Kültür Evreni Sayı 33

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………7

Azerbaycan ile Anadolu Arasında Kültür Köprüsü Olarak Yedi Ulu Şair
Seven Great Poets As A Culture Bridge Between Azerbaijan And Anatolia
Творчество Семи Великих Поэтов Как Культурный Мост
Между Азербайджаном И Анатолией
Prof. Dr. Fikret Türkmen…………9

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’teki Yanlışlıklar
Some Inaccuracies On Ottoman-Turkish Encyclopedic Dictionary
Ошибки В Османско-Турецком Энцликлопедическом Словаре
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………..17

Divân-ı Hikmet’te Atasözleri ve Kullanılış Özellikleri
Proverbs And Their Usage Characteristics İn Divân-ı Hikmet
Пословицы В Дивани Хикмет И Особенности Их Употребления
Prof. Dr. Zeki Kaymaz ……………..24

Bardızlı Nihanî’nin Sarıkamış Destanları
Sarıkamish Epics Of Bardizli Nihânî
Сарыкамышские Дастаны Бардызлы Нихана
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ………………36

Alevî ve Bektaşîlerin “Yedi Ulu Ozan”ının Yeni
Nesillere Bıraktıkları Kültürel Miras
Alevi And Bektashi’s Seven Great Poets’ Cultural Heritage
Of New Generation
«Семь Великих Озанов»: Культурное Завещание Алевитов
И Бекташей Молодому Поколению
Nail Tan ……………….44

Hatayî’nin Anadolu Sahası Halk Şairlerine
Etkileri ve Sıdkı Baba Divanında Geçen “Vardım Kırklar Meclisine”
Şiiri Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım
The Effects Of Hatayî On Anatolian Folk Poets And A Written Approach To
Sıtkı Baba Divanı’s “Vardım Kırklar Meclisine (I Came To The Fortıes Council)” Poetry
Влияние Жизни На Народных Поэтов Анатолии И Интертекстуальный
Подход На Примере Дивана Сидки Баба “Vardım Kırklar Meclisine”
Doç. Dr. Bayram Durbilmez………………53

Gürcistan’da “Köroğlu Destanı” Konusunda Yapılan Çalışmalar
“Koroghlu Epic” Studies In Georgia
Научные Исследования Дастана «Кёроглу» В Грузии
Hayrettin İvgin……………………..66

Âşıklarda Mahlas Değişimi ve Sıdkî Baba Örneği
Pseudonym (Mahlas) Replacement Of Ashiks And Sıdkı Baba Example
Изменения Махласа В Творчестве Ашыков И Пример Сидки Баба
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı…………………..90

Halk İnançları Mitoloji Güzergâhında Memoratlar Dosyası
Memorats File In The Mythology Routheing Of Public Belief
Некоторые Материалы О Народных Верования В Мифологии Гузергаха
Dr. Yaşar Kalafat …………………….97

Yedi Halk Ozanından Kalmış Miras:
Salmaslı Kul Hartun
An Herıtage From Seven Great Poets:
Salmaslı Qul Hartun
Наследие Семи Народных Озанов:
Салмаслы Кул Хартун
Doç. Dr. Tohid Melikzade ………………….107

Pir Sultan Abdal
Pir Sultan Abdal
Пир Султан Абдал
Gülağ Öz………………….118