Kültür Evreni Sayı 42

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör‟den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin Ġvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak …………………………………….. 7
Türk Lehçelerinin KarĢılaĢtırmalı Köken Bilgisi (Etimolojik) Sözlüğünü
Hazırlamanın Güçlükleri
The Difficulties Of Preparing A Comparatıve Etymology (Ethymological)
Dictionary Of Turkish Dialects
Трудности Подготовки Сравнительного Этимологического
Словаря Турецких Диалектов
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy …………………………………………………………………………………….. 9
Kıymetini Bilemediğimiz Erzurumlu Dil Bilgini: Dokuz Yıllık Oda ArkadaĢım Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, The Philologist Of Erzurum, Whom We Could Not Appreciate: My Roommate Of Nine Years
Недооценѐнные Вовремя: Девятилетний Сосед По Комнате Языковед Из Эрзурума Проф.Др. Эфрасияп Гемалмаз
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu………………………………………………………………….16
Nizami Gəncəvi Yaradıcılığı Dini-Fəlsəfi-Ġrfani Kontekstdə
Низами Ганджави В Религиозно-Философско-Ирфанском Контексте
Nızamı Ganjavı In The Relıgıous -Phılosophıcal-Irfany Context
Prof. Dr. Vüqar Əhməd ……………………………………………………………………………………….. 32
Yazı Hayatımın 60. Yılında Kalemimden Bazı ĠzdüĢümler
Some Impressions On The 60th Year Of My Writing Life
Ряд Мыслей Из-Под Пера В 60-Й Год Моей Творческой Деятельности
Использования
Nail Tan ………………………………………………………………………………………………………………. 49
Anadolu Türk Halk Ġnançlarında Hindistan Ġnanç Ġzleri
Indian Traces In Anatolian Turkish Folk Beliefs
Следы Индийских Верований В Народных Поверьях Анатолийских Тюрок
Dr. YaĢar Kalafat ………………………………………………………………………………………………… 61
Koronayı Atlatan ÂĢıkların Dilinden: Korona
From The Speech Of The Ashiqs Who Got Over The Coronavirus (Corona)
Корона Со Слов Ашыков, Переживших Корону
Dr. Doğan Kaya …………………………………………………………………………………………………… 68
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2021 / Sayı-Number-Число 42
6
Çıtak Türklerinin MenĢei AraĢtırmaları
Research On The Origin Of Citak Turks
Исследования Происхождения Тюрок Чытак
Hayrettin Ġvgin ……………………………………………………………………………………………………. 81
Türk Tarih Romanlarinda ġah Ismail Karakteri
Shah Ġsmail Character In Turkish History Novels
Образ Шаха Исмаила В Турецком Историческом Романе
Yasemin Meydan………………………………………………………………………….90
Hâver-Zemin Eserinin Yeni Bir El Yazma Nüshası
A New Manuscript Copy Of Hâver-Zemin‘s Work
Новая Рукопись Произведения Хавер-Земин
Dunya Aldamırjee……………………………………………………………………….107
ÂĢıkların Dilinde At Destanı ve “At Üstü Havası”
Horse Epic And ―The Horseback Music‖ In The Language Of Ashiqs
Эпос О Коне И “Дух Наездника” Со Слов Ашыков
Erkan Çelik……………………………………………………………………………………………………….118
Röportaj/ Interview/ Интервью:
Nail Tan ile Nekroloji ve Biyografi Üzerine SöyleĢi
Interview With Nail Tan On Necrology And Biography
Интервью С Наилем Таном О Некрологии И Биографии
SöyleĢiyi Yapan: Dr.Abdullah Demirci……………………………………………….133
Kültür Evreni Dergisi Yayın Ġlkeleri……….……………………………………………139
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………142
Журнал ―Мир Культуры‖Требования по изданию…………………………………….145

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*