Kültür Evreni Sayı 4

İÇİNDEKİLER/ СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT


“İncinir” Redifli Şiirle İlgili Sorunlar
Nail Tan ……………………………………13


The Problems Related to the Poem Wıth “İncinir” Rhyme


Проблемы, связанные со стихотворениями с редифом “İncinir”
H. Aliyev Fonunun Azerbaycan’da Sağlık Kültür ve Sosyal Dayanışma
Alanındaki Çalışmaları
Aynur Ramizkızı Aliyeva…………………………..25

Actıvıty of the Fund Named After H.Alıyev in Health Area of Azerbaıjan
Деятельность Фонда Имени Г.Алиева В Области Здравоохранения Азербайджана
Иран Ганунвериъилийиндя Ишдян Бойун Гачыран Шяхсин Ъяза Ъаваб Дещлийи
Шяртляри
Шащбази Яли Йусифоьлу……………………………32


The Conditions of Penal Responsibility of the Quitter in Iran’s L
Условия Уголовной Ответственности Прогульщика Иранском Законодательстве
Müasir Memarliq vя Ənənə
Aytən Kamandarqızı Şərifova…………………..40


Modern Architecture and the Tradition
Современная Архитектура И Традиция
The Business Environment in Iran and Its Effect on Poverty
Behnam Azadi …………………………..45


Iranda Biznesin Teşkili ve Onun Sefil Yaşayanların Hayatına Etkisi
Бизнес Среда В Иране И Её Эффективностъ Для Немуших Слоев Насиления.
Бядии Ясярлярин Дилиндя Диалектизмлярин Йери vя Мювгейи (С.Рящимовун «Сачлы»
Rоманы Ясасында)
Чинаря Məhəmmədqızı Гящряманова ………………….52


Тще Дıалеътıъıсм’с Сıте Анд Посıтıон Iн А Лiтерарй Wоркс Ланэуаэе
Место И Положение Диалектизмов На Языке Художественных Произведении

Genderin Rolünün İnkişafı – Cins və Genderin İnkişafı
Davud Bəhramoğlu Namazi………………………….61


Development of Gender Rol—Sex and Gender Development
Ролъ Гендера В Половом Развитии
Azərbaycan Demokratik Respublikasının Dövrü Mətbuatında
İslam Mövzusu Əliqulu Əmiraslanoğlu Qardaşov ………67


Islam Theme in Azerbaijan Press During the Democratic Respublic
Исламская Тематика В Азербайджанской Прессе Периода Демократической Республики
Əlaqələr Meridianında (Filoloji Aspekt)
Gülbəniz Sedullakızı Məmmədova ………………………. 74


“Relations in Meridians” (The Philological Aspect)
В Меридиане Связей (Филологический Аспект)
Террор Армянских Организаций
Mehriban Faxradinqızı Aliyeva ………………79


Ermeni Birliklerinin Terörü
Armenian Terrorist Organizations

U. Folkner’in “Augustos Işığı” Romanı
Mənsurə Ağayeva ………………..85


“Light in August “ By U. Faulkner
Роман У.Фолкнера «Августовский Свет»
Functional Concept and Functional Analysis
Masoud Zabardast Baba………………………91

Fonksiyonal Anlayış ve Fonksiyonal Tahlil
Понятие Функции И Функционалъный Анализ
“Aran Güzellemesi”, “Ağır Şerili” ve “Fatma Güzellemesi” Âşık Türkülerinin
Ezgisel Özellikleri (Âşık Aslan Koşalının Okumasından)
Doç. Dr. Naile Rasimkızı Rahimbeyli ……………………98


Melodical Features Ashuq’s Music “Aran Gozelemesi”, “Agir Sherili”, “Fatma
Gozellemesi” (Executive Is Ashuq Aslan Kosali)
Своеобразие Ашугских Песен «Аран Козеллемеси», «Агыр Шерили»(В Исполнении
Ашуга Аслана Кошалы)
Devletler Özel Hukukunda Düzenleme Yöntemlerinin Birleşmesi (Unification)
ve Uyuşması (Harmonisation) Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin
Düzenlenmesinin Zorunlu Şartı Gibi
Ofelya Ebülhasankızı Mahmudova……………………..104


Unification and Harmonization of the International Private Law Regula Methods As A
Necessary Condition in Regulating Azerbaijan-Turkish Relations
Объединение (Unification) и Соответствие (Harmonisation) Методов Регулирования в
Частном Праве Государств Как Обязательное Условие Регулирования Турецко-
Азербайджанских Взаимоотношений.
Stress Management and Its Role in Health and Work
Puran Hüseyn Surati ……………………….114


