern Architecture and the Tradition
Современная Архитектура И Традиция
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 45:
The Business Environment in Iran and Its Effect on Poverty
Behnam Azadi

Iranda Biznesin Teşkili ve Onun Sefil Yaşayanların Hayatına Etkisi
Бизнес Среда В Иране И Её Эффективностъ Для Немуших Слоев Насиления.
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 52:
Bədii Əsərlərin Dilində Dialektizmlərin Yeri və Mövqeyi (S.Rəhimovun «Saçlı» Romanı Əsasında)

Çinarə Məhəmmədqızı Qəhrəmanova
The Dialecticism's Site And Posıtıon In A Literary Works Language
Место И Положение Диалектизмов На Языке Художественных Произведении
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 61:
Genderin Rolünün İnkişafı - Cins və Genderin İnkişafı
Davud Bəhramoğlu Namazi
Development of Gender Rol-Sex and Gender Development
Ролъ Гендера В Половом Развитии
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 67:
Azərbaycan Demokratik Respublikasının Dövrü Mətbuatında
İslam Mövzusu Əliqulu Əmiraslanoğlu Qardaşov

Islam Theme in Azerbaijan Press During the Democratic Respublic
Исламская Тематика В Азербайджанской Прессе Периода Демократической Республики
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 74:
Əlaqələr Meridianında (Filoloji Aspekt)

Gülbəniz Sedullakızı Məmmədova
“Relations in Meridians” (The Philological Aspect)
В Меридиане Связей (Филологический Аспект)
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 79:
Террор Армянских Организаций

Mehriban Faxradinqızı Aliyeva
Ermeni Birliklerinin Terörü
Armenian Terrorist Organizations
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 85:
U. Folkner’in “Augustos Işığı” Romanı
Mənsurə Ağayeva
“Light in August “ By U. Faulkner
Роман У.Фолкнера «Августовский Свет»
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 91:
Functional Concept and Functional Analysis
Masoud Zabardast Baba
Fonksiyonal Anlayış ve Fonksiyonal Tahlil
Понятие Функции И Функционалъный Анализ
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 98:
“Aran Güzellemesi”, “Ağır Şerili” ve “Fatma Güzellemesi” Âşık Türkülerinin Ezgisel Özellikleri (Âşık Aslan Koşalının Okumasından)
Doç. Dr. Naile Rasimkızı Rahimbeyli

Melodical Features Ashuq’s Music “Aran Gozelemesi”,  “Agir Sherili”, “Fatma Gozellemesi”  (Executive Is Ashuq Aslan Kosali)
Своеобразие Ашугских Песен «Аран Козеллемеси», «Агыр Шерили»(В Исполнении Ашуга Аслана Кошалы)
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 104:
Devletler Özel Hukukunda Düzenleme Yöntemlerinin Birleşmesi (Unification) ve Uyuşması (Harmonisation) Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin  Düzenlenmesinin Zorunlu Şartı Gibi
Ofelya Ebülhasankızı Mahmudova

Unification and Harmonization of the International Private Law Regula Methods As A Necessary Condition in Regulating Azerbaijan-Turkish Relations
Объединение (Unification) и Соответствие (Harmonisation) Методов Регулирования в Частном  Праве Государств Как Обязательное Условие Регулирования Турецко-Азербайджанских Взаимоотношений.
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 114:
Stress Management and Its Role in Health and Work
Puran Hüseyn Surati
Stresin Idare Edilmesi, Onun İşe ve Sağlığa Tesiri
Влияние Стресса На Здоровъе И Работу И Управление Им
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 125:
İngiliz Dilinde Prefiksler (Önekler)
Pənahlı Sura

The Prefixes in the English Language
Префиксы В Английском Языке
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 132:
К Вопросу Обучения Студентов-Турок Способам Выражения Определительных Отношений В Русском Языке
Vefa Fereçkızı Aliyeva
Rus Dilinde Ad ve Sıfat Tamlamalannın Türk Öğrencilerine Öğretilmesine Dair
About Teaching Turkish Students the Ways of Expressing Attributive  Combinations in Russian
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 139:
“Bütün Deyilənlərə Rəğmən Vəya Ağa Məhəmmməd Şah Qacar” Tarixi Piyesində Gerçəkliyin Bədii İnikası”
Dr. Yeganə Bilalqızı Mirzəyeva
“Finnalliy...Or Mahommed Shah Qajar” Historical Piese of Artistic Reality
«Ко Всему Сказанному Или Ага Магомед Шах Гаджар» Исторической Пъес Художественное Отображение Действительности.
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 146:
Müəllif Nitqində Personajın Ədəbi-Bədii Portretinin Təsviri Haqqında
Zemfira Şahnezerkızı Мemmedova

