Kültür Evreni 5
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 13:
Puşkin'in "Erzurum Yolculuğu" ve Bilmediğimiz Gerçekler

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Pushkın’s Voyage to Erzurum and Unknown Truths
«Путешествие Пушкина В Эрзурум» И  Неизвестные Страницы Истории
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 21:
Darband as an Ancient Azerbaijan City

Asef A. HACIYEV
Derbent Azerbaycan’ın Bir Şehri Gibidir
Дербент Как Город Азербайджана
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 27:
Ailə Münasibətlərinin Anna Axmatova Yaradıcılığına Təsiri
Aynur Günəşqızı NƏCƏFOVA

The Influence of tThe Family Relation on Anna Axhmatova΄ Activity
Влияние Семейных Отношений К Творчеству Анна Ахматовы
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 34:
Dilin Lüğet Terhibinin Üslubi Leksi Layları
Aytən Şakirkızı HÜMBƏTOVA

Lexis Layer of the Vocabulary
Cлой Лексики Словаря
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 41:
“Mehri ve Vefa” Mesnevisinin Dilindeki Sabit Sözbirleşmeleri

Aysel Kamandarqızı ŞƏRİFOVA
The Idioms Used in the Mesnevi Called “Mehri and Vafa”
Устойчивые Словосочитания В Языке Месневи «Мехри И Вафа»
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 49:
Türk Birliği İçin Stratejik İşbirliği

Taner GÜÇLÜTÜRK
Strategic Cooperatıon for Turkish Association
Стратегия Совместной Деятельности В Целях Тюркского Единства
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 60:
Ümumtürk Ədəbiyyatında XIX. Əsr Azərbaycan Satirik Şeiri
Doç. Dr. Yədulla AĞAZADƏ

XIX Azerbaijan Satirical Poems in Common Turkish Literature
Азербайджанская Сатира ХЫХ Века В Контексте Общетюркской Литературы
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 65:
Ortak İletişim Dili

Cəmilə Həsənağa BABAYEVA
Shareholder Sociability
Совместный Язык Общения
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 71:
Из Истории Начального Периода Экономического Освоения
Азербайджана Россией В Начале ХIX Века

Аynura Memedqızı MEMEDOVA
XIX. Yüzyıl Öncesinde Azerbaycan’ın Rusya Tarafından İktisadi Yönden Fethedilmesinin Başlangıç Tarihinden
From Hıstory of Economik Expansion of Russıa in Аzerbaijan in Early of X1X Century
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 83:
Assessment Of Climate Change Impacts On Water Resources And
Agricultural Activity In The Iranian Part Of The Kura-Araks Basin

Eynollahi Moharramkızı GİTA
İran Topraklarındaki Kür-Araz Barajlarında Toplanan Suyun ve İklim Değişmelerinin
Köy Tarımına Etkileri
Оценка Водных Запасов Куро-Араксийского Водного Бассейна И Климатических Изменений В Сельском Хозяйстве На Территории Ирана
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 95:
Kesintisiz - Sürekli Eğitim Sisteminde Ahmet Yesevi Mirası ve Öğretileri

Doç. Dr. Sansızbay Kurbanhoca NİZANULİ
Ahmad Yasawı Herıtage And Doctrines in Constant-Contınıous Educatıon
Наследие Ахмета Ясеви И Его Учение В Непрерывной Педагогической Системе
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 99:
Azərbaycanın Qarabağ Bölgəsinin Siyasi Sərhədləri (XVI-XVIII Əsrlər)
Ellara İbrahimqızı ƏHMƏDOVA

Azerbaijan Qarabag Region’s Politis Boards (XVI-XVIII Centuries)
Политическая Границы Карабака Области Азербайджана (XVI-XVIII Веках)
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 109:
İran Tarixində Sosial Stratifikasiyanın İnkişaf Dinamikası
Mir Ayyub TƏQVATƏLƏB

