Kültür Evreni Sayı 27

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editörden
From Editor
От Редактора
Hayrettin İvgin-Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……… 7

Seyit Küçükbezirci’nin Konya Folkloru Üzerine
Seyit Küçükbezirci’s Views On olklore In Konya
Мученик Кучукбезирджи Фольклоре Конии
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ……… 9

Hint-İran: Aj; Türkçe: As / A(R)S Kelimeleri ve Hayvan Adlarına Gelen +Lan ve
+Lak Ekleri
Indian-Iranian: Aj; Turkish: As/A (R)S Words And Suffix Of +Lan For Animal Names
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………… 15

Çar İskitlerin “Kör Oğulları Efsanesi” ile“Köroğlu Destanı” Özdeşleşebilir Mi?
Can Czar Scythians’ “Kör Oğullar Legend” BeIdentified With “Köroğlu Saga”
Возможна Ли Идентификация Скелета Царя Через «Легенду О Сыновьях
Слепца» И«Дестан О Слепце»
Hayrettin İvgin …………………. 22

Қазіргі Қыпшақ Тілдеріндегі Отыр, Тұр, Жүр, Жатыр Көмекші Етістіктері
Günümüz Türk Lehçelerinde “Otır”, “Tur”, “Jür”, “Jatır” Yardımcı Fiilleri
” Otir “, ” Tir “, ” Jür” , ” Jatir ” Auxiliary Verbs Of Today’s Turkish Dialects
Yrd. Doç. Dr. Kenan Koç…………… 29

Nahçıvan-Anadolu Türk Kültür Köprüsünde Halkbilim Çalışmaları
Folklore Studies Between The Bridge Of Nakhchivan- Anatolian Turkish Culture
Народоведческие Исследования В Контексте НахичеванскоАнатолийского Культурного Моста
Dr. Yaşar Kalafat ………… 50

Узбекская Традиционная Вокальная Музыка
Özbek Geleneksel Vokal Müzik
Uzbek Tradinional Vokal Musik
Şavkat Matyakubov …………………. 62

(Шавкат Матякубов)
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2016 / Sayı-Number-Число 27
Роман-Эссе Жанрының Қазақ Әдебиетінде Алатын Орны
Roman ve Denemenin Kazak Edebiyatındaki Yeri
Significance Of The Novel And The Essay In Kazakh Literature
Место Романа И Эссе В Казахской Литературе
Ruda Zaykenova- Nargiza Baltayeva …………. 69

(Зайкенова Руда) ( Балтабаева Наргиза)
Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Şiirinde Savaşın İdeolojik Görünümleri
The Ideological Views In Turkish Poems From The Tanzimat Era To Republic
Идеологические Взгляды На Войну В Турецкой Поэзии От Танзимата До
Республики
Doç. Dr. Özlem Fedai ……… 82

Nizami Genceli Yaratıcılığında Eğitimci Kadın Obrazları
Educatior Woman Caracters In Nizami Ganjavi Creativity
Образы Женщины-Воспитателя В Творчестве Низами Генджели
Dr. Şəhla Mehdiqızı Fətəliyeva ……… 106

Halk Şairi Süleyman Özerol’dan Şah İbrahim Veli’ye Medhiyeler
Prasing To “Şah İbrahim Veli” From The Poet “Süleyman Özerol”
Восхваления Народного Поэта Сулеймана Озерала Шаха Ибрагима Вели
Alpaslan Karabağ ………. 112

Түркі Ескерткіштеріндегі Көк Бөрі Бейнесі
Türk Abidelerinde Kurt Motifi
The Motif Of Wolf In Turkish Monuments
Мотивы Волка В Турецких Памятниках
Bolathan Sarbasov………… 124

Kitap Tanıtımı/Book Reviews/Книга Отзывов
(Dr. Reşide Gürses) …………… 145