Kültür Evreni Sayı 17

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Ana Dili Lazca Olan Artvinli Türklerde Halk Kültürü
Folkloric Culture Of Artvin Turks Whose Mother Tongue Is Laz Language
Народная Культура У Лазоязычных Турков Артвина
Dr. Yaşar Kalafat-Muhsin Erol ……………7

Klasik Azerbaycan Şiirinde Alegoriya
Allegory In Classical Azerbaijani Poetry
Аллегория В Классической Азербайджанской Поэзии
Doç. Dr. Lalə Əlizadə …………34

Maneviyat ve Hukuki Devlet
Spiritual and Legal State
Нравственность И Правовое Государство
Prof. Dr. Cengiz Feyruzoğlu Mustafayev………………………….41

Adnan Saygun’un Keman ve Piyano Süitinde Türk Halk Müziği
Turkish Folkloric Music In Adnan Saygun’s Violin And Piano Suites
Турецкая Народная Музыка В Сюите Для Скрипки И Пианино Аднана Сайгуна
Samir Gülahmedov …………48

Evolution And Development Of Information And Communication Technology
And Its Role In Learning Process
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Gelişme ve Kalkınması ve Onların Öğrenme Sürecinde
Rolü
Эволюция И Развитие Технологии Информации И Коммуникации И Ее Роли В
Процессе Обучения
Hamzehbeigi Kohnehshahri Taiebeh Reza …….55

Kültürümüzde Destancılık Geleneği ve Fehmi Gür’ün Destancılığı
Tradition Of Epic Creation In Our Culture And Fehmi Gür’s Epic Creation Activities
Исксство Дестана В Турецкой Культуре И Дестаны Фехми Гюра
Dr. Doğan Kaya……………………64

İran Hüquq Qanunlarına Görə Cinayət və Cinayətkarların Xarakteri
İran Hukuk İlkelerine Göre Suç ve Suçluların Özellikleri
The Characteristic Of Criminality And Criminals With Legality Principles In Iran
Особенность Преступности И Преступников В Принципах Законности В Иране
Soheila Baybordi …………….75

Yunus Emre’de Telmih Sanatı
“Telmih” Art In Yunus Emre
Искусство Намёка В Творчестве Юнуса Эмре
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ……..80

Internet Addiction And Its Impact On Student`S Behavior In Baku And Tehran
İnternet Eğilimi ve Onun Bakü ve Tahran Öğrenci Davranışı Üzerindeki Etkisi
Интернет-Склонность И Ее Воздействие На Студента Поведение В Баку И Тегеране
Faranak Qudsi…………..92

Yabancı Dil Öğretiminde Dil-Kültür İlişkisi ve Dil Erozyonu
Language-Culture Relationship And Language Erosion In Foreign Language Teaching
Связь Языка И Культуры И Эрозия Языка В Методике Преподавания Иностранного
Языка
Yrd. Doç. Dr. Bülent Çiftpınar – Ahmet Tanır …….99

The Need To Protect The Environment Against Pollution
Kirliliğe Karşı Çevreyi Korumak İhtiyacı
Потребность Защитить Окружающую Среду Против Загрязнения
Zahra Karganroodi Moghaddam Hosseinqızı………………110

Dünya Müziği ve Türk Müziği Açısından Prozodi Meselesinin Tarihsel Süreci ve
Gelişimi
Historicl Process And Development Of Prosody In Terms Of World And Turkish Music
Исторический Процесс И Развитие Проблемы Прозоди С Точки Зрения Мировой И
Турецкой Музыки
Elif Nun İçelli……………..118

“Şeybaniname”nin (XVI. YY.) Çağatay Dili ve Edebiyatının Gelişmesinde
Rolü ve Yeri
The Place And Importance Of Sheibaniname (XVI. Cent.) In The Development Of
Chaghatay Language And Literature
Роль И Место «Шейбанинаме» (Ху1 Вв.) В Развитии Джагатайского Языка И
Литературы
Akd. Prof. Dr. Ebülfez Amanoğlu………..122

Haydar Aliyev Konusunda Yapılan Filmlerin Müzik Düzenlemeleri
Heydər Əliyev Haqqinda Sənədli Filmlərin Musiqi Tərtibatina Dair
Musical Arrangements Made In Connection With Those Films Created For Haydar Aliyev
Музыкальное Сопровождение Фильмов На Тему Хайдара Алиева
Ulviyyə Vəliyeva ………………140

Azerbaycan’da Okul Kütüphanelerinin Gelişme Tarihinden
Histories Of Development Of School Libraries
Истории Развития Школьных Библиотек
Dr. Yusuf Gaziyev ………141

Geleneksel Elazığ-Harput Müziğinde Kullanılan Makamlar
The Maqams Used İn Traditional Harput’s Musıc
Мелодии, Использованные В Традиционной Музыке Элазыга
Savaş EKİCİ…………156