Kültür Evreni Sayı 50

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7
Hacı Mailin Həyatı, Mühiti və Yaradıcılığı
Hacı Mailin Hayatı, Çevresi ve Eserleri
Hacı Mail’s Life, Surroundings and Works
Жизнь, Окружение И Творчество Гаджи Маила
Prof. Dr.Vüqar Əhməd ……………………………………………………………………………………………9
Muğla Kalafatları ve Halk İnançlarında Damlalar
Muğla Kalafats And Drops In Folk Beliefs
Калафаты Муглы И Капли В Народных Поверьях
Nurdan Yoldaş-Dr. Yaşar Kalafat……….…………………………………………………20
Türk Kültüründe Koç-Koyun ve Dağ Keçisi Ritüeli
Arıes-Sheep And Mountaın Goat Ritual In Turkish Culture
Овцы, Бараны И Козы: Ритуалы В Турецкой Культуре
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı….……………………………………………………30
Vüqar Əhmədin Yaradıcılığında Qarabağ Mövzusu
Vüqar Ahmed’in Eserlerinde Karabağ Konusu
Karabakh Subject In Vüqar Ahmed’s Works
Гулбениз Бабаева: Тема Карабаха В Творчестве Вугара Ахмеда
Doç. Dr. Gülbeniz Babayeva …………………………………………………………………………………41
Çiçekdağı’nda Bazı Aşiret, Oymak, Cemaat, Boy ve Sülalelerin (Soy-Sop) İzleri
Traces Of Some Tribes, Clans, Communities,
Generations And Dynasties (Relations) In Çiçekdağı
Следы Происхождения
Некоторых Племён, Общин, Конгрегаций И Династий В Чичекдаги
Hayrettin İvgin …………………………………………………………………………………………………….49
Ermenistan Devleti’ni Enver Paşa mı Kurdurdu?
Did Enver Pasha Establish The Armenian State?
Кто Создал Армению? Энвер Паша Ли?
Sadi Bayram ………………………………………………………………………………………………………..61
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2023 / Sayı-Number-Число 50
6
Tokat Yöresi Halk İnançlarında Basmak-Basılmak ve Kuş Yenkmesi/Yengmesi
Basmak-Basılmak And Kuş Yenkmesi/Yengmesi In Tokat Region Folk Belıefs
Злые Пророчества И Недобрая Ворожба Птиц В Народных Верованиях Тoката
Dr.Yaşar Kalafat-Şevket Kaan Gündoğdu…………………………………………………………. 74
Deutsch Als Fremdsprache Der Pädagogischen Fakultät An Der Anadolu Unıversıtät
“Anadolu Üniversitesi Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı
Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları”
Interkulturelle Sensıbilität Der Studierenden An Der Abteilung
Межкультурная Чувствительность Студентов Педагогического Факультета
(Специальность Преподавание Немецкого Языка) Анатолийского Университета
Dr. Fatma Şükran Kürkçüoğlu-Prof. Dr. Ayhan Bayrak…………………………………83
1840’lı Yıllarda Temettuat Defterlerine Göre Gerede’nin Mahalleleri
ve Muhtarları
The Neighborhoods And Muhtars Of Gerede According To The Temettuat
Books In The 1840s
Домкомы И Районы Гереде В Дивидендных Книгах 1840-Х Годов
Ramazan Kaşmer………………………………………………………………………106
Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….………………………………………… 112
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………125
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….128