Kültür Evreni Sayı 15

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

İslam Felsefesi
Islam Phılosophy
Ислам Философиясы
Prof. Dr. Berikbay Sağyndykuly – Doç. Dr. Kenjalı Tolisbay ……7

Türkçede Önses [Y+] Ünsüzü ve Yılan – I(/İ)Lan – İyılan
Initial Phoneme ( Y+) Consonent In Turkish And Yilan – I (/ I ) lan İ-Yilan
Фонема (Y+) И Yılan,-I (/İ) lan, İ-Yılan В Турецком Языке
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……12

Қазақстанда Шешендік Өнердің Зерттелуі
Kazakistan’da Hazırcevaplık Sanatının Araştırılması
A Research On Proverb Art In Kazakhstan
Исследование Веджизе В Казахстане
Doç. Dr. Bakytgul Kulzhanova …………..20

Beypazarı Halk Kültüründe Ölçü ve Tartı Birimleri
Weight And Measures In Folk Culture Of Beypazarı
Меры Измерения И Меры Тяжести В Народной Культуре Бейпазары
Doç. Dr. Meral Ozan……………………….25

Çağdaş Azerbaycan Tiyatro Eserlerinde Türler
Çağdaş Azərbaycan Dramaturgiyasinda Janr Axtarişlari
Varieties Of Contemporary Azerbaijan Theatric Works
Виды Современной Азербайджанской Драматургии
Doç. Dr. Seyfəddin Eyvazov ………….41

Қазақ Тілін Шет Тілі Ретінде Оқытуда Дидактикалық Ойындар –Тиімді Əдіс
Kazakçayı Yabancı Dil Olarak Öğretme Sürecindeki Eğitbilim Oyunlarının Metodolojik
Rolü
The Didactic Games In Education The Kazakh Language As A Foreign Language Are The
Effective Method
Методологическая Роль Педагогических Игр В Процессе Обучения Казахскому
Языку Как Иностранному
Rahila Naralıeva- Gulsara Nurjıgıtova …….47

( Наралиева Рахила ) – (Нұржігітова Гүлсара)
Türk Halk Sufizminde Er Kişi-Kadın Kişi Bağlamında Aşk ve Âşıklık
Love And Poet-Singing Within The Context Of Man-Woman In Turkish Folkloric Sufism
Любовь И Ашукство В Отношении Мужчина-Женщина В Турецкой Народной
Системе
Dr. Yaşar Kalafat……………54

Роль Азербайджанских Музыковедов В Образовании Семфонического Оркестра
Билкент В Турции
Türkiye Bilkent Senfoni Orkestrasının Oluşumunda Azerbaycan Müzikçilerinin Rolü
Role Of Azerbeijan Musicians In The Creation Of Turkish Bilkent Symphonic Orchestra
Arif Mohsunoğlu Abbasov……………………….59

Karacaoğlan Türkülerinin Müzikal Analizi
Musical Analysıs Of Karacaoğlan’s Ballad
Музыкальный Анализ Песен Караджаоглана
Sanatçı Öğr.Gör. Hakan Tatyüz ………64

Tapınma Terimlerinin Etnolengüistik Tanımı
Ethno-Linquistic Definition Of Worship Terminology
Этнолингвистическое Содержание Терминов Поклонения
Doç. Dr. Guldarhan Kalıkızı Risbaeva-Doç. Dr. Bibigül Rısbai ……73

Âşık Veysel’in Şiir Dünyasında Geleneğe Bağlı Unsurlar
Components Related To Traditions In The Poetical World Of Âşik Veysel
Традиционные Детали В Поэзии Ашыка Вейселя
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ……..80

“Dede Korkut Destanı”nda Dudaklanmayan Kalın Ünlü Uyumu
Harmony Of Non-Labialized Hard Vowels In The “Epic Of Dede Korkut”
Сочетание Негубные Твердых Гласных В «Эпоса Деде Коркута»
Aleddin Eyvazov………………..88

The V Astana Economic Forum
Astana Ekonomik Forumu
Астана Экономикалық Форумы
Экономический Форум Астаны
Mayra Nurgaliyeva-Zoya Tokmuhammedova-Alma Murtaza …..95

Күрделі Үстеулердің Жасалуындағы Уəждеме Мəселесі
Yapılacak İşlerin Motivasyonuna Yönelik İncelemedeki Zorluklar
Difficult To Add Question Of Motivation On Done
Doç. Dr. Bahit Amanbekkızı Tansikbeva-Doç. Dr. Roza Kuankızı TusipkalievaBalgabai Dosanov ……101

(Таңсықбаева Б.А.)-( Досанов Б. )-( Түсіпқалиева Р.Қ.)
Kelime Dağarcığın İkinci Yabancı Dil Ders Kitaplarındaki Yeri
Functıon Of Vocabulary In The Second Foreıgn Language School Boks
Слово “Дагырджык” В Учебниках, Обучающих Второму Иностранному Языку
Yrd. Doç. Dr. Ümit Kaptı …………109

Ders Kitaplarında “Öteki”
“The Other” In The School Boks
“Другой” В Учебниках
Yrd. Doç. Dr. Bora Başaran ………..116

Educatinal Role Of Higher Educational Establishment In The Formation Of A Future
Specialist In The Context Of Globalization
Küreselleşme Bağlaminda İşyerinde ve Gençliğin Daha Kaliteli Yetişmesinde, Geleceğin
Oluşturulmasinda Eğitimin Rolü
Воспитательная Роль Вуза В Формировании Будущего Специалиста В Условиях
Глобализации
Doç. Dr. Vassiliy Vachikovich Shakhgulari-Doç. Dr. Gaukhar Bisultanovna
Amangaliyeva …………….123

(Шахгулари Василий Вачикович-Амангалиева Гаухар Бисултановна)