Stresin Idare Edilmesi, Onun İşe ve Sağlığa Tesiri
Влияние Стресса На Здоровъе И Работу И Управление Им
İngiliz Dilinde Prefiksler (Önekler)
Пянащлы Сура……………………………………….125


The Prefixes in the English Language
Префиксы В Английском Языке
К Вопросу Обучения Студентов-Турок Способам Выражения
Определительных Отношений В Русском Языке
Вефа Феречкызы Алийева …………………..132


Рус Дилинде Ад vе Сыфат Тамламаларыныn Тцрк Юьренжилерине Юьретилмесине Даир
About Teaching Turkish Students the Ways of Expressing Attributive Combinations in
Russian
“Bütün Deyilənlərə Rəğmən Vəya Ağa Məhəmmməd Şah Qacar” Tarixi
Piyesində Gerçəkliyin Bədii İnikası”
Dr. Yeganə Bilalqızı Mirzəyeva…………………..139


“Finnalliy…Or Mahommed Shah Qajar” Historical Piese of Artistic Reality
«Ко Всему Сказанному Или Ага Магомед Шах Гаджар» Исторической Пъес

Художественное Отображение Действительности.
Мцяллиф Нитгиндя Персонаjын Ядяби-Бядии Портретинин Тясвири Щаггында
Zemfira Şahnezerkızı Мeммeдова……………………146


On Description of Artistic and Literary Portrait of A Personage in the Author’s Speech
В Авторской Речи Об Описании Художественно-Литературного Портрета
Персонажа
M. Ə. Dehxodanın Türkiyədə Jurnalistik Fəaliyyəti
Əhmədi Səadətdinqızı Tahirə …………………..154


Journalistic Activity of Ali Akbar Dehkhoda in Turkey
Журналисти ческая Деятелъностъ Али Акбар Дехода В Турции
Destruktiv Davranışlı Kiçik Yaşlı Şagirdlərin Şəxsi Keyfiyyətlərinin
Formalaşmasının Eksperimental Metodikasının Tətbiqi və Hərəkətli Fəaliyyət
Proqramı
Yulət Yavəroğlu Əliyev …………………………162


The Application of Exptrimental Methods of Building Up Personal Qualities For Juvenile
Students With Destructive Behaviours and Operative Activity Program
Программа Действий И Состовления Експериментальной Методики Формирования,
Личного Качества С Деструктивным Поведекием Учеников Младшего Класса
Azərbaycanlıların Soyqırım və Deportasiya Tarixindən
Prof. Dr. Həmzə Cəfərov-Doç. Dr. Abdulla Mustafayev ………170


From the Hıstory of Deportatıon and Genocıde of Azerbaıjanıs
Из Истории Геыощида И Деиортащии Азербайджанщев
Azərbaycanda Тяртиб Олунан Илк «Türk Dilli» Dərsliklərinин Tarixindən
Пяри Шямсяддингызы Пашайева ……………………….180


Абоут Тще Щiсторй Оф Тще Фiрст Мануалс Оф «Тще Туркiсщ Ланэуаэе» Ъомпiлед iн
Азербаiжан
Из Истории Первых Учебников «Турецкого Языка» Составленных В Азербайджане
Azerbaıjan and Turkey Are Active Members of the Islam Conference
Organization (OIC)
Agil Ahmadov …………………………………189


Azerbaycan ve Türkiye İslam Konferansı Örgütünün (İKÖ) Aktiv Üyeleridir
Азербайджан И Турция Активные Участники Организации Исламская Конференция.
Mövlanədə Ürfan və Təsəvvüf ………………………….198


Susən Məhəmmədrzaqızı Əsğəri
Описание Мистицизма И Гностицизма Мёвланы

A Descrıptıon of Molana’s Mystıcısm and Gnostıcısm
Muğam Skripkanın Dili İlə
Məleykə Əhədzadə………………………………..205


Muqam in Violin Sound
Мугам На Языке Скрипки
Makedonya Türk Basınında ve Edebiyatında Atatürk-I
Dr. Nazlı Rânâ Gürel-Dr. Zeki Gürel………………….211


Macedonıan Turkısh Literature and Press Ataturk – I
Ататюрк в турецкоязычной печати и литературе Македонии – I
Azerbaycan Bestekarlarının Eserlerinde Makam Esasının Özellikleri
Cemile İsmayılkızı Hasanova …………………………………………………………………..228


Features of Modus Bases of Azerbaijan Composer’s Work
Особенности Ладовой Основы Произведений Азербайджанских Композиторов
Рапсодия На Тему «Джанги» Для Фортепиано С Оркестром Исмаила
Гаджибекова
Natella İskenderova…………………………………236


