Kültür Evreni Sayı 23

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak……………7

Bayburtlu Zihnî ve Bayburt Konulu Yayınlarım (1970-2015)
My Publishings About Zihnî From Bayburt And Bayburt Proviice (1970-2015)
Мои Статьи О Байбурте И Байбуртском Мышлений
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu……………9

Moğolca mı Türkçe mi? Türkçe mi Moğolca mı?
Mongolian Or Turkish? Turkish Or Mongolian?
На Монголском Или На Турецком? Или Же Наоборот?
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……19

Dünden Bugüne Türk Halk Kültüründe “Kara İyeler”
The Bad Spirits In The Turkish Folk Culture From The Beginnings To This Day
“Мрачные Хозяева” В Турецкой Народной Культуре
Doç. Dr. Meral Ozan………….41

Kastamonulu Âşık Kemâlî Bibliyografyası
The Bibliography Of Minstrel Kemâlî Of Kastamonu
Библиография Ашуга Кемала Кастамонского
Nail Tan………………….52

Nazım Hikmet’in Dilinde Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Kullanımı Üzerine
About The Use Of Turkish Vocabulary In Nazim Hikmet’s Works
Арабизмы И Фарсизмы В Языке Назыма Хикмета
Turan Hüseynova …………59

Türk Opera Sanatçısı Leyla Gencer Yorumunda Kadın Karakterlerin Özellikleri
Features Of Interpretation Of Female Images Turkish Opera Singer Leyla Gencer On The
Example Of Gaetano Donizetti’s Opera “Lucia Di Lammermur”
Особенности Интерпретации Женских Образов Турецкой Оперной Певицы Лейлы
Генджер
На Примере Оперы Гаетано Доницетти «Лучия Ди Ламмермур»
Osman Özel…………….69

Malatya’da Âşıklık Geleneği ve Malatyalı Âşıklar
Tradition Of Minstrelsy In Malatya And Ashiks From Malatya
Ашугская Традиция В Малатии И Малатийские Ашуги
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ……..77

Mağcan ve Türk Dünyası
Turkism In The Works Of Magcan Cumabayev
Магджан И Турецкий Мир
Omirhan Abdimanuly- Akhur Abdujaparkızı Ospanova …..101

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 23
İsmail Hikmet Ertaylan ve Onun “Türk Edebiyati Tarihı” Eseri
İsmail Hikmet Ertaylan And His “Türk Edebiyatı Tarihi (History Of Turkish Literature)”
Titled Book
Исмаил Хикмет Эртаилан И Его Произведение “История Турецкой Литературы”
Akd. Prof. Dr. Əbülfəz Quliyev……………108

Pomak Halk İnançları
Pomak Folk Beliefs
Народные Верования “Помак”
Dr. Yaşar Kalafat……………….114

Dil ve Müzik İlişkisi
The Relationship Between Music And Language
Отношение Языка И Музыки
Dr. Elif Nun İçelli ……………….119

Türk Dünyası Halk Hekimliğinde İnanç Unsurlarının Kullanımı
In Turkish World Folk Medicine Using Of Faith Factors
Исползование Религиозных Элементов В Народной Медицине Турков
Dr. Maksut Belen………..123

1930’larda Edebiyat Eleştirisi ve Klasik Miras (M. Fuzuli Yaratıcılığı Üzerine)
Literary Criticism And Classical Heritage In The 1930s (On The Context Of Attidude
Towards M. Fuzulı)
Литературная Критика И Классическое Наследие В 1930-Ых (На Контексте
Отношения К М. Fuzuli)
Aysel Nizami Guliyeva …………..136

Model Of Formation Morphological Variants By Affixes Of The Kazakh Language
Kazak Dili Eklerinin Morfolojik çeşitlilklerinin Modeli
Модель Образования Аффиксами Казахского Языка Морфологических Вариантов
Saule Ayazbaeva……………140

Arap Dilbiliminde Kelime Üyelerinin Bölümlenmesi Olayı
Principles Of Classification Of Speech Parts In Arabic
Принципы Классификации Частей Речи В Арабском Языкознании
Hayale Rahmankızı Mustafayeva ……..145

Orhan Kemal’in Gürcüce Roman Çevirilerinde Geçen Dipnotlar ve Kelime Dağarcığı
Üzerine Bir Karşılaştırma
Comparison About Between Postscripts And Vocabulary Mentioned In Orhan Kemal’s
Georgian Novel Translations
Сравнение По Примечаниям И Словам В Переводах Романов Орхана Кемаля На
Грузинском Языке
Gül Mükerrem ÖZTÜRK……………151