Аdynamics of Development of Social Stratification in History of Iran
Динамика Развития Социальной Стратификации В Истории Иран
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 117:
XIX Əsrin Birinci Yarısında Şimali Azərbaycanın Etnodemoqratik Strukturu və
İqtisadi Xüsusiyyətləri
Naibə Əhmədağakızı ƏHMƏDOVA
Etnodemoqrafial Strukture And Economical Feature In The First  Part Of The XIX Century
Этнодемографическая Структура И Экономические Характеры Азербайджана В Первой Половине XIХ Века
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 126:
Ориентальные Мотивы В Австрийской Прозе
Noval Al-Abbasi HAYRİ

Avusturya Yayınlarında Doğu Motifleri
Oriental Motives in the Austrian Prose
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 133:
Sofya Başmüftülüğü ve Bulgaristan’daki Türk Okullarında Yeni Türk
Alfabesinin Uygulanmaya Konuluşu
Prof. Dr. Cengiz HAKOV

Application of New Turkish Alphabet in Sofıa Mufti-in-Chief Offıce and Turkish Schools in Bulgarıa
Верховное Мусульманское Духовенство Софии И Практика Внедрения Нового Турецкого Алфавита В Турецких Школах Болгарии
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 140:
Üzeyir Hacıbəyli Publisistikasında Sənətkarın Ədəbi Priyomları

Xuraman Аbuzerqızı QEDİMOVA
Craftsmans Literary Methods of in Uzeir Hadjibeyli Publicism
Литературные Приемы Мастера В Публицистике Узеира Гаджибейли
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 146:
Erməni Terrrorizminin Qısasçılıq Fəlsəfəsi
Шамхал Шцкцрoğlu МЯММЯДОВ

The Revenge Philosophy Armenian Terrorism
Философия Реваншизма Армянского Терроризма
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 152:
Humanıstic Intervention in International Relationships
Shahla ZAREE

Uluslararası İlişkilerde Hümanist Yaklaşma
Гуманистическое Вмешательство В Сфере Международных Отношений
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 158:
Nabukko Qaz Kəməri (NQK) Layihəsi
Rəsul Muradəlioğlu AĞAYEV

Nabucco Gas Pipeline Project
Газопроводный Проект Nabucco Amea
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 168:
Necati Zekeriya'nın Şiirinde Dil ve Üslup
Fatma HOCİN

Language and Style in Necati Zekeriya's Poetry
Язык И Стиль Поэзии Неджати Зекерия
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 179:
İrəvan Ədəbi Mühitinin XIX Əsr və XX Əsrin 20-ci İllərini Əhatə Edən Dövrünün Tarixi Özünəməxsusluğu
Doç. Ziyəddin Həmiloğlu MƏHƏRRƏMOV

Covering Historical Self -Belonging of Literary Environment of Iravan of The XX - 20 of the XX Century
Историческая Самобытность Ереванской Литературной Среды, Охватывающий Период ХIХ Века И 20 Гг. XX Века
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 189:
Qövsi Təbrizi Şeirlərinin Vəzni
Ülkər HÜSEYNOVA

The Metrics of Poems of Gовсi Таbrizi
Метрика Стихотворений Говси Табризи
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 194:
Key Features Of The Ancient Hebrew Orthography
Tarana Hasanaga HÜSSEİNBALAYEVA

Eski İbrani Dilinin Orfografik Özellikleri
Особенности Орфографии Древнееврейского Языка
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 199:
Cənubi Azərbaycanda Həsənlitəpə Qazıntıları və Onların Elmi Əhəmiyyəti
Şəlalə BAĞIROVA

Excavatıon on Gasanlıtepe in South Azerbaıjan and Their Scientific Importance
Раскопки На Гасанлутепе В Южном Азербайджане И Их Научное Значение
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 204:
Türk Ulus İnşasına Bir Bakış
Dr. Timur KOZİVER

A Look to Constructıon of Turkish Natıon
Об Образовании Тюркской Нации
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 210:
The Role of Macroeconomic Factors in Economic Growth
Hüseyn Amrahoğlu HÜSEYNOV

Ekonomi Alanı Sağlamakta Makroekonomi Faktörün Rolü
Роль Макроэкономических Факторов В Обеспечении Экономического Роста
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 242:
The Punishment of Abortion in Iran Laws
Delare MOGADASIAN

