Kültür Evreni Sayı 26

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak……………7

Türkiye’de “Altayistik” Çalışmaları
Studies Of “Altayistic” In Turkey
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………..9

Bosna Hersek’in Osmanlı Siyasal ve Kültürel
Hayatındaki Yeri ve Bu Eyalette Alevî Bektaşî Edebiyatının İzleri
Bosnia and Herzegovina in the Ottoman Political and Cultural Life and The Traces of
This State Alevi Bektashi Literature
Nail Tan………………………….14

XIX. Yüzyıla Ait Bir Yazmada Bulunan Nasreddin Hoca Fıkralarında Söz Varlığı
Located in The XIXth Century Manuscript Vocabulary of Nasreddin Hodja Jokes
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ……..23

Karşılaştırmalı Gacal-Gerlova-Çıtak-Tozluk Türkleri Halk İnançları
Comparatively “Gacal-Gerlov-Citak-Tozluk Turks” Folk Beliefs
Dr. Yaşar Kalafat-Hakan Ulutin……………32

Sarısözen’in Vezirköprü’de Derlediği “Annoş-Minnoş” Doğaçlama Türküsü
Sarisozen’s Compiled Improvisation Folk Song “Annosh-Minnosh” in Vezirkopru
Hayrettin İvgin ………….50

Sessiz Ev: Toplumsal ve Bireysel Yabancılaşma Salgını Ve Yitirilen Gelecek Kurgusu
The Silent House: An Endemic of Personal and Social Alienation And Fictive Loss of
Prospect
Тихий Дом : Эпидемия Индивидуального И Социального Отчуждения И Потеря
Будущих Вспышек Фантастики
Yrd. Doç. Dr. Vedi Aşkaroğlu…………….59

Sivas Halk Şairlerinin Beddua Şiirleri
Sivas Folk Poets’ Curse Poems
Dr. Doğan Kaya…………………75

Gürcüce-Türkçe Deyimlerin Variyantlara Göre Kültürel Dialoglar
Intercultural Dialogue According to Georgian-Turkish Phraseological Variants
Диалог Культур По Грузинско-Турецким Фразеологическим Вариантам Проблемы
Перевода Фразеологизмов На Турецктий Язык
Lile Tandilava – Nana Tsetskhladze …………….102

Принцип Концертмейстерской Работы Сарвара Ганиева С Билькентским
Симфоническим Оркестром
Server Ganiyev’in Bilkent Senfonik Orkestrası ile Konsermayster İş Prensibi
Server Ganiyev’s Konsermayster’s Work Principle With Bilkent Symphony Orchestra
Arif Möhsünoğlu ………..108

Türkçemizin Kendi Bünyesinde Oluşturduğu Bir Dil: Kuş Dili
A Language Which Established in Our Turkish Language Structure: Bird Language
Mehmet Aydın ………………114

Amonashvili’s Humane-Personal Pedagogikal Technology
Amonashvili’nin İnsani-Kişisel Pedagoji Teknolojileri
Гуманно-Личная Педагогика Амонашвили
Prof. Dr. Imeri Basiladze – Doç. Dr. Shalva Kirtadze ……..119

Milli Azərbaycan Dramaturgıyasında Psixologizm
Millî Azerbaycan Drama Eserlerinde Psikolojizm
Psycologisme In National Azerbaijan Dramaturgy
Психологизм Национальный В Азербайджанской Драматургии
Xanverdi Turaboğlu…………125