Исмаил Щаъыбейовун «Ъенэи» Фортепийано Рапсодийасы
Rapsodıa “Janqı” For Fortepıano Wıth Orchestra By Ismaıl Hajıbekov
Проблемы Интерпретации Современной Музыки
Майа Садыхзадя …………………242


Мцасыр Мусикиnin Тефсир Проблемлери
Problems of Contemporary Music Interpretation
Песня «Зибейда» Тофика Кулиева
Tamilla Kərimqızı Əbdülkərimova……………………………..249


Tofik Quliyevin «Zibeyda» Türküsü
Tofiq Guliyev’s “Zibeyda” Song
Музыкально-Педагогические Традиции Азербайджана
Cemile Mammedkızı Cabbarova……………………254


Azerbaycanın Müzikal- Pedagoji Gelenekleri
Musıcal – Pedagogy Tradıtıon of Azerbaıjan
Mevlana’nın Lirik Şiirlerinde Nur Felsefesi
Nüsretullah Kamyab-Noğreh Alioğlu ……………………………………………………….260


Mevlana`S Light Philosophy in His Poetical Poems
Философия Света Моулави В Его Лирических Стихотверениях
Ахундовшüнаслыьын Тцркийя Мярщяляси
Doç. Dr. Mehemmedeli Bayramoğlu Mustafayev…………274


The Turkish Step of Akhundov Study
Ахундовская Творчество В Турецко Литературном Ведение
60-80-ci İllər Ədəbiyyatında Mövzu Axtarışları
Doç. Dr. Səidə Faiqqızı Məmmədova……………………………………………………….281


Searchıng of Theme in the Lıterature of the 1960-80th Years
Поиск Темы В Литературе 60- 80 Годов
Бяхтийар Ващабзадя Ясярляриндя Диля Мцнасибят
Хатиря Халиддингызы Вялийева ……………………………………………………………………………286


The Language Relations in the Art of Bakhtiyar Vahabzadeh
Отношение К Языку В Произведениях Бахтияра Вагабзаде
Инэилис Дилиндя Артикл vя Онун Азярбайъан Дилиндя Ифадяси
Yeganə Həmdullaqızı Cavadova ………………………………292


The Article in the English Language and Its Expression in Azerbaijani
Английский Артикль И Его Выражение В Азербайджанском Языке
Haydar Aliyev Türkiye-Nahçivan İlişkilerinin Kurucusudur
Dr. Adalet Gasimoğlu Gasimov………………………………..298


Heydar Aliyev – the Founder of Interrelations of Turkey and Nakhchivan
Гейдар Алиев – Основатель Турецко-Нахчыванских Связей
Sabiha Gökçen’in Eserinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Zeki Ergül…………………………………………………………….305


Mustafa Kemal Atatürk, As Portrayed in Sabiha Gökçen’s Writing”
Гази Мустафа Кемаль Ататюрк в произведении Сабихи Гёкчен
Тядрис Ядябиййатынын Редактясиня Олан Тялябляр
Уlduza Ъаныйева ………………………………………..311


Требования К Редактированию Учебных Изданий
Demands For the Edition of Educational Literature
T.Bakixanov Yaradıcılığında Türk – Azerbaycan Müziği İlişkilerinin
Özellikleri
Hökümə Natiqqızı Əliyeva-Gülzar İbrahimqızı ………………………………………..319


Properties of the Relations of Turkish-Azerbaijan Music with the Creativity of T.Bakixanov
Особенности турецко-азербайджанских музыкальных взаимоотношений в
творчестве Т.Бакиханова
Nəriman Həsənzadənin Poetik Axtarışları
Elmira Əlqızı Mustafayeva……………………………………326


N. Hassanzade’s Poetical Searches
Поетический Искания Наримана Гасанзаде
Хялил Рза Улутцркцн Тяръцмейи-Щалi vя Бядии Ирсинин Тядгигиня Даир
Doç. Dr. Ялизадя Bayramoğlu Ясэярли ………………………. 331


On the Biography and the Research of Literary Heritage of Khalil Rza Uluturk
Автобиография Х.Р.Улутюрка И Об Исследованию Его Художественного
Наследства
1990’lı Yıllardan Bugüne Tatar Nesiri
Yrd. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin …………………………………338


Tartar Prose From 1990’s Onwards
Татарская Проза С 1990 Года По Сегодняшний День
Нахчыван Мухтар Республикасында Торпаг Фондунун Мцасир Вязиййяти
Сащиб Щаъыйев ……………………………….347


Contemporary State of the Soil in Nakhchivan Autonomous Republic
Современное Состояние Земельного Фонда Нахчыванской Автономной Республики
Regional Mühitdə Aqrar Sahənin Təşkilatı-İqtisadi Mexanizminin
Təkmilləşdirilməsi
Nuriyyə İbrahimova ………………………………..356