On Description of Artistic and Literary Portrait of A Personage  in the Author’s Speech
В Авторской Речи Об Описании Художественно-Литературного Портрета Персонажа
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 154:
M. Ə. Dehxodanın Türkiyədə Jurnalistik Fəaliyyəti
Əhmədi Səadətdinqızı Tahirə
Journalistic Activity of Ali Akbar Dehkhoda in Turkey
Журналисти ческая Деятелъностъ Али Акбар Дехода В Турции
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 162:
Destruktiv Davranışlı Kiçik Yaşlı Şagirdlərin Şəxsi Keyfiyyətlərinin Formalaşmasının Eksperimental Metodikasının Tətbiqi və Hərəkətli Fəaliyyət Proqramı
Yulət Yavəroğlu Əliyev

The Application of Exptrimental Methods of Building Up Personal Qualities For Juvenile Students With Destructive Behaviours and Operative Activity Program
Программа Действий И Состовления Експериментальной Методики Формирования, Личного Качества С Деструктивным Поведекием Учеников Младшего Класса
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 170:
Azərbaycanlıların Soyqırım və Deportasiya Tarixindən
Prof. Dr. Həmzə Cəfərov-Doç. Dr. Abdulla Mustafayev

From the Hıstory of Deportatıon and Genocıde of Azerbaıjanıs
Из Истории Геыощида И Деиортащии Азербайджанщев
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 180:
Azərbaycanda Тertib Olunan İlk «Türk Dilli» Dərsliklərinin Tarixindən
Pəri Şəmsəddinqızı Paşayeva

About The History Of The First Manuals Of «The Turkish Language»
Из Истории Первых Учебников «Турецкого Языка» Составленных В Азербайджане
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 189:
Azerbaıjan and Turkey Are Active Members of the Islam Conference Organization (OIC)
Agil Ahmadov
Azerbaycan ve Türkiye İslam Konferansı Örgütünün (İKÖ) Aktiv Üyeleridir
Азербайджан И Турция Активные Участники Организации Исламская Конференция.
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 198:
Mövlanədə Ürfan və Təsəvvüf
Susən Məhəmmədrzaqızı Əsğəri
Описание Мистицизма И Гностицизма Мёвланы
A Description of Molana's Mystıcism and Gnosticism
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 205:
Muğam Skripkanın Dili İlə
Məleykə Əhədzadə

Muqam in Violin Sound
Мугам На Языке Скрипки
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 221:
Makedonya Türk Basınında ve Edebiyatında Atatürk-I
Dr. Nazlı Rânâ Gürel-Dr. Zeki Gürel
Macedonıan Turkısh Literature and Press Ataturk - I
Ататюрк в турецкоязычной печати и литературе Македонии - I
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 228:
Azerbaycan Bestekarlarının Eserlerinde Makam Esasının Özellikleri
Cemile İsmayılkızı Hasanova

Features of Modus Bases of Azerbaijan Composer’s Work
Особенности Ладовой Основы Произведений Азербайджанских Композиторов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 236:
Рапсодия На Тему «Джанги» Для Фортепиано С Оркестром Исмаила Гаджибекова
Natella İskenderova
İsmail Hacıbeyovun «Cengi» Fortepiyano Rapsodiyası
Rapsodia “Janqı” For Fortepiano Wıth Orchestra By Ismail Hajıbekov
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 242:
Проблемы Интерпретации Современной Музыки
Майа Садыхзадя
Müasır Musikinin Tefsir Problemleri
Problems of Contemporary Music Interpretation
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 249:
Песня «Зибейда» Тофика Кулиева
Tamilla Kərimqızı Əbdülkərimova

Tofik Quliyevin «Zibeyda» Türküsü
Tofiq Guliyev’s “Zibeyda” Song
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 254:
Музыкально-Педагогические Традиции Азербайджана
Cemile Mammedkızı Cabbarova

