Kültür Evreni Sayı 25

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak……………7

Karakoyunlu Türkleri
Karakoyuns Turks
Dr. Yaşar Kalafat……………..9

Türkçe Deyimlerin Tercüme Problemleri
Problems in Translating Phraseological Units to the Turkish Language
Проблемы Перевода Фразеологизмов На Турецктий Язык Майя Киквадзе
Maia Kikvadze – Mzia Khakhutaishvili ………20

Nasreddin Hocanın Hayatı ve Fıkralarının Çağdaş Sahne Sanatlarına Yansımasına
Dair Son Örnek: Nasreddin Hoca Çocuk Operası
The Last Example About the Reflections of Nasreddin Hoca’s Life and
Jokes on Contemporary Performing Arts: Nasreddin Hoca Child Opera
Nail Tan…………………….25

XX. Yüzyılın Türk ve Gürcü Sembolist Şiir Akışı
Symbolic Steam in Turkish and Georgian Poetry
Символизм В Грузинской И Турецкой Поэзии
Inga Shamilishvili – Alkazar Kashia…………………31

Eflatun Cem Güney’in Masallarında
Devler ve Dev Yaratıklar
Giants and Giant Creatures on the Tales of Eflatun Cem Guney
Hayrettin İvgin …………….36

Necip Fazıl Kısakürek’in “Sakarya Türküsü” Şiirinin İzleksel Çözümlemesi
A Thematic Analysis of “Sakarya Türküsü” By Necip Fazil Kisakürek
Линейный Анализ Стихотворения Неджипа Фазыла “Народная Песня О Сакарии”
Yrd. Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu………………….44

Gençlik Romanlarındaki Karakterlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme
(Rekreasyon) Etkinlikleri Üzerine Bir İnceleme
An İnvestigation on the Recreational Activities of the Characters in Youth Novels
Esra Uslu Yardımcı……………55

“Bir Ev Bir Çocuk” Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi
An Analysis Study on the Poem “A Home A Child”
Опыт Литературного Анализа Стихотворения “Один Дом, Один Ребенок”
Züleyha Hande Akata ………..70

Zileli Talibî Kolu ve Talibî Kolundaki Âşıklarda Söz Varlığı
Talibi Branch From Zile and Presence of “Word” Ashiks of Talibi Branch
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı …………..77

Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları
Folk Literature Elements in Mehmet Yardimci’s Poems
Doç. Dr. Nevin Akkaya ……………92

Kitap Tanıtımı/Book Revıews/Книга Отзывов:
Destan/Halk Hikâyesi Müziği Üzerine Önemli Bir Eser
An Important Work About Epic/Folk Story’s Music
Nail Tan………………..100