Kültür Evren Sayı 37

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора

Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ………………………………………………………7

Eski Türk Yazıtları’nın Kelime Hazinesi ve Bazı Okuma Sorunları Üzerine Notlar

The Thesaurus Of Old Turkısh Inscrıptıons And Notes About Some Readıng Problems

Заметки О Лексике Старотюркских Письменных Памятников И Проблемах Их

Расшифровки

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9

Nazar-Efsun-Fal ve ÂŞık Kemiği Kumarı

Evil Eye-Incantation-Fortune Telling And Knucklebone Gambling

Сглаз-Порча-Гадание И Азартная Игра В Бабки

Dr. YaŞar Kalafat…………………………………………………………………………………………………17

TaŞköprü’nün Yeni Nesillere Kazandirdiğimiz Kültürel Mirasından Bir Bölümü

A Section From Cultural Heritage Of Tashkopru That We Are Transfered Next Generation

Часть Культурного Наследия Ташкѐпру Сбережена Для Следующих Поколений

Nail Tan……………………………………………………………………………………………………………….26

AŞık Kolları ve Emrah Kolunda Yer Alan Tokatlı AŞıkların

Klasik Edebiyata Etkileri

Minstrel Branches And The Effects Of Tokat Minstrels On Classical

Literature That Are The Part Of Emrah Branch

Школы Ашугов И Влияние Ашугов Школы Эмрах Из Токата На

Классическую Литературу

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı………………………………………………………………………….34

Ortak GeçmiŞten-Ortak Geleceğe: Bir Millet İki Devlet

From The Common Past To The Common Future: One Natıon Two States

От Единого Прошлого К Единому Будущему: Одна Нация Два Государства

Necdet Bayraktaroğlu…………………………………………………………………………………………..57

Teknoloji ve Tasarım Dersi Eğitimi ve Liberal Eğitim İliŞkisi

Technology And Design Education Course And The Relationships

Between Liberal Education

О Преподавании Урока Технология И Дизайн И Либеральное

Отношение К обучению

AyŞe Parmaksız ……………………………………………………………………………………………………64

Tosyalı Mutasavvıf Hacı Hafız Recep Ese

Sufi Hadji Hafiz Recep Ese From Tosya

Суфий Гаджи Хафыз Реджеп Эсе Из Тосйи

Tuba Karabüber…………………………………………………………………………………………………..71

YaŞayanların Gözünden On Yıllık SavaŞ (1912-1922)

10 Year Of War In The Perspectıve Of The Wıtnesses (1912-1922)

Rusça

İsa Parlak …………………………………………………………………………………………………………….80

Azerbaycanın Karabağ Bölgesine Mahsus Pamuk İarkılarının

Yapısal-Semantik Özellikleri

Azərbaycanin Qarabağ Bölgəsinə Məxsus Pambiq Nəğmələrinin Struktur-Semantik

Özəllikləri

Структурно-Семантические Особенности Песни O Хлопкe, Принадлежащие

Карабахскому Региону Азербайджана

The Structural-Semantic Features Of Songs About Cotton Belonging To The Region Of

Karabagh Of Azerbaijan

Aygül Əhmədova ………………………………………………………………………………………………….90

Türk Hakas Tiyatro Projesi:N. Hikmet’in Ferhat İle İirin Oyunu

Turkish-Hakas Theater Project:N. Hikmet’s “Ferhat And Sırın” Play Irina Myagkova

Турецко-Хакасский Театральный Проект: Пьеса Н. Хикмета «Ферхат И Ширин»

İrina Myagkova

(Çev: Dr. Timur B. Davletov)………………………………………………………………………………100

Kültür Evreni Dergisi Yayın ………………………………………………………………………………111

Universe Culture Journal Publication Principles……………………………………………………….114

Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию………………………………………………..117