Kültür Evreni Sayı 38

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора

Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ………………………………………………………7

Eski Türk Yazıtları’nın Kelime Hazinesi ve Bazı Okuma Sorunları Üzerine Notlar

The Thesaurus Of Old Turkısh Inscrıptıons And Notes About Some Readıng Problems

Заметки О Лексике Старотюркских Письменных Памятников И Проблемах Их

Расшифровки

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9

Kağızmanlı Hıfzî’nin DıŞındaki “Hıfzî” Mahlaslı Diğer ÂŞıklar-İairler

Other Ashiks – Poets Who Used ―Hifzî‖ Pseudonym, Outside Of Kağizmanli

(From Kağızman) Hifzî

Хыфзы Из Кагызмана И О Других Поэтах И Ашугах С Псевдонимом “Хыфзы”

Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….17

Pir Sultan Kolundaki ÂŞıklarda Söz Varlığı

Lexicology Within Turkish Poet Singers Of The Pir Sultan Bracket

Присутствие Света В Ручке Пир Султана

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı………………………………………………………………………….32

Friq-Ermənilərin Türklərdən “Tarix” Oğurluqları

Frik-Ermenilerinin Türklerder Tarih Çalmaları

―History And Language‖ Stealings By Frique-Armenians From Turks

Воровства «Истории» Из Тюрков Фриги-Армянов

Doç. Dr. Firudun Rzayev ………………………………………………………………………………………45

Мифологиялық Кейіпкерлердің Портреттері

Mitolojik Karakterlerin Portreleri

Portraits Of Mythological Characters

Karim Baigutov ……………………………………………………………………………………………………54

“Molla Nasraddin” Traditions In The Satirical Magazine “Bahlul”

―Bəhlül‖ Satirik Jurnalinda ―Molla Nəsrəddin‖ Ənənələri

―Behlül‖ Adlı Mizah Dergisinde ―Molla Nasreddin‖ Gelenekleri

Традиции «Моллы Насреддина» В Сатирическом Журнале «Бехлюл»

Dilber Rzayeva …………………………………………………………………………………………………….74

Zənganin Zöyrün Kəndində Qullanilmaqda və Qullanılmaqdan DüŞməkdə Olan

Yerəl Sözlərin Tanıtım və AraŞdirmasi

Zenga‘nın Zöyrün Köyünde Kullanılmakta Olan ve Kullanılmayan Yerel Sözcüklerin

Tanıtım ve AraŞtırılması

Introduction And Research About Some Used And Not Used Local Words In Zanjan‘s

(Zengan) Sohreyn (Zöyrün) Vıllage

Описание И Исследование Вышедших И Имеюшихся В Употреблении

Диалектизмов Села Зойрун Района Зенга

Seyid Murtəza Hüseyni ………………………………………………………………..80

Kültür Evreni Dergisi Yayın…………………………………………………………..101

Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………104

Журнал ―Мир Культуры‖Требования по изданию……………………………………107