Kültür Evreni Sayı 43

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора

(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7

Türklerin Kullandıkları Mitolojik “Ad” ve “Soyadları”nın Anlamları ve Özellikleri

The Meanings And Characteristics Of Mythological “Name” And “Surname”

Used By Turks

Значения И Особенности Тюркских Мифологических «Имен» И «Фамилий»

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9

Sözlük Kavramı Üzerine Bazı GörüĢ ve DüĢünceler

Some Opinions And Thoughts On The Concept Of The Dictionary

Некоторые Взгляды И Мысли По Поводу Понятия Словарь

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu………………………………………………………………….19

Atasözü Deyim Yazıları Bibliyografyam

(Mart 1964-Ekim 2021)

My Proverb And Idioms Bibliography

(March 1964-October 2021)

Пословицы, Выражения, Биография

(Март 1964-Октябрь 2021)

Nail Tan……………………………………………………………………………………………………………….29

Azerbaycan Müzik Kültürünün GeliĢmesinde Server Ganiyev’in Pedagoji ve Yaratıcı

Faaliyetlerinin Önemi

The İmportance Of Creative And Pedagogical Activities İn Sarvar Ganiev İn The Develop[1]ment Of The Musical Culture Of Azerbaijan

Значение Творческой И Педагогической Деятельности Сарвара Ганиева В Развитии

Музыкальной Культуры Азербайджана

Dr. Arif Möhsünoğlu…………………………………………………………………………………………….37

İekileme (Sicileme) SöyleyiĢ Tarzı ve ÂĢık İenlik İiirlerinde İekileme (Sicileme)

Şekileme (Sicileme) Style/Way Of Speakıng/Sayıng And Şekileme (Sicileme) In Ashıq Şenlik

Poems

Форма Изложения Шекилеме (Sicileme) И Шекилеме В Праздниках Ашугского Стиха

Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….45

Rodos’ta Türk Halk Kültürü

The Culture Of Turkish People In Rhodes

Тюркская Народная Культура В Родосе

Dr. YaĢar Kalafat…………………………………………………………………………………………………56

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2021 / Sayı-Number-Число 43

6

Türkülerin Babası Hüseyin Çırakman’ın Sanatı Üstüne

The Art Of Ashık Hüseyin Çırakman, The Father Of Folk Songs

Творчество Отца Народных Песен (Тюркю) Ашыка Гусейна Чыракмана

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı ………………………………………………………………………85

ÂĢık İenlik (1850-1913) Geleneğinde Vatan Sevgisi

Patriotism In The Tradition Of Ashiq Senlik (1850-1913)

Выражение Любви К Родине В Традиционных Праздниках Ашугов

Erkan Çelik……………………………………………………………………………………………………….98

Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….……………………………………………113

Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………117

Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….121