Kültür Evreni Sayı 49

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ
Editör’den/From The Editor/ От Редактора
(Prof. Dr.) Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ……………………………………..7
Ahlatşahlardan Günümüze Karşılaştırmalı Ahlat Halk İnançları
Comparative Ahlat Folk Beliefs From Hlatshahs To Today
Сравнительный Анализ Народных Верований Ахлата Со
Времён Ахлатшахов По Сегодняшний День
Dr. Yaşar Kalafat…………………………………………………………………………………………………..9
Tekke Edebiyatı Verilerine Göre Oğuzca ve Arnavutça Arasındaki İlişkiler
Relations Between Oguz And Albanian Based On Tekke Literature
Связь Между Албанским И Огузским Языками По Записям Кельи
Doç. Dr. Adriatik Derjaj …………………………………………………………………30
Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar
Women Poets In The Tradition Of Folk Poetry
Роль Женщин-Ашуков В Ашукской Традиции
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yardımcı…..…………………………………………………………..41
Klâsik Türk Şiirinde Bilgi, Akıl ve Aşk
Knowledge, Mınd And Love On Classical Turkish Poetry An Attempt To Comment
Знания, Мудрость И Любовь В Классической Турецкой Поэзии
Dr. Yasin Şen ……………………………………………………………………………………………………….57
Alevi Erkânında Zakir ve Bağlama
In The Alevi Erkânı Zakir And Bağlama
Закир И Баглама У Алевитов
Necdet Kurt………………………………………………………………………………………………………….83
Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Çocuk Edebiyatı:1990 Sonrası Döneme
Genel Bir Bakış
Greece (Western Thrace) Turks Children’s Literature:
An Overview Of Post 1990 Period
Обзор Детской Литературы Греческих (Западнофракийских)
Турок (С 1990 Года)
Feyyaz Sağlam ……………………………………………………………………………………………………..97
Kara Karayev’in Batı Eğilimi “Don Kişot” Senfonik Gravürlerinde
The Western Tendency Of The Kara Karayev In “Don Quıxote” Symphonic Engravings
Западныет Элементы В Симфонических Гравюрах «Дон Кихот» Кара Караева
Perviz Musayev……………………………………………………………………………………………………103
Kültür Evreni-Unıverse Culture-Мир Культуры / Yıl-Year-Год 2023 / Sayı-Number-Число 49
6
Vefatının 50. Yıldönümünde: Âşık Veysel
(Yaşamı, Felsefesi, Sanatı)
On the 50th Anniversary of His Death:Ashıq Veysel
(His Life, Philosophy, Art)
К 50-летию со дня кончины:Ашык Вейсел
(Жизнь, Философия, Искусство)
Cengiz Yıldırım ………………………………………………………………………………………………….111
İklim, Çevre ve Nesiller Arası Adalet Perspektifinden Emine Erdoğan
Emine Erdoğan From The Perspective Of Climate, Environment And
Intergenerational Justice
Эмине Эрдоган С Точки Зрения Справедливости Между
Будущими Поколениями, Окружающей Средой И Климатом
Fatma Merve İnan……………………………………………………………………………..136
Kültür Evreni Dergisi Yayın İlkeleri……….………………………………………… …150
Universe Culture Journal Publication Principles…………………………………………153
Журнал “Мир Культуры”Требования по изданию…………………………………… 158