Kültür Evreni Sayı 28

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ………… 7

Bayburtlu Zihnî ve Fahrî Hemşehrisi Bulunduğum Bayburt İlimizle İlgili Yayınlar
Publications On Bayburtlu Zihnî And City Bayburt Of Which Honorary
Townsman Is I Am
Публикации О Байбурте И Его Почетных Гражданах
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu …………… 9

Basic Theory Of Arch Roots
Kemer Kökleri Temel Teorisi
Основная Теория Архаичных Корней
Prof. Dr. Berikbay Sagyndykuly-Doç. Dr. Bakytgül Kulzhanova …… 17

Arşivimde ve Hafızamda Vehbi Cem Aşkun’la İlgili Notlar
The Notes In My Archive And Memories About Vehbi Cem Aşkun
Некоторые Интересные Замечания О Вехби Жем Ашкуне Из
Архива И Моих Воспоминаний
Nail Tan ………. 40

Türk Halk İnançları Kültüründe Kızıl Rengin Mitolojik İçeriği
Mythological Description Of Red Color In Turkish Folk Culture Faith
Мифологический Смысл Красного Цвета В Культуре
Тюркских Народных Верований
Dr. Yaşar Kalafat ……… 49

Диссертант Бакинской Музыкальной Академии У.Гаджибейли
Azerbaycan’da Keman İcracılık Ekolü
Violin Performance School In Azerbaijan
Скрипичная Исполнительская Школа В Азербайджане
Arif Möhsünoğlu ………………. 66

To The Question About Technical And Stylistic Devices In The Scientific Speech
Bilimsel Konuşmada Teknik ve Üslup Resepsiyonlar Konusunda
К Вопросу О Технико-Стилистических Приёмах В Научной Речи
Doç. Dr. Bakytgul Kulzhanova- Doç. Dr. Natalya Zueva …….. 73

(Кулжанова Бакытгул)-(Зуеева Наталья)
Rize’deki Kıpçak İzlerinin Köy Monografisi Boyutunda Bir Örneği:
Tunca (Dutha) Köyü
An Instance Of Kıpchak Traces Village Monograph In Rize: Tunca (Dutha)
Село Тунжа (Dutha) Как Пример Кыпчакских Следов В Ризе:
На Материале Монографии О Селе
Ayşe Ayçiçek ………………….. 78

Sanatsal Dil ve İsim Psikolojik Portrenin Şartı Sanatsal İşareti Gibi
Bədii Dil Və Ad Psixoloji Portretin Şərtı Bədii İşarəsi Kimi
Literary Language And Name As An Artistic Symbol Of Psychological Portraits
Литературный Язык Как Основа Психологического Портрета
Xanverdi Turaboğlu ….. 96

“Kitabi-Dede Korkut” Destanlarının Dilinde Kullanılan Sıfat Fiil
ve Zarf Fiil Ekleri
Participle And Verbal Conjunction Suffixes In “Kıtabı-Dada Gorgud”
Epopes Language
Аффиксы Причастии И Деепричастии В Языке Эпоса «Книга Дедe Коркута»
Dr. Samire Hasanova ……………. 105

Azerbaycan Tıp Tarihinde Yeri Olan Doktor Yazarlar
Azərbaycan Tibb Tarixində Yeri Olan Həkim Yazarlar
Doctor Writers Played Roles In The History Of The Azerbaijani Medicine
Известные Доктора В Истории Азербайджанской Медицины
Sonaxanım Həmidqızı Hadiyeva ……………. 112

Kitap Tanıtımı/Book Revıews/Книга Отзывов
Yabancılara Türkiye Türkçesinin Öğretimi İle İlgili Olarak Yayımlanmış
Yedi Ders Kitabı
The Seven Textbooks Published About Turkey Turkish As A Foreign
Language Education
Dr. Reşide Gürses ……………. 121