İran Yasalarında Kürtajın Cezası
Наказание За Аборт В Иранском Законодательстве
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 248:
Impact of Sadra’s Treatment of “Self-Knowledge” of Human on The Solution of Philosophical Dilemmas
Zahra HASANİ

Felsefi Dilemmalarin Çözülmesinde ve İnsanin Kendisini Derkde Sadra Tedavisinin Etkisi
Влияние Лечения Садра В Процессе Решения Философских Дилемм И Самопознания Человека
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 257:
Gök-Türk ve Uygur Dillerinin Çin Diline Olan Etkisi
Prof. Dr. Rukiye HACI

Influence Of Kok Turk And Uyghur Languages To Chınese Language
Влияние Гёктюркского И Уйгурского Языков На Китайский Язык
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 262:
Piyano Texniği, Onun Mahiyyeti ve İnkişaf Metodlari
Aynur XƏLİLOVA

Piano Technque, Nature of These Techniques and Development Methods
О Пианистической Технике, Её Сущности И Методах Развития
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 268:
Azerbaycanda Estrada Şarkıları Sahasinda İşlemiş Bestekarların Yaratıcılıklarına Bir Nazar
Prof. Dr. Ceyran Eminqızı MAHMUDOVA

A View to the Creations Ofazerbaijan Composers Who Worked in the Field of  Variety Art
О Творчестве Азербайджанских Композиторов Работавших В Области Эстрадной Песни
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 273:
Üzeyir Hacıbeylinin Yaratıcılıgında Koro Eserlerinin Özelliklerine Dair
Humar Zakirkızı BAYRAMOVA

About Some Features of Choral Compositions in Uzeir Hajibeyli’s Creativity
О Некоторых Особенностях Хоровых Произведений В Творчестве Узеира Гаджибейли
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 280:
Классификация Численности Азербайджанской Мугамо-Ладовой Системы В Сопоставлении Научных Принципов Абу Насра Мухаммада Аль - Фараби
Lalə Darvinqızı QULİYEVA
Azərbaycan Muğamının Lad Sisteminde Rakamların Klasifikasiyası
və Onların Muhammed Ebu Nesir El-Farabinin Elmi Prensipləri ilə Müqayese Etmesi
Classification of the Numbers in Azerbaijan Mugam Mode System and Its Comparison With the Scientific Principles of Muhammad Abu Nasr Al-Farabi
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 292:
Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türkçenin Öğretimi
Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

Turkish Instruction if the Old Yugoslavıan Regions 
Обучение турецкому языку на территории старой Югославии
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 298:
Ənənə və Yenilik Problemi Kontekstində Azərbaycan Bəstəkarlarının
Yaradıcilığı
Doç. Şəhla Həsənqızı HƏSƏNOVA
Azerbaijanian Composers Creative Activity in the Context Traditions of New Wave and Problems
Азербайджанское Композиторское Творчество В Контексте Проблемы Традиции И Новаторства»
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 303:
Şeki ve Onun Musiki Dünyası

Səadət ŞİRİNOVA
Sheki and Its Musical World
Шеки И Его Музыкальный Мир
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 309:
Tofiq Bakıxanov'un «Skripka, Tar və Simfonik Orkestr Üçiin İkili Konseri»
Nuridə Mərdanqızı ABBASOVA

The Article is Dedicated to the Doubled Concert for Violin and Tara of Tofic Bakikhanov Symphony Orchestra
«Двойной Концерт Для Скрипки, Тара И Симфонического Оркестр» Т.Бакиханова
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 315:
Azerbaycan Opera İfaçılığı Tarihinden
Nergiz Siyavuşkızı HÜSEYNOVA

From the Hıstory of Azerbaıjan Opera Art
Из Истории Азербайджанского Оперного Исполнительства
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 323:
Bulgaristan Gagavuzları (Dil ve Kültür Araştırmalarının Durumu)
Prof. Dr. Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY

Turkish-Speaking Christians in Bulgaria (Gagavuz People) (Researches in Language and Culture)
Гагаузы Болгарии (Состояние Изученности Языка И Культуры)
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 337:
Azərbaycan Bəstəkarlarının Opera Yaradıcılığında Qarabağ Movzusu
Həbibə Vaqifqızı MƏMMƏDOVA

