Kültür Evreni Sayı 12

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Türk Halk İnançlarında Zile e Çevresi Örnekleri İle Soğan
In Turkish Folkloric Beliefs Samples Of Zilen And its Environ And Onion
Лук В Народных Поверьях На Примере Зиле И Окрестностей
Dr. Yaşar KALAFAT …….9

Жүсіп Баласағұн Ұрпақ Тəрбиесі Хақында
Yusuf Belasaguni Genç Nesillerin Eğitimiyle İlgili
Zhusip Balasaguni About The Upbringing Of Generations
Doç. Dr. Bakıtgül R. KULZHANOVA ………..20

О Неоромантических Тенденциях В Мелодике Азербайджанских Композиторов
Azerbaycan Bestekarlarının Melodikasında Neoromantik Eğilimler
Of The Neo – Romantic Trends In Melodies Of Azerbaijani Composers
Doç. Dr. Gönül NASIROVA…………….25

Managing Stress And Anxiety During Pregnancy
Gebelikte Gerilim Ve Korkuları Yönetme
Управление Напряжением И Беспокойством Во Время Беременности
Elhameh EİNOLLAHİ-Payam HAMİDİ-Zahra Ghomi MOHAMADİEH………32

Профессиональные Культурные Тенденции В Начале Хх Века В Азербайджане
Azerbaycanda XX. Yüzyıldan Önce Profesyonel Kültür Eğilim ve Yetenekleri
Professional Culture Tendency In The Beginning Of Xx Century In Azerbaydjan
Mina QADSİEVA ………………..36

The Comparison Of “Siyavash” Story Written By Ferdowsi With The” Ramayana” Epic
By Valmiki
Firdevsi’nin “Siyavuş” Eseri Ve Valmiki’nin “Ramayana” Destanının Mukayesesi
Сравнение Истории “Сиявуш” Написанной Фирдовси С Əпосом “Ramayana”
Валмики
Abdulreza BALAZADEH………………………..41

Malatyalı Fahri’nin Çileli Yaşamı Ve Türk Halk Müziğindeki Yeri
Malatyalı Fahri’s Suffering Life And Its Place In Turkish Folklorıc Music
Страдальческая Жизнь Фахри Из Малатьи И Его Место В Турецкой Народной
Музыке
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ ………….49

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hocalı Soykırımı Sonrası Yapılan Değerlendirmeler
Evaluation Works Carrıed Out After The Genocide With Hodja In The Turkish Grand
National Assembly
Итоги, Проведенные В Великом Национальном Собрании Турции После
Национальной Резни В Ходжали
Doç. Dr Selçuk DUMAN………………….76

Түркі Жазба Ескерткіштерін Зерттеудің Жаңа Əдістері
Eski Türklere Ait Yazılı Eserlerin Araştırılasının Yeni Metodları
New Methods Of Turk Written Records
Prof. Dr. Berikbay SAGİNDİKULİ………………….89

Azərbaycan Bəstəkarlarının Yaradicılığında Kantata, Oratoriya və Oda
Janrlarına Müraciət
Müzik Türü Parçaların (Kantata), Oratorya ve Oda Musiki Türlerini Azerbaycan
Bestekârlarının Eserlerinde Kullanmaları
The Appeal Of The Azerbaijan Composers To The Genres Of Cantata, Oratorio And Ode
Обращение Азербайджанских Композиторов К Жанру Кантаты, Оратории И Оды
Aytən BABAYEV ……………98

Clımate And Its Impact On Transportation System
İklim Ve Nakliye Sistemi Üzerinde Olan Etkisi
Климат И Его Воздействие На Систему Транспортировки
Dr. Mir Mahmood HOSSEİNİ-Elham HOBBI-Dr.Gita EİNOLLAHİ……..105

Дала Ғұламаларының Тəрбие Мəселелері Туралы Ойлары
Türk Halkları I İlim Adamlarının İyi Terbiye Görme Konusundaki Düşünceleri
Turkish Speaking Scientists’ Opinions About Upbringings
Педагогические Взгляды Философов Тюркоязычных Народов
Doç. Dr. İkramova Anar ŞANŞARHANOVA
Sıpırındiyeva Gülzade KUDİŞEVNA…………………..109

