Kültür Evreni Sayı 21

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Sırbistan Ve Kosova’da Dünya Dili Olarak Türkçe
Turkısh Asa Global Language Inserrıa And Kosova
Турецкий Как Язык Общения В Сербии И Косове
Prof. Dr. Nimetullah Hafız- Prof. Dr. Tacida Zubçeviç Hafız………. 7

Türk Dil Kurumu’nun “Türkçe Sözlük”Ünü Yeniden Gözden Geçirmek
To Review The Turkish Dictionary Of Turkish Language Association
Обновление “Толкового Словаря Турецкого Языка”Турецким
Лингвистическим Обществом
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………16

Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmalarının 100. Yılında Temel Sorunlar Ve Çözüm
Yolları
Fundamental Problems And Solutıons In The 100 Th Year Of Folklore Studıes In Turkey
Основные Вопросы Трудов По Фольклору К 100 Летней Годовшине С Начала
Его Исследования В Турции И Пути Их Решения
Nail Tan………………….27

İstanbul Ticari Gazetesi (Konstantinopler Handelsblatt) ‘Nin Garip Sansür
Öyküsü Ve Şantajcı Gazeteci Mehmet Tahir
Strange Censorshıp Hıstory Of Newspaper Constantınople Handelsblatt And
Interestıng Story Of A Blackmaıler “Mehmet Tahir”
Новелла Гарипа Сансура В Стамбулской Торговой
Газете (Konstantinoplerhandelsblatt) И Шантажист Корреспондент Мехмет Тахир
Dr. Nihal Kubilay Pınar…………………..32

Azərbaycanda Musiqili Teatrin Təşəkkülündə Xanəndələrin Rolü
Azerbaycan’da Müzıklı Tıyatronun Oluşumunda Hanendelerın Rolü
Роль Ханенде В Становлении Музыкального Театра В Азербайджане
The Role Of Singers In The Development Of The Musical Theatre In Azerbaijan
Vüsalə Elmanqizi Əsgərova…………..40

Ahilik Teşkilatında Ticarette Uygulanan Ahlâk İlkeleri
Moral Principles In “Akhism” Organisation Which Were Applied In Trade
Нравственные Принципы Применяемые В Торговлях Системы “Ахилик”
Hayrettin İvgin ………………….45

Sivas Kaynaklı Bir Cönkteki Erzurumlu Emrâh Şiirleri
The Poems Of Erzurumlu Emrah In The Sivas Welded Conk
Стихи Эмраха Эрзрумского Из Одной Сивасской Антологии
Dr. Burhan Paçacıoğlu………….59

Prizren’de Türkü Geleneği Ve Yeni Beklenen Prizren Türküleri Üzerine Ayrıntılı
Bir İnceleme
Folk Musıc Tradıtıon In Prızren And A Detaıled Examınatıon Of Therecently
Compıled Prızren Folk Songs
Подробное Исследование Традиционной И Ожидаемой Призренской
Народной Песни
Dr. Taner Güçlütürk………………….71

Ersarı Ve Bektik Türkmenlerinde Hayvanlarla İlgili Halk İnançları
Folk Belıefs About Anımals Of Ersarı Turkmens
Народные Верования Тюркменов Эрсары И Беткик Связанные С Животными
Dr. Yaşar Kalafat…………79

Cahit Külebi’nin Hikâye Şiirinde Zile Ve Hikâye Şiirin Yazılış Serüveni
Zile In The Poetry Of Cahit Külebi’s “Hikâye (The Story)”And The Poetry Of
“Hikâye (The Tale)” Wrıtıng Adventure
Город Зиле В Стихотворении Джахита Кюлеба “Хикае(Сказка)” И Рассказ О
Его Писании
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ………..94

Sivas’ta Saraçlık
The Suddenlery In Sivas
Ремесло “Шорника” В Сивасе
Okt. Nuran Baygül ………………..106

Türk Kültüründe Geyik ve Geyikli Baba Üzerine Gözlemler
Deer In Turkısh Culture And Remarks About Geyikli Baba (Father Who Has Deer)
Итоги Наблюдения Над Образом Олени И Гейкли Баба В Турецкой Культуре
Dr. Zofie Uçar…………….129

Достижение Исполнительской Драматургии В Пианистическом
Искусстве Гюльшен Аннагиевой
Gülşən Ənnağiyevanın Piano Sənətində İfaılıq Dramaturgiyasının Əldə Olunması
Gülşen Annagıyeva’nın Piyano Sanatında İcracılık Dramaturgiyasının Elde Edilmesi
Dramaturgic Unity In Gulshen Annagiyeva’s Interpretations
Kemale Mirbagırgızı Mirbayeva……………….146