Kültür Evreni Sayı 45

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör’den/From The Editor/ От Редактора

(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7

Polonyalı Türkolog Marek Stachowskinin Etimoloji İle İlgili İki Eseri Üzerine

Examination Of Two Works Of The Poland Turcologist Marek

Stachowski About Ethymology

О Двух Этимологических Исследованиях Польского Тюрколога

Марека Стаховски

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9

Türk Dili İle İlgili Bilimsel Toplantılara Genel Bir Bakış

An Overview Of Scientifıc Meetings About The Turkish Language

Общий Обзор Научных Конференций По Турецкому Языку

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu………………………………………………………………….17

Dr. Erdal İlter’in Ermenilik Konusundaki Çalışmaları

Dr. Erdal Ilter’s Studies On Armenianness

Исследования Доктора Эрдала Ильтера По Вопросам Армянства

Dr.Yaşar Kalafat………………………………………………………………………………………………….38

Toplumsal İşlevleri Açısından Anadolu Efsanelerinin Diğer Türk Yurtları

Efsaneleriyle Mukayesesi

The Comparison Of Anatolian Legends With Other Turkish Home

Legends In Terms Of Their Social Functions

Сравнение Анатолийских Легенд С Легендами Других

Тюркских Народов С Точки Зрения Их Социальных Функций

Dr. Mehmet Yardımcı…………………………………………………………………………………………..46

Ortaya Koyanı ve Sahibi Belli Maniler

Manis Of Which Creators And Holders Are Known

Народные Песни С Именами Сочинителей И Записчиков

Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….57

2022 Yılında İlk Kez Kutlanacak Türk Mutfağı Haftası Üzerine Notlar

Notes On Turkish Cuisine Week Which Will Be Celebrated For The First Time In 2022

Заметки О Неделе Турецкой Кухни, Которая Будет Отмечаться

Впервые В 2022 Году

Nail Tan……………………………………………………………………………………………………………….68

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2022 / Sayı-Number-Число 45

6

Anadolu’nun Fethi Döneminde Şebinkarahisar Kalesi (1018-1081)

Şebinkarahisar Castle In The Period Of The Conquest Of Anatolia (1018-1081)

Замок Шебинкарахисар В Период Завоевания Натолии (1018-1081)

Dr. Bekir Sarıyıldız ……………………………………………………………………………………….81

Dörtdivanlı Hilmî’nin Yeni Şiirleri

New Poems Of Dortdivanli Hilmi

Новые Стихи Дортдиванлы Хилми

Dr.Yasin Şen………………………………………………………………………………………………………92

Bakü Edebiyat Ortamı “Mecmeüş-Şüera”nın Sözlü Edebiyat Gelenekleri

The Traditions Of The Verbal Folkore İn Baku Literary Assembly, “Mecmeush-Shuara”

Устные Литературные Традиции Бакинской Литературной Среды

“Mecmeüş-Şüera”

Doç.Dr.Sabina Ahmedova …………………………………………………………………………………113

Şaban Mahmudov Kalkan’ın Şiirlerinde Türk Dünyası

The Turkish World In The Poems Of Şaban Mahmudov Kalkan

Тюркский Мир В Стихах Шабана Махмудова Калкана

Feyyaz Sağlam……………………………………………………………………………………………………125

Âşık Elesger Hayatı ve Sanatı

Life And Art Of Ashik (Minstrel) Elesger

Жизнь И Творчество Ашуга Алескера

Songül Dündar ……………………………………………………………………………………………………132

‘Ballı Çörek Kafeteryası’ndaki Ballı Çörek Tadındaki Arkadaşlıklar

Honey Bun Tasty Frıendshıps In The Honey Bun Cafe

Волшебная Лапочка Девочки На Коньках

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Uçar…………………………………………………………..141

Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….……………………………………………149

Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………152

Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….155