Ü.HACIBEYLİ VE M.MAQOMAYEVİN OPERA
ÇALIŞMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLİKLERİ
COMPARATIVELY CHARACTERISTICS OF OPERA CREATIVENESS OF
UZEYIR HAJIBEYLI AND MUSLIM MAGOMAYEV
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА
УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ И МУСЛИМА МАГОМАЕВА
Doç.Dr. İnara Eldarkızı MEHERREMOVA…………..113

Comparison Of Anxiety Between Individual And Team Athletes Of Iran- Paralympics
İran-Paralimpik Bireysel ve Takım Sporcuları Arasında Anksiyete Karşılaştırılması
Сравнение Беспокойства Между Человеком И Атлетами Команды Ирана
Паралимпийских Игр
Dr. Mansour HASANPOUR …………….118

Лингвистикалық Терминдердің Жасалуы Мен Қолданысы
Dilbilimi Terimlerinin Yapılışı Ve Kullanılışı
Тhe Formatıon And Use Of Lınguıstıc Termıs
Doç. Dr Abdibek Cetpisuli AMİROV………………..124

Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Sümmânî İle Gülperi/ Perizât Hikâyesi Eş Metninin
Hüseyin Sümmânîoğlu/Sümmânoğlu Ve Mevlüt İhsanî Eş Metinleriyle Farklılıkları
The Dıfferences Between Sümmanî And Gülperi/Perizât Story Identıcal Text I Collected
From Âşık Şeref Taşlıova And Hüseyin Sümmânîoğlu/Sümmânoğlu And Mevlüt İhsanî
Identıcal Texts
Различия В Текстах «Сюммани И Гюльпери /Рассказ Феризат», Записанных От
Ашуга Шереф Ташлыова, С Текстом «Хусеин Сюмманиоглу/ Сюмманиоглу И
Мевлют Ихсани»
Nail TAN ………………130

Şimdiki Arap Edebiyatındaki Bilim Kurgu Romanı
Science Fiction In Modern Arabic Literature
Научно-Фантастический Роман В Современной Арабской Литературе
Doç. Dr. Dina Turgalikızı KOPTİLEUOVA
Kundyzai Kıdırbaykızı AUBAKİROVA………………142

Azerbaycan Girişimcilikte Devlet Düzenlemesinde Uluslararası Deneyimin
Kullanılması
Вопросы Использования В Азербайджане Международной Практики По
Государствен- Ному Урегулированию Предпринимательства
Issues About The International Experience Apply In State Regulation Of
Enterpreneurship In Azerbaijan
Проф. Dr. Назим ЯЩМЯДОВ…………….. 149

Avrasya Birliği’yle İlgili Kazakların Milli Çıkarları
National Interests Of Kazakhs In The Eurasıan Unıon
Еуразия Одағындағы Қазақтардың Ұлттық Мүдделері
Doç. Dr. Canat MOMINKULOV-Rabiga TUMBAYEVA
Ardak KALİOLLAKIZI ……….157

Modern Poem, Classic Poetical Traditıon And Folklore
Çağdaş Şiir, Klasik Nazam Geleneği Ve Folklor
Современное Стихотворение, Классическая Поэтическая Традиция И Фольклор
Aliakbar RADPOOR ……………….165

Economic Evaluation Of Collecting And Transferring Of Solid Waste İn Tehran
Metropolis By Using Wags Software (Case Study: Municipality Of Tehran 6th Region)
Wags Yazılımından Yararlanmakla Tahran Büyük Şehirde Çöp Toplama ve
Taşınmasının Ekonomik Değerlendirilmesi (Tahran Belediyesi Altıncı Bölgesi Esasında)
Экономическая Оценка По Сбору И Передаче Твердых Бытовых Отходов В
Метрополии Тегеран С Помощью Программного Обеспечения Wag
(На Примере Муниципалитета Тегерана Шестой Область)
Aysan CHALAK-Abdolreza KARBASİ-Masoud MONAVARİ-Zahra ABEDİ ……..173

“Şur” Muğaminin Musiqişünasliqda Tədqiqinə Dair
“Şur Mugami”Nin Musikişinaslıkta Araştırılmasına Dair
Reserach On Musical Art Of “Şur Mugami”
К Исследованиям В Музыковедении «Мугама Шур»
Arzu ƏKBƏROVA …………………………186

Dil ve Edebiyat Öğretiminde “Duygudaşlık”
“Empathy” For The Teaching Of Language And Literature
«Чувственность» В Преподавании Языка И Литературы
Ar. Gör. Esra USLU……………192