Kültür Evreni Sayı 41

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör‟den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin Ġvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak …………………………………….. 7
Zeki Velidî Togan‟ın “Umumi Türk Tarihine GiriĢ ” Eserinde
KiĢi-Yer Adları Ve Etimoloji Denemeleri
Person-Place Names And Ethymology Essays In The Work Of “The Introduction
To General Turkish History(Umumi Türk Tarihine GiriĢ)” Of Zeki Velidî Togan’s
Имена Собственные И Этимологические Исследования В «Введении В Общую Турецкую Историю» Зеки Велиди Тогана
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………………………………………………………………………………….. 9
Türkiye‟nin Acil Ġhtiyaç Duyduğu Bazı Halk Kültürü Müzeleri
Some Public Culture Museums That Turkey Needs Urgently
Музеи Народной Культуры, Которые Срочно Нужны Турции
Nail Tan……………………………………………………………………………………16
ÂĢık Kalecikli Mir‟âtî ve Yeni Bir Gazeli
Âshiq Mir‟âtî From Kalecik (Ashiq Kalecikli Mir‟âtî) And His A New Ghazel Lyric
Ашык Калечикли Мирати И Его Новая Газель
Prof. Dr. Eyüp Akman …………………………………………………………………………………………. 24
Ahiliğin Anadolu ve Zile‟de Uygulanan Bir Ritüeli Esnaf Duası Geleneği A Ritual Of Ahi Community In Anatolia And Zile The Traditional Of Tradesmen‟s Prayer Традиционные Молитвы Торговцев В Районе Зиле И В Анатолии Как Ритуал Зрелости
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı …………………………………………………………………………. 36
Bursa Kızıkları ve Diyarbakir Güzelköy KarĢılaĢtırmalı Monografi Denemesi
Bursa Kızıkları And Diyarbakir Güzelköy Comparative Monograph Essay
Бурса Кызыклары И Диярбакыр Гюзелькѐй: Сравнительное Монографическое Исследование
Songül Çakmak-Dr. YaĢar Kalafat ……………………………………………………………………….. 45
Esirî Baba‟nın ġiirlerinde Hurufîlik Ġzleri ve (Pâ, Çâ, Jâ, Gâ) Mazmunu
Traces Of Hurufis And (Pâ, Çâ, Jâ, Gâ) Mazmun In The Poems Of The Esirî Baba
Следы Хуруфизма И Смысл (Па, Ча, Жа, Га) В Стихах Эсири Баба
Hayrettin Ġvgin ……………………………………………………………………………………………………. 63
Hekimhanlı ÂĢık Esirî Baba (1843-1913)‟da TaĢlama ve Öğütlemeler
Hekimhanlı AĢık Esiri Baba‟s (1843-1913) Epigram And Grinding
Сатира И Наставления В Хекимханлы Эсири Баба (1843-1913)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çiftlikçi……………………………………………………….74
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2021 / Sayı-Number-Число 41
6
Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi Alanında Öğrenici Sözlüğü Ġhtiyacı
International Student Mobility And The Need For A Learner Dictionary In
The Field Of Teaching Turkish As A Foreign Language
Потребность В Студенческом Словаре В Преподавании Турецкого
Как Иностранного И В Области Международной Студенческой Мобильности
Alpaslan Karabağ………………………………………………………………………92
Sözlü Tarih vee Folklor ĠliĢkisi Bağlamında Kula Ġlçesi Ġstiklal SavaĢı‟na Bağlı
Halk Anlatıları
Folk Narratives Related To The War Of Independence In Kula District In
The Context Of Oral History And Folklore
Народные Нарративы, Связанные С Войной За Независимость Турции,
В Области Кула В Контексте Устного Народного Творчества И Фольклора
Mustafa Nerkiz………………………………………………………………………….120
Röportaj/ Interview/ Интервью:
Prof. Dr. Umay TürkeĢ Günay ile Halk Bilimi Alanında SöyleĢi
An Interview With Prof. Dr. Umay TürkeĢ Günay In The Field Of Folklore
Интервью С Профессором Умай Туркеш Гюней О Народном Творчестве
SöyleĢiyi Yapan: Dr. Abdullah Demirci………………………………………………142
Kültür Evreni Dergisi Yayın Ġlkeleri……….……………………………………………155
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………158
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….161

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*