Kültür Evreni Sayı 24

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak…………7

Kelime, Kelâm ve Söz Kavramları Üzerine
On Lexeme, Euphemism And Discourse
Слово, Речь И Полнозначные Слова
Prof. Dr. Mehman Musaoğlu…………..9

Alevî ve Bektaşîlerin “Yedi Ulu Ozan”ının Yeni Nesillere Bıraktıkları Kültürel Miras
Alewi And Bektashi’s “Seven Grand Poets”s Cultural Heritage That They Let To
New Generation
“Семь Великих Ашугов” Алеви И Бекташи, Как Культурное Наследие Для
Молодого Поколения
Nail Tan…………………….18

Mitolojik Dönemden Günümüze Türk Halk İnanmalarında Ruh ve
Soğanlı/Allahuekber Millî Ruhu
Spirit And Soganli/Allahuekber National Spirit Of Turkish Folk Beliefs From
Mythological Period To Today
Национальный Дух “Соганлы-Аллахуеквер” И Дух Народных Верований Турков
Со Времён Мифологии По Сегодняшный День
Dr. Yaşar Kalafat……………………27

Nazım Hikmətin Əsərləri Naxçivan Dövlət Musiqili Dram Teatrının Səhnəsində
Nazim Hikmet’in Eserleri Nahçivan Devlet Müzikli Dram Tiyatrosunun Sahnesinde
Nazim Hikmet’s Works Are In The Nakhchivan State Music Dram Theatre Stage
Произведения Назима Хикмета В Репертуре Нахичеванского
Государственного Театра
Doç. Dr. Elekber Qasimov…………….39

Âşık Davut Sularî’nin Hayatı-Sanatı-Şiirleri ve Son Sohbet
Ashik Davut Sulari’s Life-Art-Poems And Final Conversation
Последная Беседа С Ашугом Давудом Суларом, Его Биография,
Исскуство И Стохотворения
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı …………..48

Doğumunun 76., Yazı Hayatının 56. Yılında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
(Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un Bibliyografyasına Ek)
Prof. Dr. Tuncer Gulensoy’s Birth’s 76th, Writing Life’s 56th Anniversary
(Additional To His Bibliography)
Библиография Трудов Профессора Тунджера Гюленсоя, Посвящённая К 76
Летней Годовшине Его Рождения И 56 Летней Годовщине Научной Деятельности
Doç Dr. Paki Küçüker………..64

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2015 / Sayı-Number-Число 24
Alevî ve Bektaşî Halk Şiirinde Zülfikârnâme’ler
“Zulfiqarnames” On Alewi And Bektashi Folk Poetry
По Поводу “Зюльфикарнамеев” В Народных Сказаниях Алеви-Бекташиев
Hayrettin İvgin ………….72

Çamşıhı Yöresi Âşıkları ve Feyzullah Çınar
Ashiks Of “Çamşihi” Region And Feyzulah Cinar/Çinar
Фейзулах Чинар И Ашуги Чашихской Области
Dr. Doğan Kaya…………………98

Nazım Hikmet’in Şiirlerinde Özel Adlar
Proper Nouns In Nazim Hikmet’s Poetry
Собственные Имена В Стихотворениях Назима Хикмета
Turan Hüseynova ……….106

Aylak Adam ve Nana Romanlarının Varoluşçuluk Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Aylak Adam and Nana From an Existential Point of View
Сравнение Романов “Праздношатающий Человек” И “Нана” С Точки
Зрения Экзистенциализма
Yrd. Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu…………..123

Karagöz Sanatçısı Tacettin Diker’le Söyleşi
Interview With Tacettin Diker, Karagöz Artist
Беседа Актёра Теневого Театра С Таджеттином Дикером
Mevlüt Özhan ………………136

Kitap Tanıtımları/ Book Revıews/Книга Отзывов/Dr. Reşide Gürses ….159