Kültür Evreni Sayı 13

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Ustad Sənətkar M.S.Ordubadi – 140 (18 May 1872-01 May 1950)
Üstad Sanatkâr Memmed Said Ordubadî
Master Artist Memmed Said Ordubadî
Мастер Слова Меммед Саид Ордубады
Prof. Dr. Yavuz AHUNDLU……………………….7

Information Literacy;A Prerequisite For Practicing Information And Communication
Technology In Education
Bilgi Okuryazarlığı; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamak İçin Bir Önkoşul Eğitim
Информационная Грамотность; Предпосылки Для Практикующих Информационные
И Коммуникационные Технологии В Образовании
Hamzehbeigi Kohnehshahri Taiebeh REZA ……..17

Moğolca ve Türkçedeki Benzer Sözler Üzerine
Similar Mongolian and Turkish Words
О Похожих Словах В Монгольском И Турецком Языках
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY ………….24

Vasif Allahverdiyevin Xor və Simfonik Orkestr Üçün “Yüksək-Yüksək Təpələrə”
Türküsü (Odası)
Vasif Allahverdiyev’in Koro ve Senfonik Orkestra İçin “Yüksek Yüksek Tepelere”
Türküsü (Odasi)
Ode of Vasif Allahverdiyev “To High – High Hills” For Choir And Symphony Orchestra
Ода Васифа Аллахвердиева «На Высокие- Высокие Холмы» Для Хора И
Симфонического Оркестра
Aytən Raufqızı BABAYEVA………………….56

Түркі Тілдеріндегі П ~ Б Сəйкестігі
Türk Dillerindeki P~B Benzerlikleri
P~B Distribution Line In Turkic Languages
Соответствие П ~ Б В Тюркских Языках
Doç. Dr. Gulzat Magayiakızı RAEVA…………….62

(к.ф.н., доцент Раева Г.М. )
İncesu ve Çevresinde Tematik-Tipolojik Halk İnanmaları
Themetic Typological Folklore Beliefs In İncesu Environ
Тематические Типологические Народные Поверья В Местности Инджесу
Dr. Yaşar KALAFAT………….68

Comparison Of The Place Of Birds In Rumi’s1 Masnavi Ma’navi And Attar’s
Manteq-Al-Tair
Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin Mesnevi’si ile Feridüddin-i Attar’in Mantik’ul Tayr
Eserinin Karşılaştırmasında Kuşların Yeri
Сравнение Место Птиц В Руми “Маснави С Маънави” И Аттара “Manteq-Аль-Таир”
Shapour NORAZAR ……………..76

Anadolu Halk Kültüründe Lokmanhekim İnanışı
Belief of Lokman Hekim In Anatolian Folklore Culture
Локман Хаким В Культуре Анатолийского Народа
Hayrettin İVGİN………………80

Түркілік Рухани Құндылықтарды Репрезентациялау: РетроспективаИнтроспекция-Перспектива
Türklüğün Manevi Değerlerini Yeniden Canlandırmak ve Gelecekte Yapılacak İşleri
Belirlemek
Representation of the Spiritual Values of the Turkish People: Retrospective-İntrospectionPerspective
Репрезентация Духовные Ценности Тюркского Народа: РетроспективаИнтроспекция-Перспектива
Ataş BERİK – Kenjali TOLİSBAY…………88

(Аташ Берік) (Кенжалы Толысбай)
Some Aspects of the Higher Educational Establishments Ratings Use for the
Evaluation of the Competiveness of Education
Yüksek Öğrenim Kurumlarının Bazı Yönlerine
İlişkin Olarak Rekabet Edilebilirliğin
Değerlendirilmesinde Kullanılan Kimi Bulgular
Vasiliy Vachikovich SHARKGULARİ – Lyazat Nurmakhanovna DEMEUOVAGaukhar Bisultanova AMANGALİYEVA ……..96