Kültür Evreni Sayı 48

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7
Halk İnançlarinin Rize ve Yöresindeki İzleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Traces Of Folk Beliefs In Rize And Its Region
Исследование Следов Народных Верований В Ризе И Его Окрестностях
Dr.Yaşar Kalafat……………………………………………………………………………………………………9
Professor Pənah Xəlilovun Elmi Yaradıcılığında Qabdulla Tukayın
Poetik İrsinin Tərcümə və Nəşri Məsələləri
Profesör Penah Halilov’un Bilimsel Eserlerinde Qabdulla Tukay’ın
Bıraktığı Manzumelerinin Çeviri ve Yayını Sorunları
The Translation And Publishing Issues Of Poetic Heritage Of Gabdulla
Tukay In The Scientific Creativity Of Professor Penah Khalilov
Вопросы Перевода И Издания Поэтического Наследия Габдуллы
Тукая В Научном Творчестве Профессора Панаха Халилова
Dr. Töhfə Talıbova……………………………………………………………………….26
Türk Halk Bilimi Tarihinde Uluslararası İlk Bilimsel Toplantılar
Hakkında Bazı Notlar
Some Notes On The Fırst International Scientific Meetings In
The History Of Turkish Folk Science
Заметки О Первых Международных Научных Встречах В Истории
Турецкого Фольклора
Nail Tan……………………………..…………………………………………………….33
Âşıkların Sınıflandırılması İçinde Son Dönem Âşıklık
Geleneğinin Yapılandırılması
The Construction Of The Last Period Minstrelsy Tradition
Within The Classification Of Minstrels
Формирование Современных Ашукских Традиций
В Классификации Ашугов
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı………………………………………………………………………….46
Dede Korkut Hikâyeleri’nde Kozmik Unsurlar
Cosmic Factors In The Story Of Dede Korkut
Космические Элементы В Эпосе Деде Коркут
Dr. Yasin Şen ……………………………………………………………………………………………………….57
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2022 / Sayı-Number-Число 48
6
Kurban Mitinden “Kurban Olurum” Kefaretine: Kurban’ın Sözlü Kültürdeki Ağıt
Söylemelik Türüne Yansıması
From Sacrifice Meat To The Atonement Of “I Will Be A Sacrifice”:
The Reflection Of Sacrifice On The Type Of Lamentation İn Oral Culture
От Мифа О Жертвоприношении До Заклинания «Да Буду Жертвой»:
Отражение «Жертвы» В Погребальных Плачах
Dr. Öğr. Üyesi Songül Çakmak ……………………………………………………………………………76
Zakirlik Geleneğinin Kökenleri ve Amasya Yöresinin İz Bırakan Zakirleri
Origins Of Zakirlik Tradition And Influential Zakirs Of Amasya Region
Истоки Традиции Закирлика И Известные Закиры Региона Амасья
Necdet Kurt………………………………………………………………………………………………………..109
İsmail Gaspıralı’nın Fikir Dünyasının Gelişiminde Çevre Etkisi
Environmental Impact On The Development Of İsmail Gaspıralı’s Worlhd Of Ideas
Воздействие На Окружающую Среду На Развитие Мира Идей Исмаила Гаспирали
Kabyl Yerkiman………………………………………………………………………………………………….129
Dr. Mehmet Yardımcı ile Söyleşi
An Interview With Dr. Mehmet Yardımcı
Интервью С Доктором Мехметом Ярдымчы
Söyleşiyi Yapan : Aziz Serbest…………………………………………………………144
Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….……………………………………………153
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………156
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………….159