Azerbaycanın   Müzikal- Pedagoji Gelenekleri
Musıcal - Pedagogy Tradıtıon of Azerbaıjan
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 260:
Mevlana’nın Lirik Şiirlerinde Nur Felsefesi
Nüsretullah Kamyab-Noğreh Alioğlu

Mevlana`s Light Philosophy in His Poetical Poems
Философия Света Моулави В Его Лирических Стихотверениях
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 274:
Ахундовшüнаслыьын Тцркийя Мярщяляси
Doç. Dr. Mehemmedeli Bayramoğlu Mustafayev

The Turkish Step of Akhundov Study
Ахундовская Творчество В Турецко Литературном Ведение
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 281:
60-80-ci İllər Ədəbiyyatında Mövzu Axtarışları
Doç. Dr.  Səidə Faiqqızı Məmmədova
Searchıng of Theme in the Lıterature of the 1960-80th Years
Поиск Темы В Литературе 60- 80 Годов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 286:
Бяхтийар Ващабзадя Ясярляриндя Диля Мцнасибят
Хатиря Халиддингызы  Вялийева
The Language Relations in the Art of Bakhtiyar Vahabzadeh
Отношение К Языку В Произведениях Бахтияра Вагабзаде
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 292:
İngilis Dilində Artikl və Onun Azərbaycan Dilində İfadəsi
Yeganə Həmdullaqızı Cavadova
The Article in the English Language and Its Expression in Azerbaijani
Английский Артикль И Его Выражение В Азербайджанском Языке
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 298:
Haydar Aliyev Türkiye-Nahçivan İlişkilerinin Kurucusudur
Dr. Adalet Gasimoğlu Gasimov
Heydar Aliyev - the Founder of Interrelations of Turkey and Nakhchivan
Гейдар Алиев - Основатель Турецко-Нахчыванских  Связей
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 305:
Sabiha Gökçen’in Eserinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Zeki Ergül
Mustafa Kemal Atatürk, As Portrayed in Sabiha Gökçen's Writing"
Гази Мустафа Кемаль Ататюрк в произведении Сабихи Гёкчен
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 311:
Tədris Ədəbiyyatının Redaktəsinə Olan Tələblər
Ulduza Canıyeva

Требования К Редактированию Учебных Изданий
Demands For the Edition of Educational Literature
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 319:
T.Bakixanov Yaradıcılığında Türk - Azerbaycan Müziği İlişkilerinin Özellikleri
Hökümə Natiqqızı Əliyeva-Gülzar İbrahimqızı
Properties of the Relations of Turkish-Azerbaijan Music with the Creativity of T.Bakixanov
Особенности  турецко-азербайджанских музыкальных взаимоотношений в творчестве Т.Бакиханова
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 326:
Nəriman Həsənzadənin Poetik Axtarışları
Elmira Əlqızı Mustafayeva
N. Hassanzade’s Poetical Searches
Поетический Искания Наримана Гасанзаде
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 331:
Xəlil Rza Ulutürkün Tərcümeyi-Hali və Bədii trsinin Tədqiqinə Dair
Doç. Dr. Əlizadə Bayramoğlu Əsgərli
On the Biography and the Research of Literary Heritage of Khalil Rza Uluturk
Автобиография Х.Р.Улутюрка И Об Исследованию Его Художественного Наследства
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 338:
1990’lı Yıllardan Bugüne Tatar Nesiri
Yrd. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin

Tartar Prose From 1990’s Onwards
Татарская Проза С 1990 Года По Сегодняшний День
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 347:
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Torpaq Fondunun Müasir Vəziyyətiz
Sahib Hacıyev
Contemporary State of the Soil in Nakhchivan Autonomous Republic
Современное Состояние Земельного Фонда Нахчыванской Автономной Республики
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 356:
Regional Mühitdə Aqrar Sahənin Təşkilatı-İqtisadi Mexanizminin Təkmilləşdirilməsi
Nuriyyə İbrahimova

Improve in the Regional Environment of the Organizatıonal Economical Mechanism of the Agrarian Area
Организация Аграрного Сектора В Региональной Среде - Совершенствование Экономического Механизма
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 362:
Müasir Azərbaycan Poeziyasında Xalq Adət- Ənənələrinin, Mərasimlərinin Təsviri və Vəsfi
Əpoş Vəliyev

