Kültür Evreni Sayı 35

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden/From Editor/От Редактора

Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak………………………………………………………7

Tenkidin Sefaleti Devam mı Ediyor?

Does The Misery Of Criticism Continue?

Сколько Ещѐ Будет Длиться Бездействие Критики

Prof. Dr.Saim Sakaoğlu ………………………………………………………………………………………….9

Türk Ulusal İdeolojisinin Tesisinde “Kutadgu Bilig” Öğretisi

The Doctrine Of “Kutadguu Bilig” In The Formation Of The Turkic National Ideology

Учениe “Kutadguu Билиг” В Формировании Тюркской Национальной Идеологии

Prof. Dr. Gülzura Cumakunova ……………………………………………………………………………16

Akçaabat ve Yakın Çevresi Halk İnançlarında Büyü

Magic In Akcaabat And Nearby Places‟ Folk Belıefs

Ворожба В Народных Поверьях Акчаабада И Периферии

Dr. YaĢar Kalafat…………………………………………………………………………………………………26

Türk Hakanlarında Kut-Tanrı İliĢkisi ve Yönetme Gücü, Kutadgu Bilig’deki Anlamı

Kut (The Power Of State Administration)-God Relationship In The Turkish Khan And

Governance Power, Meaning In Kutadgu Bilig

Тенгризм У Тюркских Народов И Его Смысл В Кутадгу Билиг

Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….35

Türk Dil Kurumunca Kırgızca Lehçesi/Kırgız Türkçesi, Kırgız Edebiyatı ve Kültürü

Hakkında Yapılan BaĢlıca ÇalıĢmalar

Kirghiz Language/Dialect, Literature And Culture Studies Of Turkish Language Institution

(Türk Dil Kurumu-Tdk)

Основные Работы Тюрк Дил Куруму По Киргизскому Языку /Наречию Тюркского

Языка/, Киргизской Литературе И Культуре

Nail Tan……………………………………………………………………………………………………………….43

ÂĢıklık Geleneği İçinde Sıtkî Baba’nın Sanatı ve İiir Dünyası

The Art Of Sıtkî Baba And The His World Of Poetry In The Tradition Of Minstrelsy

Роль Творчества Сыткы Баба В Ашугской Традиции

Dr. Mehmet Yardımcı…………………………………………………………………………………………..52

Halkın Milli Manevi Değeri Olarak Azerbaycanlıların Geleneksel Düğün Töreni

Wedding Ceremonies Of Azerbaijanı People Like Spiritual Values

Традиционный Свадебный Обряд Азербайджанцев Как Национально-Духовная

Ценность Народа

Doç. Dr. İehla Nuruzade…………………………………………………………………64

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2018 / Sayı-Number-Число 35

6

GeçmiĢte ve Günümüzde Makedonya Yörük Türklerinde Evlenme Gelenekleri

Wedding Traditions Of Yuruk Turks In Macedonia In The Past And Today

Свадебные Обряды Тюрков-Йоруков Македонии В Прошлом И Настоящем

Dr. Abdullah Demirci …………………………………………………………………………………………..78

1924 Georgian Antibolshevik Rebellion In The Play Of Playwrigth Niko Shiukashvili

“The Sovyetization Of An American Uncle”

Dram Yazarı Niko İiukaĢvili‟nin “Amerikalı Amcanın SovyetleĢmesi” Adlı Oyununda

Gürcülerin BolĢeviklere KarĢı Yaptıkları Ayaklamanın Sahneleri

Картины Грузинского Анти-Болшевивистского Восстания 1924 Года В Пьесе

Драматурга Нико Шиукашвили «Советизация Американского Дядушки»

Zurab Okropiridze……………………………………………………………………………………………….89

Orta Çağ Avrupasında Esaretten Feodalizme Toplum

The Society From The Slavery To The Feudalism In The Medieval Europe

Общество На Стадии Перехода От Рабства К Феодализму В Средневековой Европе

Doç. Dr. Pınar Ülgen…………………………………………………………………………………………….95

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) Dönəmi İeirdə Turan İdeyasi

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) Dönemi İiirde Turan İdeyasi

Turan’s Idea In The Poetry Of Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920)

Идея Турана В Поэзии Периода Азербайджанской Демократической

Республики (1918-1920)

Dr. Öğr. Üyesi Afina Barmanbay ………………………………………………………………………..114