Kültür Evreni 9
İçindekiler / contents / содержание


sayfa / page / страница 9:
Cem Törenine Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım

Dr. Asife ÜNAL
An Approach To The Cem Ceremony In Terms Of History Of Religions
Взгляд На Обряд Джема С Точки Зрения Истории Религий
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 23:
Türklerde Ateş Kültü ve Yeni Gün Anlayışı

Yrd. Doç. Dr. Meral OZAN
Fire Cult By Turks And Nevruz Opinion
Культ Огня И Понятие Нового Дня У Тюркских Народов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 33:
Müzik Yönetimi Teknolojilerinin Gelişimi

Gülxar Qarbanqızı MƏMMƏDOVA
Development Technologies Music Managemen
Развитие Технологии Музыкального Менеджмента
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 41:
“Rehab” Makamının Tür Özellikleri

Benövşe RZAYEVA
Genre Characteristics Of “Rahab” Mougham
Жанровые Особенности Макама «Рехап»
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 48:
İran Arazisinin Sınırlarındaki Araz Nehrinin Hidrografik ve Hidrolojik Özellikleri
Mohammad HOSSEİNİ - Dr.Mir Mahmood HOSSEİNİ
Dr. Gita EİNOLLAHİ- Dr. Alireza PİLPAYEH

Hydrographical And Hydrological Particularities Of River Araz In Boundaries Of Iran´S Territory
Гидрографические И Гидрологические Особенности Речного Аракс В Границах Территории Ирана
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 54:
Third Summit Of The Caspian Sea Littoral States Against The Background Of Future Of Peace, Security And Cooperation
Mayis Gulahmadoğlu MUSAYEV

Hazara Kıyısı Olan Ülkelerin Devlet Başkanlarının III. Zirve Görüşü: Bölgede Barışın, Güvenliğin ve İşbirliğinin Geleceği Fonunda
Третья Встреча На Высшем Уровне Прикаспийских Государств О Будущем Мира, Безопасности И Сотрудничества
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 63:
Türk Halk Edebiyatında Âşık Kolları ve Zileli Tâlibî Kolu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI
Poet-Singer Arms In Turkish Folkloric Literature And Tâlibî Arm In Zile
«Общины Ашугов» И «Община Учеников Зиле» В Отечественной Литературе
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 78:
Bütün Sözlerin Aslı Birdir

Berikbay SAĞINDIKOĞLU
Origin Of All Words Is The Same
Әлем Тілдерінің Түбі Бір
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 83:
Samsun Çevresinde Yaşayan Halk İnançları İle Türklerde Ad Bir
Tabu mu İdi?

Dr.Yaşar KALAFAT
With The Ongoing Folkloric Beliefs In Samsun Environ: Was Name A Taboo In Turks
Было Ли  Имя Табу В Верованиях Тюрков И Народностей, Проживающих В Регионе Самсуна?
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 96:
Çağdaş Türk Yazı Dilinde İkinci Tarafi Ortaçlarla İfade Olunan “Fiil+Fiil”
Fiilimsi Gurupları

Benövşe Niyazkızı HACIYEVA
In The Language Of Writing The Modern Turk The Second Side Expressed With Verbal
Adverbs Side “Verb-Verb” Groups Verbal
Причастные Обороты  В Современном Турецком Литературном Языке
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 104:
Internal Geomorphological Processes And Is Impact Of City
Dr. Mir Mahmood HOSSEİNİ  - Dr. Gita EİNOLLAHİ
Mohammad HOSSEİNİ

İç Geomorfolojik Prosesler ve Onun Kente Etkisi
Внутренние Геоморфологические Процессы И Являются Воздействием Города
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 111:
The Using Of Neighbourhood's Right In Apartments

Feyzi COBRA
Apartmanlarda Kat Maliklerinin Komşu Hukukunun Korunması
Использование Окрестности Прямо В Квартирах
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 116:
Social-Economic Processes And State Governance In The Republic Of Kazakhstan

