Kültür Evreni Sayı 52

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak …………………………………….. 7
Türk Eleştiri Tarihine Katkı mı, İhanet mi?
Contribution Or Infidelity To The History Of Turkısh Criticism?
Вклад В Историю Турецкой Критики Или Предательство?
Prof. Dr.Saim Sakaoğlu …………………………………………………………………………………………. 9
Kangal Türkmen Alevî İnancında Musahiplik Geleneği
The Companionship (Musahiplik) Tradition In The Kangal Turkmen Alewi Belief
Традиция Мусахиплик В Вере Тюркменских Алевитов Кангала
Hayrettin İvgin……………………………………………………………………………14
Yunanistan’dan Tespit Edilen Bir “Hey Onbeşli” Türküsü
A “Hey Onbeşli” Ballad Found İn Greece
Об Обнаружении В Греции Народной Песни “Hey Onbeşli”
Necdet Kurt….…………………………………………………………………………………….23
Âşık Karşılaşmalarında Çeşitlilikler
Varieties In Ashiq Encounters
О Многообразии Интерпретаций На Встречах Ашыков
Dr. Doğan Kaya….………………………………………………………………………..34
Anlatının Son Hali: Kısa Hikâye
Fınal State Of The Narrative: Short Story
Итог Повествования: Рассказ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya …………………………………………………………………………………. 68
Karacaviran Halk Edebiyatı
Karacaviran Folk Literature
Народная Литература Караджавирана
Sadık Softa ………………………………………………………………………………………………………….. 87
Ayastefanos Antlaşması, Osmanlı Devleti ve Kucağımızda
Bulduğumuz Ermeni Meselesi
Treaty Of Ayastefanos, The Ottoman State And The Armenian
Question We Found İn Our Arms
Сан-Стефанский Договор, Османское Государство И Армянский Вопрос
Sadi Bayram ……………………………………………………………………………………………………… 115

Âşık Selahattin Dündar Üzerinden Âşık Şiirlerinde “Sabır” Konusunda
Bir İnceleme
Via Ashiq Selahattin Dündar’s Poems An Assessment On “Patience”
In Ahiq Poems
Исследование Темы «Терпения» В Ашыкской Поэзии
На Примере Ашыка Селахаттина Дюндара
Adil Güneş…………………………………………………………………………………………………………..132
Türkiye’de Kadın Sazendelerin Yetersizliği ve Çözüm Önerileri
The Insufficiency Of Female Artistles In Turkey And Solution Suggestions
Недостаток женщин сазенде в Турции и предложения по решению вопроса
Öğr. Görevlisi Dr. Songül Çakmak….…………………………………………………143
Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….…………………………………………….156
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………159
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию……………………………………162