Kültür Evreni Sayı 2

İÇİNDEKİLER/ СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT


SAFLIK KARDEŞLERİ CEMİYETİNİN FELSEFİ ÖĞRENİMİNDE
DİL-FELSEFE İLİŞKİSİ
Elvüsal Nurullahoğlu MƏMMƏDOV………….. 13


BAQİ “DİVAN”ININ BƏDİİ DİLİ, ÜSLUBİ-SEMANTİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Rasim Salmanoğlu HÜSEYNOV………… 21


THE INVESTIGATION OF THE POVERTY-RELIEVING
PROGRAMS IN IRAN
Behnam AZADİ …………….. 27


ARAP YAZI DİLİNDE KOPULYATİF FRAZEOLOJİLER
(DEYİMLER) VE «El-İTBE» OLAYI
Terane Ekremkızı EKBEROVA……………….. 35


ARAP DÜNYASINDA (DIGLOSYA) SORUNU VE ARAP
AĞIZLARININ AZERBAYCAN DOĞUBİLİMİNDE İNCELENMESİ
Seymur Ahmetof MUSARZAOĞLU…………… 43


İSLAMIN İLK ASIRLARINDA ARAP EDEBİ VE MEDENİ
MUHİTİNDE TÜRKLER
Coşkun Ağaoğlu ZEKİYEV……….. 51


АЗЯРБАЙCАНДА ГОЧ ИНАНCЫ
Насир Вагифоьлу ГУЛУЗАДЯ…………. 65


ARAP GRAMER GELENEĞİNDE ÖN KOŞMALAR
Rəşad Vaqıfoğlu BABAYEV…………… 77


ДАСТАННОЕ ТВОРЧЕСТВО АШУГА ХАСПОЛАДА
Алмара Вeзирkызы НAБИЙЕВА ………… 86


А. ШАИГИН ДРАМЛАРЫНДА ЯДЯБИ ГЯЩРЯМАН ПРОБЛЕМИ
Фидан Щямдуллагызы АЬАМАЛİЙЕВА ……. 95


KÜLTÜR EVRENİ – ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ – UNIVERSE OF CULTURE
EXAMINATION OF INCOME REVENUE IN ISLAMIC REPUBLIC OF
IRAN
Hashem MOZAFFARİ ……….. 105


THE ORGANIZING OF BRINGING UP TEENAGERS ‘AND YOUTH’
IN FAMILY WITH DEMOGGRAPHIC PROBLEMS
Hassan Jafari GANBARİ…….. 117


KADİMDEKİ GÖÇLER VE AZERBAYCAN (MİLADDAN ÖNCEKİ
SON YÜZYIL VE MİLADDAN SONRAKİ İLK YÜZYIL İÇİNDE)
MİLLİ HİSTORİYAGRAFİ PROBLEMLERİ
Nizami Dilənçioğlu ZEYNALOV………… 123


STUDYING AND ANALIZING THE DEVELOPMENT OF
ECONOMY AS BEING STABLE IN IRAN MIRNASER
Mirnaser MİRBAGHERİ HİR…………… 137


“ABUL ATAHİYE”NİN HİKÂYESİNDE HALİFE MEHDİ’NİN AV
MACERASI
Sebine Arifkızı SELİMOVA…………….. 146


RUMELİ TÜRKÜLERİ
Gülçin YAHYA KAÇAR………………………. 153


DİL VE EDEBİYAT ESERİ
Şerifova Aysel KAMANDARKIZI……………. 169


РОЛЬ ТЮРКИЗМОВ В ПОЭЗИИ А.АХМАТОВОЙ
Наргиз Айдынkызы KАФАРОВА …………….. 179


REKLAMLARIN DİLİNİN GENEL MESELELERİ VE
REKLAMLARIN DİLİNE VERİLEN TALEPLER
Эцларя Aqaidqızı МЯЛИКОВА ………………. 187


ETNONİMLERLE İLGİLİ YAZILAR (Köken, Halk, Millet Adları)
(19. Yüzyılın İkinci Yarısının Eserleri Esasında)
Azize Nurkalemkızı MİKAYİLOVA…………. 195


NECİB FAZIL KISAKÜREK’İN “REİS BEY” TİYATROSU
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Eshgane Arifkızı BABAYEVA(AZİMOVA) …………… 201