Galiya N. SANSYZBAYEVA - Senymgül DOSSOVA
Kazakistan Cumhuriyetindeki Devlet Yönetimi ve Sosyal-Ekonomik Süreç
Государственное Управление И Социально-Экономические Процессы В Республике Казахстан
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 122:
Mesnevî’den Seçme Hikâyelerin Eğitim Yönünden İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA
Examination Of Selected Stories From Masnavi Acording To Education
Исследование Избранных Рассказов «Месневи» С Точки Зрения Педагогики
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 133:
Екінші Тіл Ретіндегі Қазақ Тілін Оқытудың Когнитивтік Аспектілері

Banu Amanbaykızı OMAROVA
İkinci Dil Konumundaki Kazak Dili Öğretiminin Kognitif Meseleleri
The Cognıtıve Aspects Of Learnıng The Kazakh Language As A Second Language
Когнитивные Проблемы Обучения Казахскому Как Второму Языку
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 139:
Principal Causes Of The Addiction To Narcotic Of The Young

Khadije Yousefi FAROKHİ- Malahat Yousefi FAROKHİ
Gençlerin Uyuşturucuya Bağımlı Olmalarının Asıl Sebebleri
Основные Причины Склонности К Наркотикой Молодой Поколение
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 147:
Konuşma (Nutuk) ve Yazılı Metin Arasındaki Farklılık ve Benzerlikler
(İngiliz ve Azerbaycan Türkçesi Dillerinin Materyalleri Esasında)
Samire MƏMMƏDOVA

Общие черты и различия между беседой и текстом
(На английском и азербайджанских языках)
The Similarities And Differences Between Discourse And Text
(In The English And Azerbaijani Languages)
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 155:
Türk Tarihinde “Kağan”, “Katun” ve “Sultan”lar ile Onların Devlet
İdaresindeki Rolleri

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
About Previous “Hun” And “Civilized” Person Names And Titles
К Терминам «Каган», «Катун» И «Султан» В Истории Тюрков И Об Их Роли В Управлении Государством
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 166:
Kazakhstan-India Oil And Gas Cooperation

Gabdullin KENCEBEK
Kazakistan ile Hindistan Petrol ve Doğalgaz İşbirliği
Қазақстан Мен Үндістандағы Мұнай Және Газ Ынтымақтастығы
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 173:
Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon

Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇİFTPINAR
Motivation In Foreign Language Learning
Мотивация В Обучении Иностранному Языку
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 190:
Роцесс Медиа Развития В Казахстане

Saule BARLYBAEVA
Қазақстандағы Медиа Үдерісінің Дамуы
Kazakistanda Medya Sürecinin Gelişimi
The Process Of Media Development In Kazakhstan
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 199:
Stepped Composıte Texts

Kanire BAYZADE
Sıralı Birleşik Metinler
Ступившие Сложные Тексты
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 205:
A Survey On The Effects Of Water Stress On Abscisic Acid And Ion
Leakage In Apricot Cultivars
Shahram MEHRİ - Saeed Piri PİRAİVATLOU - Bahram MEHRİ

Kültür Türü Erik Bitkisinde Su Gerginliği Efektiyle Oyuşturulan Abscisic Turşusu (Ekşisi) ve İyon Sızıntısıyla İlgili Araştırma
Обзор На Эффектах Водного Напряжения На Кислоте Abscısıc И Утечке Иона В Культурных Сортах Растения Абрикоса
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

sayfa / page / страница 214:
Yerleşim Yerlerinin Genişlemesi ve Gelişmesinde Jeomorfolojik Uygulamalar

ve Onların Sonuçları
Seyed Mehran HOSSEİNİ - Nima PURFAHİM
Geomorphological Processes And Their Effects On Growth And Development Of
The Cities
Геоморфологические Процессы И Их Эффекты На Рост И Развитие Городов
Tam Metin İçin Tıklayınız/Click for Full Text

Copyright © 2015 by Recep DAĞCI