Kültür Evreni Sayı 18

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Kore Savaşı ve Türk Edebiyatındaki Yankıları
Echoes Of Korean War On Turkish Literature
Prof. Dr. Eunkyung Oh……………..7

«Һибат-Ул Хақайиқ» Ескерткішінің Ғылыми Сипаттамасы Жəне
Зерттелу Тарихы
“Atabet-ül Hakâyık” Eserinin Bilimsel Tanımlanması ve Araştırılması
Scientific Definition And Research Of The Work “Atabet-ül Hakâyik” (Threshold Of The
Reality)
Doç. Dr. Bakytgul R. Kulzhanova (Бақытгүл Р. Құлжанова) …….16

Âşık Şenlik’in Şiirlerinde Eski Türkçe ve Moğolca Sözcükler
Ancient Turkish And Mongolian Words In Âşik Şenlik’s Poems
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………24

XX. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan’da Göçmen ve Mülteci Sorunu
The Problem Of Refugees And Immigrants Who Isplaced Persons In Azerbaijan In The
Early XX Century
Проблема Беженцев И Иммигрантов В Азербайджане В Раннем Xx В Веке
Ulduz Pashayeva………………..28

Âşık Sümmânî’ye Mal Edilip Haksız Yere Onu Töhmet Altında Bırakan Bazı Şiirler
Some Poems Reportedly Written By Âşik Sümmânî And Caused Blaming Him Unjustly
Nail Tan…………………….35

Sumgait Disturbances In Historiography Of Azerbaijan (27-29 February 1988)
Sumgait Olayları Konusunda Azerbaycan Historiyografisi (27-29 Şubat 1988)
Азербайджанская Историография Сумгаитских Собитий (27- 29 Февраля 1988 Г)
Doç. Dr. Maharram Pasha Zulfuqarli…………47

“Ayak Şeşengi” Âşık Havasının Makam ve Melodik Özellikleri
“Ayaq Şeşəngi” Aşıq Havasının Məqam və Melodiya Xüsusiyyətləri
The Modal And Melody Peculiarities Of Ashig Song “Ayag Sheshangi”
Ладовые И Мелодические Особенности Ашыгского Напева «Аяг Шешанги»
Xanım Əliyeva ………………..52

Ahilikte Kalite ve Kalite Kontrolü
Quality And Quality Control In The Ahi (Trade Guild) Organizations
Hayrettin İvgin …………….57

Milli Musiki Aletlerimizin Tarihsel Gelişim Yolu ve Evrenselliği Üzerine
On The Historical Development And Universality Of Our National Musical Instruments
Историческое Развитие И Универсальность Национальных Музыкальных
Инструментов
Yegane Zireddinkızı Bayramlı…………………63

Gülnaz Abdullazade’nin Fortepiano Üçlüsünün Biçim Oyun Yazarlığı ve
Faktura Özellikleri
Gülnaz Abdullazadənin Fortepiano Triosunun Forma, Dramaturgiya və Faktura
Xüsusiyyətləri
The Piano Trio Of Gulnaz Abdullazadeh (Peculiarities Of The Form, Dramaturgy And
Facture)
Фортепианное Трио Гюльназ Абдуллазаде (Особенности Формы, Драматургии И
Фактуры)
Rövşən Əmrahov ………………….67

Doğu Karadeniz Örnekleri İle Türk Halk İnanmalarında ‘Bulut’
(Halk İnanmaları- İsrailiyat Bağlantısına Dair)
Cloud: In Turkish Folkloric Faith With Eastern Black Sea Examples
Dr. Yaşar Kalafat……………74

Köroğlu’nda ve Edebiyatımızda At Kültü
Cult Of The Horse In Turkish Literature And Koroglu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı …..89

Sevda İbrahimova’nın Enstrümental Eserlerinde Halk Musikisinden
Yararlanma Prensipleri
Sevda İbrahimovanın İnstrumental Yaradıcilığında Xalq Musiqisindən İstifadə Prinsipləri
Principles Of Using The Folk Music In The Tool Creativity Of Sevda Ibrahimova
Принципы Использования Народной Музыки В Инструментальном Творчестве
Севды Ибрагимовой
Arzu Mustafayeva…………………………………..108