Garabakh Theme in Azerbaijanian Composers Opera Creative Activity
Карабахская Тема В Оперном Творчестве Азербайджанских Композиторов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 343:
Qədim Qobustan Mədəniyyətinin, «Qobustan Kölgələri» Baletində Səhnə
Təcəssümü
Şəfəq Sabirqızı HACIYEVA
The Reflection of Ancient Gobustan Culture on the Stage, in “The Shadows of Gobustan” Ballet.
Отражение Культуры Древнего Гобустана На Сцене, В Балете «Тени Гобустана».
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 353:
Rafiq Quliyev Yaradıcılığının Pedaqoji və İfaçılıq Prinsipləri
Venera Javadqızı MƏMMƏDOVA

Pedagogicd Pinciples of Rafiq Kuliyev
Педагогицеские И Исполнительские Принципы В Творчестве Рафика Кулиева
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 359:
Anadolu Xalg Mahnıları Haqqında
Meyser KAYA

About the Anatolian Folklore Music
О народных песнях Анатолийской части Турции
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 365:
İlk Kazak Bilim Adamı Şokan Velihanov (1835 - 1865)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ

Shokan Shingisuli Velihanov is the First Kazakh Humanitarian Scientist (1835 - 1865)
Первый Казахский Учёный Чокан Велиханов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 375:
Gəmiqayadakı Son Tunc və Erkən Dəmir Dövrünə Aid Qayaüstu Təsvirlər
Toğrul ХƏLİLOV

The Petroglyphs on the Rock Stone Concerning to the Late Bronze AndEarly Iron Age In Gamigaya
Наскальные Изображения Поздней Бронзы И Раннего Железа В Гямигая
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 381:
Azərbaycanda Fransız Dilinin Formalaşması, Mövqeyi və İnkişafı Tarixinə Dair
Məhsəti Qasımqızı ƏSGƏROVA

On the Formation, Position and History of Development of the French Language in
Azerbaijan
К Вопросу Об Истории Формирования, Развитя И Позиции  Французкого Языка В Азербайджане
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 388:
Xitab Cümləni Mürəkkəbləşdirən Vasitə Kimi

İradə Əfrasiyabqızı QASIMOVA
Salutation As The Means Of Jompoijating Of The Jentenje
Обращене Как Осложняющее Средситво Предложения
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 395:
Tapmacaların Mənşəcə Lüğət Tərkibi Haqqında
Еlnaz Eliqızı ELİYEVA

On the Origin of the Vocabulary of Riddles
О Словарный Составе Происхождения Загадок
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 401:
Лингвокультурологический Аспект В Обучении Языку Как Иностранному
Doç. Dr.  Fenüze ХАСАНОВА

Bir Dili Yabancı Dil Olarak Öğrenmede Dil Kültürü Süreci
The Lingual-Cultural Aspect At Training Of Foreign Languages
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 404:
Nahçıvanda Mədənniyətin İnkışafında Həydər Əliyev Rolu
Ələkbər CAFFARLI
Haydar Aliyev Roleiin Culture Development in Nakhchivan
Ролъ Гейдар Алийева Развития Кулътура В Нахичеване
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 410:
Ali Məktəb Tələbələrinin Biliklərinin Çoxballi Sistem Əsasında Qiymətləndirilməsi
Südabə MƏMMƏDOVA

Grading of Knowledge of Higher Schools Pupıls on The Basıs of Multi-Mark System
Оценка Знаний Учащихся Высших Школ На Основе Многобалльной Системы
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 416
Azerbaycan Opera pTiyatrosunun Ortaya Çıkmasına Zəmin ve Opera Rejissörlüğünun İlk Tecrübesi
Hafız QULİYEV

Condıtıon of the Arising Azerbaijan Opera Theatre and the First Experiments of the Profession of a Producer in Opera
Условия Становление Азербай Джанского Оперного  Театра И Первые Опыты Оперного Режиссера
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

Copyright © 2015 by Recep DAĞCI