In the Modern Azerbaijan Poetry Descriptive People of the Ceremonies of the Habit Traditions.
Изображение И Отражение Национальных Традиций, Обычаев И Обрядов В Современной Азербайджанской Поэзии
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 367:
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tarif Tənzimlənməsi Metodları
Əsgər İbadətoğlu Mirzəyev

Tariff Methods On the Regulation of Foreign Economic Activity
Методы Тарифного Урегулирования Внешной Экономической Деятельности
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 374:
Azərbaycan və Türk Dili Fonetikasının Əlaqəli Tədrisi İmkanları
Elbəyi Sadıqoğlu Maqsudov
Connective Teacing Chanees of the Azerbaijani and Turkish Languages.
Возможности Связного Преподавания Фонетике Азербайджанской И Тюркской Языков
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 382:
Some Problems in the Projection in the Application of Computer According To Engineer Graphic Art and Their Solution Ways
İmash Adishirin Hacıyev
Yazılımda Bilgisayarın Uygulamasında Mühendis Tasarımları Üzerine Bazı Problemler, Onları Giderme Yolları
Некоторые Проблемы Инженерной Графики В Проектировании С Применением Компьютера И Пути Их Решения
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 388:
Rəng Bildirən Sözlərin Etnoqrafik Səciyyəsi

Nailə Əliqızı Mirzəyeva
Ethnographic Description of Color Terms
Этнографическая Характеристика Лов,Обозначающих Цвета
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 394:
Efficacy of Drama Therapy on The Quality Of Farsi Speech and the

Academic Achievement Of Bilingual Students
Shokrollah Pouralkhas - Soran Rajabi
Tiyatro Terapisinin İki Dil Bilen Öğrencilerin Konuşmasına ve İlmi Gelişmesine Etkisi
Влияние Театральной Терапии На Речь Научное Развитие Студентов, Изучающих Два Языка.
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 406:
Nəsiminin Dilində İsmi Frazeoloji Vahidlər

Türkan Əsgərova
Substantive Phraseological Units in Nasimi’s Literary Language
Субстантивных Фразеологических Единиц На Литературном Языке Насими
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 413:
İranlı Möcüzşünaslar

Fərman Xəlilov
Iranian Researches of Mojuz
Иранские Исследователи "М.А.Моджус"
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 419:
Muğan Lənkəcan Bölgəsi 1917-1920-ci İllərdə (Tarixşünaslıq Məsələləri)
Vüsalə Əliyeva
“Mughan - Lankaran Regions in 1917-1920 Years” (History Studies Affaires)
Мугано-Лекноранский Регион В 1917-1920 Годах (Историографические Проблемы)
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 429:
Детские Хоры Хаяма Мирзазаде.

Rəna Quliyeva
Hayyam Mirzezadenin Çocuk Piyesleri
Musical Works Written For Children-By H. Mirzazade.
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 435:
Orkestralaştırma Prensiplerine Dair Firengiz Elizadenin Başışları
Mehriban Əliyeva
Franghiz Alizade’s Views of the Principles of Orchestration
Взгляды Фирангиз Ализаде На Принципы Оркестрового Мышление
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 441:
Azərbaycan Xalq Mahnı Janrlarının Öyrənilməsi və Təsnifatı Haqqında
Meyser KAYA

About Studying of Genres of National Songs of Azerbaijan and Their Classification
Об Изучении Жанров Народных Песен Азербайджана И Их Классификация
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 448:
Tarihimizi Yaşatan Eserler
Doç. Dr. Nezaket Hüseynkızı
The Works That Restore Our History
Произведения У Вековечивающие Нашу Историю
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 451:
Kültür Evreni Dergisi Sahibi Yazar Hayrettin İvgin Moskova ve Prizren’de Ödüllerini Törenle Aldı
"Owner of the Kültür Evreni (Culture Universe) Magazine, Hayrettin İvgin received his awards with ceremony in Moscow and Prizren"
В Москве И В Призрене  Вручены Награды Хозяину Журнала "Вселенная Культуры" Исследователю Хайреттину Ивгину
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text


Copyright © 2015 by Recep DAĞCI