Kültür Evreni Sayı 39

IÇINDEKILER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
Hayrettin Ivgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ………………… 7
Bu Adlar Niçin KonulmuĢ?
Why Are These Names Given?
Почему Даны Эти Названия?
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu…………………………………………………………………..9
Dede Korkut Kitabının “Günbet Yazması” ile “Salur Kazan’ın Yedi BaĢlı Ejderi Öldürmesi” Eseriyle Ilgili Düzeltmeler
Corrections About The “Gunbet Manuscript” and “Salur Kazan‟s Murder of the Seven-Headed Dragon” of the Dede Korkut Book
Поправки В Сказание «Песня О Том, Как Салур-Газан Убил Семиглавого Дракона» «Книги Моего Деда Коркута» На Основе Гюнбетской Рукописи
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………… 33
Güzel Köy/Diyarbakır Halk Inançlarından KarĢılaĢtırmalı Kesitler
Some Sections of Güzelköy/Diyarbakır Folk Beliefs
Cравнения Народных Поверий Села Гюзелкѐй Диярбакыра
Dr. YaĢar Kalafat-Songül Çakmak ……………….. 61
Nahçıvan ve Ümumtürk Etnogenezi Tarihinde Tal Türkleri
Tal Turks In The All-Turkish Ethnogeny History of Nakhchivan
Тальские Тюрки В Истории Нахивана И Общетюркского Этногенеза
Doç. Dr. Firudin Rzayev …………… 75
Batı Kültüründe Türk Atasözleriyle Ilgili Bir Inceleme Üzerine Bazı Tespitler
Some Detections On An Investıgatıon About Turkish Proverbs In Western Culture
Некоторые Выводы Относительно Исследования Турецких Пословиц В Западной Культуре
Nail Tan …………………. 87
Ilbeylioğlu Halk Hikâyesinin Varyantları ve Aralarındaki Farklar
Variants And the Differences of Ilbeylioğlu Folk Story
Вариации Народного Рассказа Илбейлиоглу И Различия Между Ними
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı ………………… 94
Erzurumlu Emrah’ın Iiirlerinde Din ve Tasavvuf
Religion And Tasavvuf In The Poems of Erzurumlu Emrah (Emrah From Erzurum)
Религия И Суфизм В Стихах Эмраха Из Эрзурума
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çiftlikçi ……………….. 103 Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 39
6

Türkiye’de Pomaklarla Ilgili YapılmıĢ ÇalıĢmalar Üzerine Bir
Bibliyografya Denemesi
A Bibliography Trial About The Studies On the Pomaks In Turkey
Библиографическое Описание Исследований О Помаках, Проведѐнных
В Турции
Oğuzhan YetiĢti ………………………………………………………………………116
Ümmî Kemâl Biyografisine ve Menkıbelerine Katkılar
Contributions to Ummi Kemal Biography And His Courses
Вклад В В Биографические Исследования И Жизнеописания Уmmи Кемала
Yasin Ien ………………………………………………………………………………131
Hüseyin Nihal Atsız’ın “Bozkurtlar” Romanında “Dede Korkut
Hikâyeleri”nin Izleri
Traces From The Stories of Dede Korkut In The “Bozkurtlar” Novel
By Hüseyin Nihal Atsiz
Следы Сказаний Деда Коркута В Романе Хусейна Нихаль Атсыза «Bozkurtlar»
Yerzhan Argynbayev– Gökhan Arı…………..150
Kültür Evreni Dergisi Yayın…………………………………………………………161
Universe Culture Journal Publication Principles……………………………………….164
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………167

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*