YAHYA KEMAL VE İSTANBUL TÜRKÇESİ
Bilge ERCİLASUN……………………. 209


KÜLTÜR EVRENİ – ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ – UNIVERSE OF CULTURE
İBN ARABİ’DE HAKKIN AŞKINLIĞI
Qadir Bilmanoğlu SEFEROV ………… 227


ТВОРЧЕСТВО ИЕГУДЫ ГАЛЕВИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
МУСУЛЬМАНСКОЙ ИСПАНИИ
Гüлнара Мaarifkızı АБДУЛЛАЕВА. ………….. 236


SEYFETTİN DAĞLI’NIN MEVZUSUNU DEVRİNDEN ALDIĞI
ESERLERİ
Севил Dцнйаминqızı ЩЦСЕЙНОВА ……………. 243


TÜRK TƏDQİQATÇILARININ GÖZÜ İLƏ NƏBİ XƏZRİNİN
YARADICILIĞI
Farida SAFİYEVA ……………….. 249


БЕСТЕКАР ОКТАЙ ЗЦЛФЦКАРОВ’УН ЙАРАТЫЖЫЛЫЬЫНДА «ЙАД
ЕКЛЕРЕМ» ЭАЗЕЛ РОМАНСЫНЫН ЛАД РИТМИК ЩЦСУСИЙЙЕТЛЕРИ
Афаг Абдулгызы ГЯНИЙЕВА ………. 258


MANAGEMENT OF STRATEGIC KNOWINGNESS FOR
ORGANIZATIONAL SUCCESS
Mehrdad Goudarzvand-CHİGİNİ…………. 265


THE PECULIARITY OF MEVLANA CELALETTİN`S TEACHING
AND HIS PLACE IN THE HISTORY OF EDUCATION
Hüseyin Fazlı ERGÜL……………… 274


CASE GRAMMAR
Karim Nazari BAGHA……………….. 283


ЩАЛАЙ ТЦРКЦЛЕРИНИН АЗЕРБАЙЖАН АШЫК САНАТЫ
ЩАККЫНДА ЦМУМИ БЕНЗЕР ЖИЩЕТЛЕРИ
Сяадят Ибращимqызы ФЯРЗИЙЕВА………… 288


SUBJECT: THE ROLE OF VALUE LIVES IN ACQUIRING
RELIGIOUS IDENTITY OF ADOLESCENTS
Faramarz AKBARIAN…………….. 295


QURAN AYƏLƏRİNİN İSRAİLİYYAT XƏBƏRLƏRİNƏ
İSTİNADƏN TƏFSİR EDİLMƏSİ (AÇIQLANMASI)
Elnur Təvəkküloğlu ƏLİYEV …………… 301


KÜLTÜR EVRENİ – ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ – UNIVERSE OF CULTURE
ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИ ИРАН МЯТБУАТЫ ВЯ
ЕЛМИ ЯДЯБИЙЙАТЫНДА
Сцбщан Яləkbəroğlu ТАЛİБЛİ ………… 307


ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ
П.БЮЛЬ-БЮЛЬОГЛЫ
Êaìàëÿ Òóðàíêûçû ØÀÔÈÅÂÀ …………… 319


NƏŞR OLUNMUŞ АЗЯРБАЙЖАН ХАЛГ RƏQS
MELODİYALARININ LAD-TONALLIQ ƏSASINA BİR BAXIŞ
Елнара Рaщимaьакызы ДАДАШОВА …….. 324


ÜSTAD SƏNƏTKAR
Hökümə Natiqqızı ƏLIYEVA……… 330


THE STAGE CREATIONS ON CHILDREN’S MATTERS IN
AZERBAIJANIAN COMPOSERS WORKS
Züleykha BAYRAMOVA………… 335


РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Zemfira HÜSEYNOVA …………… 342


THE IMPORTANCE, OF PROMINENT AZERBAIJANIAN
COMPOSER -SEVDA IBRAHIMOVA CREATIVE ART IN CHAMBER–
INSTRUMENTAL MUSIC
Hagigat Sabirgızı YUSİFOVA……….. 347


ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
ИСКУССТВО
Rena HÜСЕЙНОВА……………… 353


ОТОБРАЖЕНИЕ ОБРАЗОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В МУЗЫКЕ
Üлкяр Сабирqызы АЛИЕВА…………… 357


