Kültür Evreni Sayı 46

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7
Manas Destanı Üzerine Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Researches Made In Turkey On The Epic Of Manas
Исследования Эпоса Манас В Турции
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ……………………………………………………………………………………..9
Azerbaycanlı Türklük Bilimci Ali Şamil’in Türkistan Kültürel
Seyahat Notlarının Önemi
The Importance Of Azerbaijan Turkish Scientist Ali Şamil’s Cultural
Travel Notes To Turkestan
Важность Заметок О Культурном Туре По Туркестану Азербайджанского
Тюрковеда Али Шамиля
Nail Tan……………………………………………………………………………………16
Yozgat Halk Kültürü-Eski Türk Fokloru İlişkilendirmesine Dair
The Relationship Between Yozgat Folk Culture And Old Turkish Folklore
О Связи Народной Культуры Йозгата С Древнетюркским Фольклором
Dr.Yaşar Kalafat…………………………………………………………………………21
Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar
Women Poets In The Tradition Of Folk Poetry
Роль Женщин Ашугов В Ашугской Традиции
Dr. Mehmet Yardımcı…………………………………………………………………………………………..29
Âşık Kemter Baba ve Bazı Düzeltmeler
Ashiq Kemter Baba And Some Corrections
Ашуг Кемтер Баба И Некоторые Поправки
Hayretin İvgin………………………………………………………………………………………………………46
The Look To The Poetic Creativity Of Mashadi Azer
Meşhedi Azer’in Şairlik Yönüne Bir Bakış
Məşədi Azərin Poetik Yaradıcılığına Bir Nəzər
Взгляд На Поэтическое Дарование Мешеди Азера
Doç. Dr.Sabina Akhmedova ………………………………………………………………………………….58
Türk Edebiyatında İksir Bade Motifi
Türk Ədəbiyyatında İksir Badə Motivi
Motiv Of Glass Wine In Turkish Literature
Мотив Бокала С Эликсиром В Тюркской Литературе
Doç.Dr. Aynur Celilova ………………………………………………………………………………………..67
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2022 / Sayı-Number-Число 45
6
“Qaşqay Türkləri və Onların Folkloru” Kitabının İncələməsi
“Kaşgay Türkleri ve Onların Folkloru” Kitabının İncelenmesi
Examination Of The Book “Kaşgay Türkleri ve Onların Folkloru
(The Kashgai Turks And Their Folklore)”
«Кашгайские Тюрки И Их Народ» Обзор Вашей Книги
Doç.Dr.Qiymət Məhərrəmli ………………………………………………………………………………..89
Tozanlı / Doğanşar’da Etnik Yapı
Ethnic Structure In Tozanlı / Doğanşar
Этнический Состав Населения В Тозанлы/Доганшаре
Fikri Karaman…………………………………………………………………………………………………… 102
‘Patenli Kız’ın Sihirli Değneği
Magic Wand Of The Girl With Skates
Девушка На Коньках С Волшебной Лапочкой
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Uçar……………………………………………………………116
Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….……………………………………………125
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………128
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….131