Kültür Evreni Sayı 19

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Antik Çağ Anadolu Yazarlarından “Strabon” ve “Geographıka” (= Coğrafya) Adlı
Eseri Üzerine
On Strabon, Of The Writers Of The Ancient Anatolia, And His Work Geographik
(Geography)
От Авторов Античново Анатолия “Страбон” И Оработе “География”
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………..7

Сілтеу Есімдікті Есімді Сөз Тіркестері
İşaret Zamirli İsim Kelimesi
Demonstrative Noun Word
Doç. Dr. A. Banu Omarova ……..17

Bodrum Çevresi Örnekleri ile Halk İnançlarında Gök Kuşağı İnancının Mitolojik
Boyutu
Mythological Dimension Of Rainbow Belief In The Examples Of Bodrum Environment
And Folk Beliefs
Сравнение Легенды Области Бодрума С Другими Туркскими Легендами Анатолия
Nagihan Çetin-Dr. Yaşar Kalafat ………………….25

Тілдік Білімді Технологиялық Карта Арқылы Бағалауəдістемесі
Teknolojik Kart Temelinde Dil Bilgisinin Değerlendirilmesi Yöntemi
Methods Of The Language Teaching On The Estimation Of Technological Charts
Prof. Dr. Nazigül Turusbekkızı Tulenbergenova ……33

Çorumlu Dergisindeki Dil Derlemelerinin Önemi Üzerine
On The Importance Of Language Collections In Çorumlu Journal
Значениепо Обзор Языка «В Журнале Чорумлу”
Nail Tan…………………….39

The State Of International Law In The Field Of Education In The Cis Countries
BDT Ülkelerinde Eğitim Alanında Uluslararası Hukuk Devleti
Государство-Субъект Международного Права В Областиобразованиястраны Снг
Vassiliy Shakhgulari- Gaukhar Amangaliyeva-Danial Saari……..49

Existential Angst And Surreal Motives In Necip Fazıl Kısakürek’s Poems
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Varoluşsal Kaygılar ve Gerçeküstü Motifler
Сюрреалистическиемотивы И Экзистенциальныепроблемы В Стихах Неджипа
Фазыла Кысакюрека
Doç. Dr. Özlem Fedai………………56

The Basis For Removing The Illegal Seizure In Laws Of Iran
İran Yasalarında Yasadışı Müsaderelerin Ortadan Kaldırması İçin Temel Esaslar
Основание Незаконную Конфискацию В Законах Ирана
Atefeh İbrahimi …………65

İki Türkmen Şairi: Mahdumkulu Feraği ve Yunus Emre
Дватуркменского Поэта: Махдумкулу Фераги И Юнюс Эмре
Two Turkoman Minstrels: Mahdumkulu Feraği And Yunus Emre
Hayrettin İvgin ………….72

Мемлекеттік Тіл Мəселесін Шешуде Қоғамдық Қатынастың Маңызы
Devlet Dili Sorununu Çözmekte Toplumun Rolü
The Society’s Role In Solving The State Language Issue
Nazgül İlyassova-Gülcan Sapaeva …………80

Kul Himmet ve Şiir Dünyası
Kul Himmet And His World Of Poetry
Кул Химмет И Мирпоэзии
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ………..85

Қазақ Тіл Пəні Бойынша Тест Тапсырмаларын Əзірлеудің Технологиясы Мен
Ерекшеліктері
Kazak Dili İçin Test Ödevlerini Hazırlama Teknolojisi ve Özellikleri
The Technology And Its Properties Of Preparing Test Homework Papers For Kazakh
Lesson
Rahila Naraliyeva-Gülsara Altynbekovna Nurjigitova …109

Kitsch ve Toplum
Kitsch And The Society
“Кицч ” И Общество
Fergana Kocadoru……………114