RƏŞİD BEHBUDOVUN YARADICILIĞI
Məryəm Şaqiqızı BABAYEVA ………… 364


AZERBAYCAN MUSİKİSİNDE TAR KONSERLERİ
Лeyla ЩЯСЯНОВА ………….. 373


İSLAM ƏQAİDİNDƏ VACIBƏL-VÜCUD VƏ ONUN ISBATI
Zəkiyyə Ağababaqızı ƏBİLOVA………. 381


KÜLTÜR EVRENİ – ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ – UNIVERSE OF CULTURE
АЗЕРБАЙЖАН АШК ДЕСТАНЛАРЫНДА ЕЛМАДАН ДОĞУЛУШ
МОТИФЛЕРИ
Фащриййе ЖЕФЕРОВА ……… 392


CEMALLEDDİN MUHAMMED İBN ABDÜLGANİ EL- ERDEBİL-İ’NİN
“ŞERHU-L-UNMUZEC Fİ-N-NEHV” ESERİNDE “BABU-L-HARF”
Heybat Hüseynagaoğlu HEYBATOV……… 397


ТРАДИЦИИ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В СОСТАВЛЕНИЕ
ЗНАМЕН ГЯНДЖИНСКОГО ХАНСТВА
Pervin F. GÜZELOF ………….. 402


Y.V.ÇEMENZEMİNLİ’NİN “KIZLAR BULAĞI” ESERİNİN
STRÜKTÜRÜNDE MİTOLOJİK UNSURLAR
Parvana Bakırkızı İSAYEVA………. 409


AZERBAYCANCILIK EĞİTİMİ
Elmar ALİYEV………….. 419


BATI AZERBAYCAN’IN DERELEYEZ EYALETİNİN
HİDRONİMLERİ
Sevinç SADIGOVA ………… 426


1918-1920 – ЖИ ИЛЛЯРДЯ НАХЧЫВАН ГЯЗА ПОЛИСИНИН ЕРМЯНИ
АШНАКЛАРЫНА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯСИ
Фяхряддин ЖЯФЯРОВ………. 433


ЦРЯЙИНДЯ АЗЯРБАЙЖАН ДЯРДЛЯРИ ЙАШАДАН ШАИР
ЖАВАД ЖАВАДЛЫ
Аббас ЩАЖЫЙЕВ……….. 441


E. KOLDUELL VE A. MALTS’IN SANATKARLIK MEZİYYETLERİ
Ceyran Manafkızı QULİYEVA………. 447


AVROPA MƏRKƏZÇİLİYİ VƏ ONUN YENİ MODELLƏRİ
Nərgiz NAĞIYEVA ………… 453


“KİTAB-I DEDE KORKUT” DESTANINDA TOTEM
Anar SÜLEYMANOV …………. 457


Ж. ЖАББАРЛЫ ПОЕТИКАСЫНЫН МУСИКИ ЙОРУМУ
Рцгиййя Акифгызы СЦЛЕЙМАНОВА ……… 461


KÜLTÜR EVRENİ – ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ – UNIVERSE OF CULTURE
İNGİLİZ VE TÜRK DİLLERİNDE MODALLIK
Елнаря Микайылгызы АББАСОВА ….. 467


АЗЯРБАЙЪАНДА ДИЛ ГУРУЪУЛУЬУ ВЯ ДИЛ СИЙАСЯТИ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Илщамя ЩАЪЫЙЕВА …………… 475


THE TEXTURE AND STYLISTIC PECULIARITIES IN
AZERBAIJANIAN COMPOSERS CONCERTS FOR PIANOFORTE
Fatıma ALİEVA……………… 483


AZERBAYCAN’IN KELBECER RAYONU ARAZİSİNDE TÜRK
MENŞELİ LEV, MOZ VE LAÇİN ETNOTOPONİMLERİ HAKKINDA
Perviz İSMAYILOV………… 487


KАМАНЧАНЫН АЗЯРБАЙЪАН МУСИГИ МЯДЯНИЙЙЯТИНИН
ИНКИШАФЫНДА РОЛУ
Йагут СЕЙИДОВА……… 494


ƏSRLƏRİ QOVUŞDURAN ŞAİRLƏR
Firuza AGHAYEVA …….. 503


ЙАРАДЫЖЫЛЫГ МЕТОДУ ВЯ ЛИРИК-ПСИХОЛОЪИ ТЯМАЙЦЛ
Мəleykə Eyyubqızı ЩЦСЕЙНОВА ………. 508