Kültür Evreni Sayı 9

İÇİNDEKİLER/ CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ


Cem Törenine Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım
Dr. Asife ÜNAL………..9

An Approach To The Cem Ceremony In Terms Of History Of Religions
Взгляд На Обряд Джема С Точки Зрения Истории Религий
Türklerde Ateş Kültü ve Yeni Gün Anlayışı
Yrd. Doç. Dr. Meral OZAN……………….23

Fire Cult By Turks And Nevruz Opinion
Культ Огня И Понятие Нового Дня У Тюркских Народов
Müzik Yönetimi Teknolojilerinin Gelişimi
Ýöëõàð Ãóðáàíãûçû ÌßÌÌßÄÎÂÀ …………….33

Development Technologies Music Managemen
Развитие Технологии Музыкального Менеджмента
“Rehab” Makamının Tür Özellikleri
Benövşe RZAYEVA ………….41

Genre Characteristics Of “Rahab” Mougham
Жанровые Особенности Макама «Рехап»
İran Arazisinin Sınırlarındaki Araz Nehrinin Hidrografik ve Hidrolojik
Özellikleri
Mohammad HOSSEİNİ – Dr.Mir Mahmood HOSSEİNİ
Dr. Gita EİNOLLAHİ- Dr. Alireza PİLPAYEH…………48

Hydrographical And Hydrological Particularities Of River Araz In Boundaries Of Iran´S
Territory
Гидрографические И Гидрологические Особенности Речного Аракс В Границах
Территории Ирана
Third Summit Of The Caspian Sea Littoral States Against The Background
Of Future Of Peace, Security And Cooperation
Mayis Gulahmadoğlu MUSAYEV ………..54

Hazara Kıyısı Olan Ülkelerin Devlet Başkanlarının III. Zirve Görüşü: Bölgede Barışın,
Güvenliğin ve İşbirliğinin Geleceği Fonunda
Третья Встреча На Высшем Уровне Прикаспийских Государств О Будущем Мира,
Безопасности И Сотрудничества
Türk Halk Edebiyatında Âşık Kolları ve Zileli Tâlibî Kolu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI……………63

Poet-Singer Arms In Turkish Folkloric Literature And Tâlibî Arm In Zile
«Общины Ашугов» И «Община Учеников Зиле» В Отечественной Литературе
Bütün Sözlerin Aslı Birdir
Berikbay SAĞINDIKOĞLU ………..78

Origin Of All Words Is The Same
Əлем Тілдерінің Түбі Бір
Samsun Çevresinde Yaşayan Halk İnançları İle Türklerde Ad Bir
Tabu mu İdi?
Dr.Yaşar KALAFAT………83

With The Ongoing Folkloric Beliefs In Samsun Environ: Was Name A Taboo In Turks
Было Ли Имя Табу В Верованиях Тюрков И Народностей, Проживающих В Регионе
Самсуна?
Çağdaş Türk Yazı Dilinde İkinci Tarafi Ortaçlarla İfade Olunan “Fiil+Fiil”
Fiilimsi Gurupları
Benövşe Niyazkızı HACIYEVA ………96

In The Language Of Writing The Modern Turk The Second Side Expressed With Verbal
Adverbs Side “Verb-Verb” Groups Verbal
Причастные Обороты В Современном Турецком Литературном Языке
Internal Geomorphological Processes And Is Impact Of City
Dr. Mir Mahmood HOSSEİNİ – Dr. Gita EİNOLLAHİ
Mohammad HOSSEİNİ………………..104

İç Geomorfolojik Prosesler ve Onun Kente Etkisi
Внутренние Геоморфологические Процессы И Являются Воздействием Города
The Using Of Neighbourhood’s Right In Apartments
Feyzi COBRA……….111