Improve in the Regional Environment of the Organizatıonal Economical Mechanism of the
Agrarian Area
Организация Аграрного Сектора В Региональной Среде – Совершенствование
Экономического Механизма
Müasir Azərbaycan Poeziyasında Xalq Adət- Ənənələrinin, Mərasimlərinin
Təsviri və Vəsfi
Əpoş Vəliyev…………………………………………………362


In the Modern Azerbaijan Poetry Descriptive People of the Ceremonies of the Habit
Traditions.
Изображение И Отражение Национальных Традиций, Обычаев И Обрядов В
Современной Азербайджанской Поэзии
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Tarif Tənzimlənməsi Metodları
Əsgər İbadətoğlu Mirzəyev……………………………………367


Tariff Methods On the Regulation of Foreign Economic Activity
Методы Тарифного Урегулирования Внешной Экономической Деятельности
Azərbaycan və Türk Dili Fonetikasının Əlaqəli Tədrisi İmkanları
Elbəyi Sadıqoğlu Maqsudov ……………………………….374


Connective Teacing Chanees of the Azerbaijani and Turkish Languages.
Возможности Связного Преподавания Фонетике Азербайджанской И Тюркской
Языков
Some Problems in the Projection in the Application of Computer According
To Engineer Graphic Art and Their Solution Ways
İmash Adishirin Hacıyev…………………………………….382


Yazılımda Bilgisayarın Uygulamasında Mühendis Tasarımları Üzerine Bazı Problemler,
Onları Giderme Yolları
Некоторые Проблемы Инженерной Графики В Проектировании С Применением
Компьютера И Пути Их Решения
Rəng Bildirən Sözlərin Etnoqrafik Səciyyəsi
Nailə Əliqızı Mirzəyeva…………………………………388


Ethnographic Description of Color Terms
Этнографическая Характеристика Лов,Обозначающих Цвета
Efficacy of Drama Therapy on The Quality Of Farsi Speech and the
Academic Achievement Of Bilingual Students
Shokrollah Pouralkhas – Soran Rajabi……………………………………………………..394


Tiyatro Terapisinin İki Dil Bilen Öğrencilerin Konuşmasına ve İlmi Gelişmesine Etkisi
Влияние Театральной Терапии На Речь Научное Развитие Студентов, Изучающих
Два Языка.
Nəsiminin Dilində İsmi Frazeoloji Vahidlər
Türkan Əsgərova …………………………………………….406


Substantive Phraseological Units in Nasimi’s Literary Language
Субстантивных Фразеологических Единиц На Литературном Языке Насими
İranlı Möcüzşünaslar
Fərman Xəlilov…………………………………………………..413


Iranian Researches of Mojuz
Иранские Исследователи “М.А.Моджус”
Муьан-Лянкяран Бюлэяси 1917-1920-cи Иллярдя (Тарихшцнаслыг Мясяляляри)
Vüsalə Ялийева…………………………………………419


“Mughan – Lankaran Regions in 1917-1920 Years” (History Studies Affaires)
Мугано-Лекноранский Регион В 1917-1920 Годах (Историографические Проблемы)
Детские Хоры Хаяма Мирзазаде.
Rəna Quliyeva……………………………………………429


Hayyam Mirzezadenin Çocuk Piyesleri
Musical Works Written For Children-By H. Mirzazade.
Оркестралаштырма Пренсиплерине Даир Фиренэиз Елизаденин Бакышлары
Мещрибан Ялийева ………………………………….435


Franghiz Alizade’s Views of the Principles of Orchestration
Взгляды Фирангиз Ализаде На Принципы Оркестрового Мышление
Azərbaycan Xalq Mahnı Janrlarının Öyrənilməsi və Təsnifatı Haqqında
Meyser KAYA……………………………………………441


About Studying of Genres of National Songs of Azerbaijan and Their Classification
Об Изучении Жанров Народных Песен Азербайджана И Их Классификация
Tarihimizi Yaşatan Eserler
Doç. Dr. Nezaket Hüseynkızı ………………………448


The Works That Restore Our History
Произведения У Вековечивающие Нашу Историю
Kültür Evreni Dergisi Sahibi Yazar Hayrettin İvgin Moskova ve Prizren’de
Ödüllerini Törenle Aldı………………………………451


“Owner of the Kültür Evreni (Culture Universe) Magazine, Hayrettin İvgin received his
awards with ceremony in Moscow and Prizren”
В Москве И В Призрене Вручены Награды Хозяину Журнала “Вселенная Культуры”
Исследователю Хайреттину Ивгину