Kültür Evreni Sayı 44

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör‟den/From The Editor/ От Редактора

(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7

“Bayram” Kelimesi ve Çinceye-Toharcaya-Soğdça‟ya Bağlanmak İstenen Kelimeler

The Word “Feast (Bayram)” And Words Which Wanted To Be Linked To

Chinese-Tocharian-Sogdian

Слово “Байрам” И Предположения

О Китайско-Тохарско-Согдийском Происхождении Некоторых Cлов

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9

Türk ÂŞıklık Geleneğinde Usta-Çırak İliŞkisi Çerçevesinde

ÂŞık Reyhânî-ÂŞık Denizer Örneği

The Example Of Ashiq Reyhanî- Asiq Denizer Within The Framework

Of The Master Apprentice Relatuonshup In Turkish Ministry Tradition

Отношения Между Мастером И Учеником В Традициях Турецких

Ашугов На Примере Отношений Ашыка Рейхани И Ашыка Денизэр

Nail Tan……………………………………………………………………………………………………………….17

İlbeylioğlu Halk Hikâyesinin Varyantları ve Aralarındaki Farklar

Variants Of İlbeylioglu Folk Story And The Dıfferences Between

Варианты Народных Рассказов Ильбейлиоглу И Различия Между Ними

Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Yardımcı…………………………………………………………………………..29

Hoca Ahmet Yesevî‟nin Fakrnâme‟si ve Hacı BektaŞ Velî‟nin Makâlât‟ında

Dört Kapı Kırk Makam İnanç Eğitim Yolunun KarŞılaŞtırılması

Fakrname Of Hodja Ahmet Yesevi And A Comparison Of Four Doors Forty Positions

(Dört Kapı Kırk Makam) Faith Educational Path In Haci Bektaş Veli’s Makâlât

Сравнительный Анализ Веры Четыре Двери Сорок Ступеней В «Факрнаме»

Ходжи Ахмета Есеви И В «Макалат»Е Хаджи Бекташа Вели

Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….38

Vüqar Əhmədin Elmi-Bədii Publisistikasi

Vugar Ahmed‟in Bilimsel-Estetik Yayımcılığı

Vugar Ahmed’s Scientific-Aesthetic Publishing

Научно-Эстетические Взгляды Вугара Ахмеда

Dilbər Rzayeva …………………………………………………………………………………………………….48

Kutadgu Bilig‟in Azerbaycan‟da Tanıtılmasında ve Avrupa Metotları ile

Araştırılmasında Emin Abid‟in Rolü

The Role Of Emın Abid In Promotıng Kutadgu Bilig In Azerbaijan And Researching

With European Methods

Роль Эмина Абида В Знакомстве Азербайджана С Кутадгу Билиг И В Изучении

Его Европейскими Методами

Ali İamil Hüseyinoğlu…………………………………………………………………………………………..61

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2021 / Sayı-Number-Число 44

6

‟Oz Büyücüsü‟‟ Masalından Hareketle Rüya Düzleminde Kadının

Kendini Yeniden KeŞfi

Rediscovery Of The Women In The Dream Dimension Based On The Tale

„‟The Wizard Of Oz‟‟

Анализ Сна И Переосмысление Женщиной Своей Роли В Сказке

«Волшебник Страны Оз»

Cansel Benay Korkmaz ………………………………………………………………………………………..68

Folklor Merceğinden Feminizm: Pamuk Prenses Masalı ve Lilith

Feminism Through The Lens Of Folklore: Snow White Tale And Lilith

Феминизм Через Призму Фольклора: Сказка О Белоснежке И Лилит

Ekin Pınar ……………………………………………………………………………………………………………85

Röportaj/ Interview/ Интервью:

1 Meslek 1 Hayat SöyleŞileri : Eğitimci Halk Bilimci Yazar Nail Tan

“1 Profession 1 Life Interviews”: Educator, Folklorist Author Nail Tan

1 Профессия 1 Жизнь: Беседы С Педагогом И Ученым-Фольклористом

Наилем Таном

Mine Akçakoca Özgür ………………………………………………………………………………………….97

Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….……………………………………………119

Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………122

Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….125