Apartmanlarda Kat Maliklerinin Komşu Hukukunun Korunması
Использование Окрестности Прямо В Квартирах
Social-Economic Processes And State Governance In The Republic Of
Kazakhstan
Galiya N. SANSYZBAYEVA – Senymgül DOSSOVA………….116

Kazakistan Cumhuriyetindeki Devlet Yönetimi ve Sosyal-Ekonomik Süreç
Государственное Управление И Социально-Экономические Процессы В Республике
Казахстан
Mesnevî’den Seçme Hikâyelerin Eğitim Yönünden İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nevin AKKAYA …………..122

Examination Of Selected Stories From Masnavi Acording To Education
Исследование Избранных Рассказов «Месневи» С Точки Зрения Педагогики
Екінші Тіл Ретіндегі Қазақ Тілін Оқытудың Когнитивтік Аспектілері
Banu Amanbaykızı OMAROVA………133

İkinci Dil Konumundaki Kazak Dili Öğretiminin Kognitif Meseleleri
The Cognıtıve Aspects Of Learnıng The Kazakh Language As A Second Language
Когнитивные Проблемы Обучения Казахскому Как Второму Языку
Principal Causes Of The Addiction To Narcotic Of The Young
Khadije Yousefi FAROKHİ- Malahat Yousefi FAROKHİ…………..139

Gençlerin Uyuşturucuya Bağımlı Olmalarının Asıl Sebebleri
Основные Причины Склонности К Наркотикой Молодой Поколение
Konuşma (Nutuk) ve Yazılı Metin Arasındaki Farklılık ve Benzerlikler
(İngiliz ve Azerbaycan Türkçesi Dillerinin Materyalleri Esasında)
Samire MEMMEDOVA…………..147

Общие черты и различия между беседой и текстом
(На английском и азербайджанских языках)
The Similarities And Differences Between Discourse And Text
(In The English And Azerbaijani Languages)
Türk Tarihinde “Kağan”, “Katun” ve “Sultan”lar ile Onların Devlet
İdaresindeki Rolleri
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY …………155

About Previous “Hun” And “Civilized” Person Names And Titles
К Терминам «Каган», «Катун» И «Султан» В Истории Тюрков И Об Их Роли В
Управлении Государством
Kazakhstan-India Oil And Gas Cooperation
Gabdullin KENCEBEK ……….166

Kazakistan ile Hindistan Petrol ve Doğalgaz İşbirliği
Қазақстан Мен Үндістандағы Мұнай Жəне Газ Ынтымақтастығы
Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇİFTPINAR………173

Motivation In Foreign Language Learning
Мотивация В Обучении Иностранному Языку
Роцесс Медиа Развития В Казахстане
Saule BARLYBAEVA…………..190

Қазақстандағы Медиа Үдерісінің Дамуы
Kazakistanda Medya Sürecinin Gelişimi
The Process Of Media Development In Kazakhstan
Stepped Composıte Texts
Kanire BAYZADE……………..199

Sıralı Birleşik Metinler
Ступившие Сложные Тексты
A Survey On The Effects Of Water Stress On Abscisic Acid And Ion
Leakage In Apricot Cultivars
Shahram MEHRİ – Saeed Piri PİRAİVATLOU – Bahram MEHRİ……..205

Kültür Türü Erik Bitkisinde Su Gerginliği Efektiyle Oyuşturulan Abscisic Turşusu (Ekşisi)
ve İyon Sızıntısıyla İlgili Araştırma
Обзор На Эффектах Водного Напряжения На Кислоте Abscısıc И Утечке Иона В
Культурных Сортах Растения Абрикоса
Yerleşim Yerlerinin Genişlemesi ve Gelişmesinde Jeomorfolojik Uygulamalar
ve Onların Sonuçları
Seyed Mehran HOSSEİNİ – Nima PURFAHİM…………..214

Geomorphologıcal Processes And Theır Effects On Growth And Development Of
The Cıtıes
Геоморфологические Процессы И Их Эффекты На Рост И Развитие Городов