Kültür Evreni Sayı 31

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……… 9

Eski Türk Dili, Tarihi ve Kültürüne Etnolojik ve Sosyolojik Bir Bakış
Old Turkish Language, History And Culture Ethnological And Sociologıcal Overview
Древнетюрский Язык, История И Культура В Этнологическом И
Социологическом Аспектах
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……… 11

Halk Anlatılarında Çevrecilik Bilinci Üzerine
On Environmental Consciousness In Public Releases
Народные Объяснения О Явлениях Окружающей Среды
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ……………. 58

“Unesco 2016 Ahmed Yesevî ve Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Yılı”nda
Köprülü’nün Ahmed Yesevî’yle İlgili Çalışmaları
The Studies Of Köprrülü About Ahmed Yesevîy On The Unesco 2016 Ahmed Yesevî
And Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Year
Творчество Ахмета Ясеви В Работах Фуата Кёпрюлю (В Рамках Меропориятий,
Приуроченных Году Ахмета Ясеви И Юбилею Проф. Др. Фуата Кёпрюлю)
Nail Tan …………………. 69

Âşık Figanî’de Klasik Türk Şiirinin Etkileri
The Effects Of Classical Turkish Poetry In Ashiq Figanî
Влияние Классической Турецкой Поэзии На Творчество Ашика Фигани
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ……….. 79

Hüseyin Nadim Nahçivani`nin Dönemi, Hayatı ve Eserleri Hakkında
The Life, Epoch And Work Of Hussein Nadim Nakhchivani
Жизнь И Творчество Хусейна Надима В Нахичиванский Период
Sebine Ehmedova …………… 97

Hacı Bektaş Veli’nin Halifelerinden Koyun Baba’nın Balkanlar’daki İzleri
Koyun Baba’s Traces In Balkans, The Calıph Of Hacı Bektaş Veli
Наследие Хаджи Бекташа Вели Халила «Коюн Баба» На Балканах
Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel …………. 103

Nesimî’nin Şiirlerinde Ebu Talib’in Oğlu Ali’nin Kişiliği
Nəsimi Yaradıcılığında Əli İbn Əbu Talib (Ə) Şəxsiyyəti
Personality Of Ali Ibn Abu Talib In The Creative Activity Of Imadeddin Nasimi
Личность Али Ибн Абу Талиба В Творчестве Имадеддина Насими
Şəhla Məcidova ……………….. 119


Viranî Aşkı
Virani Eşqi
Eshg (Love) Of Virani
Любовь Вирани
Təhminə Bədəlova ………………… 126

Osman Cemal Kaygılı’nın (1890-1945) “Çingeneler” Romanında Türkü-ŞarkıKanto-Ninni ve Maniler
Folk Song-Song-Kanto-Lullaby And Mani’s On The “Gipsies” (Çingeneler) Novel Of
Osman Cemal Kaygılı (1980-1945)
Турецкие Песни, Веселые Песни, Колыбельные И Частушки В Произведении
«Цыгане» Османа Джемаля Кайгылы (1890-1945)
Hayrettin İvgin ………………….. 135

Dinî Edebiyatımızın Gelişmesinde Şah İsmayil’in Rolü
Dini Ədəbiyyatımızın İnkişafında Şah İsmayilin Rolü
A Role Of Shah Ismail In Development Of Our Religious Literature
Роль Шах Исмаилa В Развитии Нашeй Елигиозной Литературы
Zivar Huseinli ……………………. 145

Geredeli Halk Şairleri Hakkında
About Folk Poets Of Gerede
Глупость В Народной Поэзии
Dr. Abdullah Demirci ……… 160

İmadeddin Nesimi’nin Düşünce Dünyasının Gelişimini Vurgulayarak Mansur
Ibni Hallac, İmadeddin Nesimî ve Friedrich Nietzsche’in Düşüncelerinde
İnsanoğlunun Yerinin Karşılaştırmalı Şekilde İncelenmesi
A Comparative Study Of Man’s Place In Thoughts Of Mansur Ebn Hallaj, Emadeddin
Nasimi And Friedrich Nietzsche With An Emphasıs On Emadeddin Nasimi’s
Thought Development
Развитие Мировозрения Имадеддина Несима И Мансур Ибни Халач. Место
Человека В Философии Имадеддина Несима И Фридриха Ницше
Prof. Dr. Vughar Ahmad ……………. 171

Kitap Tanıtımı/Book/ Книги
Destandan Romana Bir Geçiş: Hayrettin İvgin’in Manas Romanı Üzerine Kısa Bir
Değerlendirme
Transition From Destan To Novel: A Short Evaluation On The Manas Novel Of
Hayrettin İvgin
От Эпоса До Романа: Анализ Романа «Манас» Айреттина Илгина
Nail Tan ………………… 182

Haber/News/ Новости
“8. Uluslararası Dergi Fuarı”, 4-9 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında İstanbul’da Yapıldı
«8 Международный Фестиваль Журналов» 4-9 Мая 2017 Стамбул
“8th International Magazine Fair” Was Held In İstanbul Between 4th May-9th

May 2017 Dates
Dr. Reşide Gürses ………… 187