Kültür Evreni Sayı 47

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7
Siyasî-Oryantalizm-Türkiyat Genelinde Azerbaycanşinaslık
Political Orientalism-Pan Azerbaijanism Over Turkology
Политический Ориентализм – Место Азербайджановедения В Тюркологии
Dr.Yaşar Kalafat……………………………………………………………………………………………………9
Vüqar Əhmədin Yaradıcılığında Qarabağ Mövzusu
Vüqar Ahmed’in Eserlerinde Karabağ Konusu
The Subject Of Karabakh Vügar Ahmed’s Works
Тема Карабаха В Творчестве Вугара Ахмеда
Doç. Dr. Gülbəniz Babayeva……………………………………………………………..16
Ahıska Türk Yazarların Şiirlerinde Kadınların Mücadelesi
Women’s Struggle In The Works Of Ahiskal Writers
Тема Борьб Женщин В Поэзии Писателей Турок-Месхетинцев
Doç. Dr. Sabina Ahmedova ………………………………………………………………24
Yüsifbek Şeyhulislamugli’nin Kıssaiy Mansûr El-Hallâc’ındaki Motifler Üzerine
On The Motifs Of Kissaiy Mansûr El-Hallâc Of Yüsifbek Şeyhulislamugli
По Мотивам Кыссаи Мансур Эль Халаж Юсифбека Шайхuwliyсламуглы
Emrah Kuzan ………………………………………………………………………………………………………31
Balkan Türkleri Manilerinde Kadın Olgusu
The Case Of Women In The Manıs Of The Balkan Turks
Образ Женщины В Песенном Эпосе Балканских Турок
Feyyaz Sağlam ……………………………………………………………………………………………………..43
1973 Yılında Türk Halk Müziği Çalışmalarıyla İlgili Bir Durum Değerlendirmesi
A Status Assessment Regarding Turkish Folk Music Works In 1973
О Состоянии Развития Турецкой Народной Музыки В 1973 Году
Nail Tan……………………………………………………………………………………………………………….52
Doğu Anadolu Bölgesindeki Türkülü Ağıtların Sözlü Tarih Açısından Önemi
The Importance Of Folk Song Laments In The Eastern Anatolia Region In
Termis Of Oral History
Погребальный Плач В Восточно-Анатолийском Регионе И Его Значение
В Устном Творчестве
Dr. Öğr. Üyesi Songül Çakmak …………………………………………………………………………….65
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2022 / Sayı-Number-Число 47
6
Sovyet İdeolojisi’nin Dionis Tanasoglu’nun Şiirlerine Yansıması
The Reflection Of Soviet Ideology In Dionis Tanasoglu’s Poems
Отражение Советской Идеологии В Стихах Диониса Танасоглу
Oğuzhan Yetişti……………………………………………………………………………………………………88
Amasya ve Tokat Çevrelerinde Türbe ve Yatır İnanç Pratiği
Örnekleri ile Velilere (Evliyalar) Bıçak Koyma İnancı
Examples Of Tombs And Yatır (Entombed Saınt) Faith Practices In Amasya
And Tokat Surroundings And The Belief Of Puttıng Knives On Saınts (Evlıyas)
Примеры Веры В Гробницы И Захоронения, В Наложение
Ножей Старшим В Окрестностях Амасьи И Токата
Necdet Kurt ………………………………………………………………………………103
Sinema ve Resim Sanatında Tekinsizliğin Mekânı Olarak Ev
Home As A Space Of Uncanny In Cinema And Painting
Дом Как Обитель Сверхъестественного В Кино И Живописи
Dr. Öğr. Üyesi Fergana Kocaduru Özgör……………………………………………124
Halk Kültürü Açısından Hekimhan Yöresinde Yılan
Snake In Hekimhan Region In Terms Of Folk Culture
Смысл Змеи В Народной Культуры Региона Хекимхан
Kemal Deniz ……………………………………………………………………………135
Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….…………………………………………..159
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………162
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….165