Kültür Evreni Sayı 40

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Editör‘den/From The Editor/ От Редактора

(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak …………….7

Bazı Etimolojik Sözlüklerin Türk Diline Verdikleri Zarar

(Tietze-Eren-NiĢanyan-Emiroğlu Örneği)

Damage Of Some Ethymological Dictionaries In The Turkish Language

(The Case of Tietze-Eren-NiĢanyan-Emiroğlu)

Вред, Наносимый Турецкому Языку Некоторыми Этимологическими

Словарями

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………………………….9

Benim Halk Hekimliğim ve Kullandığım Halk İlaçları

My Folk Medicine And Folk Remedies I Use

Моѐ Лéкарство И Народные Средства, Которые Я Использую

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu…………………….18

Balkanlarda Alevî –BektaĢî Yayılmasının Nedenleri ve Sonuçları

Causes And Results Of Alewi-Bektashi Spread In The Balkans

Причины И Последствия Распространения Aлеви-Бекташи На Балканах

Prof. Dr. Fuat Bozkurt…………………………….23

Divân-ı Hikmet‘te Atasözleri ve KullanılıĢ Özellikleri

Proverbs And Their Usage Characteristics In Divân-ı Hikmet

Пословицы В Диван-Ы Хикмет И Особенности Их Использования

Prof. Dr. Zeki Kaymaz………………………..31

Tire‘de Kına Etrafında OluĢmuĢ İnançlarda Mitolojik İzler

Mythological Traces In The Beliefs Around Henna In Tira

Следы Мифологии В Верованиях, Связанных С Обрядом Хны В Тирэ

Dr. YaĢar Kalafat…………………………42

Türkiye‘de ÂĢıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu

Present Status Of Minstrelsy Tradition In Turkey

Сегодняшнее Состояние Искусства Ашугов В Турции

Hayrettin İvgin …………………………58

Zileli ÂĢıklardaki Anadolu ÂĢıklık Geleneklerinin Prizrenli ÂĢık Ferkî‘de

Benzerlikleri

The Similarities Between Anatolian Traditions Of Minstrelsy In

The Works Of Minstrels From Zile And Minstrel Ferki From Prizren

Анатолийские Традиции Ашугов Зиле И Их Элементы В Исполнении

Ашуга Ферки Из Призрена

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı…………………………66

Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2020 / Sayı-Number-Число 40

6

Yesevî Hikmetlerinden, Anadolu Zakirlik Geleneğine:

Nasıl OluĢtu, Etkileri ve Sonuçları

From Yesevi Wisdoms To Anatolian Tradition Of Zakirlik: How It Happened,

Effects And Results

Путь От Мудрости Ясеви До Традиций Анатолийских Шейхов: Как Это

Произошло, Влияния И Последствия

Necdet Kurt ……………….79

Pandemi Döneminde (Covid-19 Salgını Süresince) Müzik Dinleme ve İcra Etme

Pratikleri Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation On Music Listening And Performance Practices In The Pandemic Period

(During The Covid-19 Outbreak)

Обзор Практики Прослушивания И Исполнения Музыки В Период Пандемии

(Covid-19)

Songül Çakmak………………………..90

Ӛтеміс қажының «Шыңғыснама» атты шығармасы – этно-мәдени туынды

ÖtemiĢ Hacı‟nın “Cengiznâme” Adlı Etnokültürel ÇalıĢması

Etnocultural Study Of ÖtemiĢ Hadjı‟s Chınggis-Nâma (Cengizname) Этнокультурное

Исследование Отемиш Хаджи «Чингиз-Наме»

Dr. Öğr. Üyesi Ercan Ömirbayev……………………..124

Alevî-BektaĢîlikte Hoca Ahmet Yesevi DüĢüncelerinin Yeri ve Günümüzdeki İzleri

The Place And Present-Day Remains Of Hodja Ahmet Yesevi‟s Thoughts

Место Ходжи Ахмеда Ясеви В Ордене Aлеви-Бекташи И Его Сегодняшнее

Состояние

Kamber Özcivan………………132

Röportaj/ Interview/ Интервью:

Nail Tan ile Atasözleri ve Deyimler Üzerine SöyleĢi

An Interview With Nail Tan About Proverbs And Idioms

Беседа С Наилем Таном О Пословицах И Поговорках

Röportaj: Dr. Abdullah Demirci………………………….138

Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….… ……………144

Universe Culture Journal Publication Principles………………147

Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию……………….150

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*