Kültür Evreni Sayı 36

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden/From Editor/От Редактора

Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak………………………………………………………7

Kuman/Kıpçak Türk Kültür Coğrafyasında Halk Inançları-Büyü Bağlamında

Bir Kısım Mitolojik İnanç Kodları

In Folk Beliefs In Kuman / Kipchak Turkish Cultural Geography – Mythological Folk

Belief Codes In The Context Of Magic

Народные Поверия В Тюркской Культурной Географии Куман / Кыпчаков

Мифологические Коды Поверий В Контексте Порчи

Dr. YaĢar KALAFAT …………………………………………………………………………………………….9

Sarısözen’in Kurduğu Yurttan Sesler Topluluğu’nun İlk Bağlama Sanatçısı

Sarı Recep’le İlgili Yeni Bilgiler, Belgeler

New Information, Documents About Sari Recep, The First Baglama Artist Of The Voices

From The Homeland Community (Yurttan Sesler Topluluğu) Founded By Sarisözen

Новые Сведения И Документы О Первом Ашыке Группы «Звуки Отечества»,

Созданной Сарыозеном, Сары Реджере

Nail TAN ……………………………………………………………………………………………………………..16

Anadolu ÂĢıklık Geleneği İçinde NeĢet ErtaĢ

NeĢet ErtaĢ in Anatolian Minstrel Tradition

Место Нешета Эрташа В Анатолийской Ашыкской Традиции

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YARDIMCI……………………………………………………………………..37

Роль Диалогических Единств В Обучении Русскому

Языку Студентов-Иностранцев

Yabancı Öğrencilere Rusçanın Öğretiminde Diyalogların Rolü

The Role Of Dialogical Units in Teaching The Russian Language

To Foreign Students

Макбуле Сабзиева-(Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA)……………………………50

Роль Гейдара Алиева В Укреплении Сотрудничества Между Турецкой И

Азербайджанской Республикам

Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Arasındaki iĢbirliğinin SağlamlaĢtırılmasında

Haydar Aliyev’in Rolü

Heydar Aliyev‟s Role In Strengthening Of Collaboration Between Turkey And

Azerbaijan Republic

Гурбанова С.А.- Sona KURBANOV…………………………………………………………………….58

Irak Türkmen Türkçesi Ağızlarında Kullanılan {+DAn} Vasıta Hali Eki Üzerine

Bazı Tespitler

Evaluations On The Instrumental Case Suffix {+Dan} Used In The

Dialects Of Iraqi Turkmen Language

Некоторые Выводы Относительно Суффикса {+ ДАн}, Используемого

В Иракском Туркменском Диалекте Тюркского Языка

Karwan SHUKUR…………………………………………………………………….66

Tahsin Nahit Uygur’un Hayatı, Edebi KiĢiliği ve Eserleri

Tahsin Nahit Uygur, His Life, Works And Literary Personality

Жизнь, Личность И Литературная Деятельность Тахсина Нахита Уйгура

Tuba KARABÜBER…………………………………………………………………….74

Шет Елдік Терминдер Мен Терминоэлементтерінің Енуі Мен Меңгерілуі

Заимствование И Освоение Иностранных Терминов И Терминоэлементов

Yabanci Terim ve Terim Öğelerinin Borçlanması ve Master Edilmesi

Borrowing And Mastering Of Foreign Terms And Term Elements

Маржан Налибековна КЕРЕМБЕКОВА

Marzhan Nalibekovna KEREMBEKOVA……………………………………………86

Vezirköprü İehrindeki Geleneksel Konutların Cephe Düzenlemeleri

Facade Arrangements Of Tradiional Vezirköprü Houses

Оформление Фасадов Традиционных Домов Везиркѐпру

Cansu Ece İVGİN…………………………………………………………………………………………………92

Kırklareli’nde Söylenen AĢk-Sevda Manileri

The Love-Infatuation Ditties That Sung In Kırklareli

Любовные Напевы Кыркларэли

Oğuzhan YETİİTİ………………………………………………………………………132

Bitki İsimlerinde Mitonimlerin Linguo-Kültürel Özellikleri

Linguo-Cultural Characteristics Of Myphonyms In Plant Names

Өсімдік Атауларына Қатысты Мифонимдердің Лингвомәдени Сипаты

Лингвокультурные Характеристики Мифонимов В Названиях Растений

Gulden TLEGENOVA………………………………………………………………….143

Türk Sanat Dünyasinda Ashab-I Kehf (Yedi Uyurlar)

Seven Sleepers In The Turkish Art

Асхаб-И Кейф (Семь Спящих) В Мире Турецкого Искусства

Dr. Abdullah DEMİRCİ……………………………………………………………………………………..153