Kültür Evreni Sayı 34

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editörden/From Editor/От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………………………7
Eski Hun ve Uygur Kişi Adı ve Unvanları Üzerine
Person Name And Titles In Ancient Hun And Uyhgur
К Вопросу Об Антропонимах (Указателях Этнического И Социального Статуса)
Древних Хуннов И Уйгуров
Prof. Dr.Tuncer Gülensoy …………………………………………………………………………………..9
Sarı Saltuk’un Saltuknâme’sindeki Atasözleri ve Deyimler Üzerine
An Assesment About Proverbs And Idıoms Of Sarı Saltık’s “Saltukname”
Анализ Пословиц И Фразеологизмов В «Салтукнаме» Сары Салтука
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ………………………………………………………………………………19
Türk Halk İnançları Kültüründe Kocaeli ve Çevresi Örnekleriile
Demonik/Şeytani Varlıklar
Culture Of Turkish Folk Belief Samples’ In Kocaeli And Around And
Demonic/Satanic Assets
Существование Образов Демона/Дьявола В Турецких Народных
Верованиях На Примере Традиций Коджаэли
Dr. Yaşar Kalafat …………………………………………………………………………………………….26
Yesevi Hikmetlerinin Anadolu Alevi-Bektaşi Âşıkları Üzerindeki Etkileri
Effects Of Yesevi Wisdom On Anatolian Alevi-Bektashi Ashiıks
Влияние Хикметов Яссавий На Алевитских И Бекташских Ашыков Анатолии
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı………………………………………………………………………..38
Bosna Hersek’in Osmanlı Siyasal ve Kültürel Hayatındaki Yeri
Ve Bu Eyalette Alevî Bektaşî Edebiyatının İzleri
The Place Of Bosnıa And Herzegovina In Ottoman Polıtıcal
And Cultural Lıfe And Traces Of Alevi-Bektashi Literature In This State Political
Место Боснии-Герцеговины В Политической И Культурной Жизни
Османской Империи И Влияние На Традиции Этого
Региона Алевито-Бекташской Литературы
Nail Tan ………………………………………………………………………………………………………….58
Bektaşî Şairi Prizrenli Şevkî
Bektashi Poet Prizrenli Şevki
Призренли Шевки Поэт Ордена Бекташи
Hayrettin İvgin ………………………………………………………………………………………………..68
Halkın Sesi Pir Sultan
Pir Sultan, The Voıce Of The Public
Пир Султан Голос Народа
Doç. Dr. Ayten Kaplan ……………………………………………………………………………………..76
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2017 / Sayı-Number-Число 34
6
“Bayatı-Şiraz” Muğamının Tarixi Gerçəklikləri
Historical Facts Of Mugham Of “Bayati Shiraz”
Историческая Действительность В Мугаме «Баяты-Шираз»
Ruslan Tağıyev ………………………………………………………………………………………………..86
Âşık Reyhani ve Âşık Mahzuni’nin Şiirlerinde Gurbetçi Türkler
Expatriate Turks İn The Poems Of Aşık Reyhani And Aşık Mahzuni
Тема Тюркских Эмигрантов В Поэзии Ашыка Рейхани И Ашыка Манзуни
Oğuzhan Yetişti ……………………………………………………………………………………………….96
Təsəvvüfdə Musiqi: Ürfani Havaları Haqqında Bəzı Araşdırmalar
Music In Sufism: Some Research About Urphani Melodies
Музыка В Cуфизме : Некоторые Исследования О Мелодиях Урфани
Hafiz Kərimov ……………………………………………………………………………………………….108